10. Kolegij: Usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka

U Malenoj gradskoj vijećnici, 26. srpnja 2021. godine, održan je 10. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj,  Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, na znanje je primljena ponuda Udruge za promicanje kulturne i sportske aktivnosti djece i mladih iz Zagreba za snimanje televizijskog priloga u formi sportske i turističke razglednice grada Krka s posebnim naglaskom na rad sportskih klubova i udruženja koji u njemu djeluju. Iako je, načelno, iskazan interes za financiranje snimanja takve emisije koja bi se emitirala na lokalnim televizijama Z1 i Kanal RI, predloženo je da se realizacija s ljetnih mjeseci odgodi za drugu polovicu rujna, nakon što započne nova školska godina. Udruzi Kreativni Krk iz Krka odobren je budžet od 6.112,50 kn za realizaciju izložbe na otvorenom dvoje krčkih vizualnih umjetnika - Andree Staničić i Igora Gržetića - koja će na Trgu Kamplin u gradu Krku biti postavljena između 18. kolovoza i 01. rujna ove godine. Također, organizatorima je u tu svrhu dana i suglasnost za korištenje javne površine.

Rješavajući predmete Pododsjeka za redarstvo, prihvaćene su ponude tvrtke GP Krk d.d. iz Krka vezane uz izvantroškovničke, dodatne radove proizašle iz uređenja partera - parkirališta - pred sjedištem Policijske postaje Krk (18.039,00 kn) i izmještanja jednog od tamošnjih stupova javne rasvjete (4.044,00 kn).

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za proračun i financije, usvojen je konsolidirani Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, o kojem će svoje mišljenje moći iskazati i gradski vijećnici. Naime, u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja ove godine prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 39.563.597,68 kn, što zajedno s prenesenim viškom prihoda iz prošle godine od 5.535.384,69 kn iznosi 45.098.982,37 kn, čineći tako 40,70 posto od planiranog godišnjeg konsolidiranog Proračuna. (Postotak ostvarenja prihoda u prvom polugodištu uobičajeno je manji od 50,00 posto s obzirom na to da je priliv sredstava, radi turističke sezone, pojačan u drugom dijelu godine.) U istom razdoblju prošle godine bilo je ostvareno 29.045.709,55 kn prihoda i primitaka, što znači da ih je ove realizirano 10.517.888,13 kn više iliti 36,21 posto. Međutim, s prenesenim prošlogodišnjim viškom, prihoda i primitaka ostvareno je čak 50,65 posto više nego li prošle godine. Od prihoda poslovanja tako je realizirano 37.882.462,32 kn ili 38,00 posto plana, a od prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.681.135,36 kn - 22,50 posto plana, dok prihodi od financijske imovine i zaduživanja u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni. Rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od 37.811.049,42 kn, što je 12,00 posto više nego li prošle godine, tj. 34,00 posto planiranih rashoda i izdataka za ovu godinu. Razlika između ostvarenih konsolidiranih prihoda i rashoda je pozitivna te uznosi 1.752.548,26 kn, što znači da je s prenesenim prošlogodišnjim viškom prihoda od 5.535.384,69 kn ostvaren ukupan višak prihoda u iznosu od 7.287.932,95 kn.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, usvojena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 28.397,50 kn, za novi, dislocirani back-up gradskog informacijskog sustava sa svim njegovim poveznim dijelovima. Pored toga, prihvaćena je ponuda tvrtke Eurokonzalting d.o.o. iz Pule, s uračunatim PDV-om vrijedna 28.000,00 kn, za uslugu pripreme i provedbe postupka javne nabave za predmet: izgradnja i opremanje dječjeg igrališta/vježbališta unutar obuhvata parka Dražica.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, s ciljem da se ishoduje lokacijska dozvola za nerazvrstanu cestu na predjelu Mali Kartec u gradu Krku, prihvaćene su dvije ponude tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca: prva, s uračunatim PDV-om vrijedna 6.250,00 kn, za izradu geodetske snimke, i, druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 27.500,00 kn, za izradu idejnog projekta. Od iste tvrtke prihvaćena je i ponuda, s uračunatim PDV-om vrijedna 32.500,00 kn, za analizu prostorno-planske dokumentacije (Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk i Prostornog plana uređenja Grada Krka) u kontekstu dogradnje postojeće zgrade Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk, smještenog u dijelu Ul. Smokvik u gradu Krku.