159. Kolegij: Predstavljen Izvještaj o donacijama iz Proračuna Grada Krka za 2020. godinu

U uredu gradonačelnika, 23. veljače 2021. godine, održan je 159. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, dok je bilježenje povjereno: Nataliji Rakić.

Na početku ovotjednog sastanka, po raspravi o predmetima Imovinsko-pravne službe, prihvaćen je prijedlog izmjene nedavno raspisanog Natječaja Grada Krka za davanje u zakup javnih površina, i to na način da se lokacija pod slovom G - Dunat: Prodaja voća i povrća, 1 mjesto površine 2 kvadratna metra, s početnom zakupninom od 6.000,00 kn, izmijeni u: Prodaja voća i povrća, 1 mjesto površine 9 kvadratnih metara, s početnom zakupninom od 10.000,00 kn.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, odobreni su radovi vezani uz drugu fazu obnove guvna pa Placi ispred župne crkve u naselju Milohnići. Prema tome, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu, prihvaćen je troškovnik Obrta za završne građevinske radove i niskogradnju Škarpelin iz Brzca kojim se radovi na sanaciji kamenog zida na Placi, kao i sanaciji kamenog zida guvna, procjenjuju na iznos od 15.560,00 kn, zajedno s troškovnikom tvrtke Elbo Brzac iz Brzca, kojim se elektroinstalaterski radovi na montaži rasvjetnih tijela kojima će se osvijetliti prostor Place i guvno, bez PDV-a procjenjuju na iznos od 7.208,00 kn.

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, analiziran je i usvojen Izvještaj o donacijama iz Proračuna Grada Krka za 2020. godinu. Temeljem predmetnog Izvještaja, udrugama i političkim strankama, sukladno prošlogodišnjim programima javnih potreba u sportu (596.942,77 kn), kulturi (279.335,05 kn), tehničkoj kulturi (81.705,25 kn), socijalno-humanitarnom radu (131.228,92 kn), poljoprivredi (70.900,00 kn) i građanskim inicijativama (35.916,43 kn), odnosno Odluci o sredstvima za političke stranke Grada Krka (53.200,00 kn), isplaćeno je ukupno 1.249.228,42 kn. Drugim neprofitnim organizacijama i ustanovama izvan programa javnih potreba u društvenim djelatnostima isplaćeno je 1.816.306,44 kn, dok je temeljem ugovora sklopljenih za posebne namjene, tj. zaključaka gradonačelnika dodijeljeno još 341.307,16 kn. Prema iznesenim podatcima, iz prošlogodišnjeg je Proračuna tako isplaćeno ukupno 3.406.842,02 kn. Kompletan Izvještaj uskoro će biti dostupan na internetskim stranicama Grada Krka. Pored toga, istaknuto je kako će Grad Krk preuzeti kompletno administriranje humanitarne inicijative grupe krčkih poduzetnika koja podrazumijeva nabavu dvanaestmetarskog kontejnera koji će, po dopremanju u Hrvatsku, u režiji inicijatora biti u cijelosti uređen i opremljen te, kao takav, doniran obitelji čija je imovina stradala u potresu koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je nedavno donesena Odluka o odabiru projekata u okviru Plana usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj područja otoka u 2021. godini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske kojom je za projekt Rekonstrukcije javne površine u dijelu povijesne jezgre grada Krka - Ul. Biskupa Antuna Mahnića odobrena potpora u iznosu od 100.000,00 kn, uz napomenu kako je ovdje riječ o investiciji ukupno vrijednoj (oko) 500.000,00 kn. Nadalje, usvojen je Izvještaj o realizaciji programa subvencije klanja ovaca i otkupa ovčje vune za poljoprivrednike s područja Grada Krka u 2020. godini što ga je podnijela Poljoprivredna zadruga otoka Krka, a temeljem kojeg će se za prikupljena 903 kg vune, sukladno dogovorenoj naknadi od 5,00 kn po kilogramu, isplatiti 4.515,00 kn subvencije, dok za 70 zaklanih ovaca u ovlaštenoj klaonici OPG-a Mirjenko Mrakovčić, sukladno dogovorenoj naknadi od 50,00 kn po klanju, slijedi isplata subvencije od 3.500,00 kn. (Naime, temeljem prijedloga Poljoprivredne zadruge otoka Krka da se subvencijama pomognu krčki poljoprivrednici još se prošle godine Grad Krk obvezao sudjelovati u otkupu ovčje vune uz prethodno dostavljen dokaz da je sirovina isporučena društvima registriranim za prihvat takve vrste otpada ili za njegovu preradu, kao i u subvencioniranju klanja ovaca u visini od 50 posto ukupnih troškova, također, uz prethodno dostavljen izvještaj o zakonitom odlaganju klaoničkog otpada.)

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljen je nacrt Izvješća o stanju u prostoru Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 01. siječnja 2020. godine, kojeg je izradila tvrtka Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca. Ovo Izvješće, čiji sadržaj sjedinjuje (1.) Polazišta, (2.) Analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, (3.) Analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata, (4.) Preporuke za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru s prijedlogom prioritetnih aktivnosti, (5.) Izvore podataka i (6.) Popis tablica, kao dio sustavnog praćenja stanja u prostoru sukladno Zakonu o prostornom uređenju, donosi polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za nadolazeće razdoblje. Samo Izvješće izrađeno je u odnosu na prethodno Izvješće (2007. - 2015.), Prostorni plan Primorsko-goranske županije, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente, zatim pokazatelje županijske razine koji su od utjecaja na održivi razvoj te prostorne planove nižih razina. Prilika da raspravljaju o sadržaju ovog kompleksnog dokumenta uskoro će se pružiti i gradskim vijećnicima. Pored toga, predstavljena je i Analiza uvjeta gradnje kampova na području Grada Krka čiji je izrađivač, također, tvrtka Planimetar. Ova Analiza, čiji sadržaj podrazumijeva (1.) Uvod, (2.) Analizu Zakona o prostornom uređenju i prostorno-planske dokumentacije, (3.) Ugostiteljske objekte iz skupine kampovi u građevinskim područjima, (4.) Objekte u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu, (5.) Objekte u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja na OPG-u i (6.) Zaključak Analize, izrađena je s ciljem utvrđivanja kriterija za planiranje ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi, objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu (kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj) i na OPG-u (kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj), i to sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana Primorsko-goranske županije, zatim Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te ostalih propisa kojima se uređuje ova tematika, a temeljem kojih će, za buduće razdoblje, Grad Krk moći utvrditi konačne stavove o gradnji takvih objekata na svome području.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je i prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji iniciran od strane Kliničko-bolničkog centra Rijeka (KBC Rijeka), a vezan uz pružanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u ordinacijama Doma zdravlja Krk od strane djelatnika KBC-a Rijeka. Temeljem ovog Ugovora, koji se zaključuje na razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, Grad Krk je u obvezi KBC-u Rijeka isplatiti iznos od 1.200,00 kn po dolasku liječnika i medicinskih sestara, sukladno zaprimljenim fakturama. U nastavku, predstavljen je podnesak Odbora za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije radi pribavljanja prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci s područja Grada Krka, i to najmanje njih petero, uz napomenu kako će javni poziv, upućen potencijalnim kandidatima, biti uskoro dostupan na internetskim stranicama Grada Krka. U namjeri usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, analizirani su radni prijedlozi izmjena i dopuna Statuta Grada Krka i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka. Naposljetku, usvojen je prijedlog Odluke o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, kojom se za novog zapovjednika, na mandatni period od pet godina, imenuje Goran Grubišić iz Barušića, inače stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite.