133. Kolegij: Odobrena sredstva za rad Turističke ambulante

U Malenoj gradskoj vijećnici, 13. srpnja 2020. godine, održan je 133. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, prisustvovali Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali:, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku današnjeg sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Društvu za sportsku rekreaciju Centar aktivnosti Krk dana je suglasnost za korištenje osnovnoškolske sportske dvorane, 19. i 20. srpnja ove godine, s ciljem da se ondje, u slučaju kiše i nemogućnosti korištenja Vježbališta na otvorenom Dražica, odvijaju aktivnosti ovogodišnjeg Fitness kampa. Također, isti je prostor na korištenje ustupljen i Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica, i to tijekom srpnja i kolovoza ove godine, ponedjeljkom, između 20.00 i 22.00, te četvrtkom, između 19.00 i 22.00 sata, radi organizacije redovnih treninga. Udruzi Rukotvorine Krk osiguran je dodatni budžet u iznosu od 2.409,00 kn (uz prethodno dodijeljenih 1.000,00 kn) za potrebe sufinanciranja projekta Fabrica Vecla, inače akcije prikupljanja otpada s morskog dna i njegove reciklaže, a kojem je financijsku podršku pružio i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Udruzi poslovni klaster Hrvatski otočni proizvod dodijeljena je potpora u visini od 5.000,00 kn za organizaciju sajma Hrvatski otočni proizvod koji će se u gradu Krku prirediti 22. i 23. kolovoza ove godine.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a po provedenom e-savjetovanju, usvojen je konačni prijedlog I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, kojim se, s obzirom na povećane prihode od komunalnog doprinosa, njegovi ukupni prihodi i rashodi s prvotno planiranih 9.500.000,00 kn, povećavaju na 10.128.000,00 kn, o čemu će uskoro raspravljati i gradski vijećnici.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, kao i prethodnih godina, N. S. iz Zagreba, tijekom ljetnih mjeseci, oslobođen je od plaćanja naknade za korištenje javne gradske površine radi izrade i prodaje papirnatih silueta. Pored toga, M. S. B. iz Krka omogućeno je da tijekom ljeta koristi javnu gradsku površinu na Trgu Kamplin za prodaju vrećica s lavandom iz košare. Sukladno inicijativi Konzervatorskog odjela u Rijeci, tvrtki Kapitel d.o.o. iz Žminja, tijekom srpnja, odobreno je korištenje javne gradske površine na dijelu Trga krčkih glagoljaša za dovoz/odvoz građevinske skele i otpada s obzirom na nužne zaštitne radove koji će se izvoditi u interijeru samostanske crkve sv. Franje Asiškog. Naposljetku, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, vrijedna 5.550,00 kn, za završno povezivanje višestambene zgrade locirane na adresi Narodnog preporoda 69/71 u gradu Krku, na svjetlovodnu infrastrukturu.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Doma zdravlja Primorsko-goranske županije prihvaćen je prijedlog Ugovora o radu i sufinanciranju Turističke ambulante Krk za 2020. godinu, i to u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza. Izdvajanje Grada temeljem navedenog Ugovora iznosi 66.000,00 kn, s time da će se ova obveza zatvarati u dvije jednakovrijedne rate. Djelatnost turističke ambulante organizira se u prizemnom dijelu krčkog Doma zdravlja, s jednim raspoloživim radnim timom koji je turistima na raspolaganju prema rasporedu dostupnom: OVDJE. U nastavku, s ciljem rasprave na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća, usvojeni su: prijedlog Odluke o smanjenju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka u 2020. godini, zatim prijedlog Odluke o smanjenju naknada troškova za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika te prijedlog Odluke o smanjenju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka u 2020. godini. Prijedlogom prvospomenute Odluke tako se sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača u ovoj godini svode na zakonski minimum koji za svakog člana Gradskog vijeća iznosi 2.000,00 kn, odnosno još 200,00 kn godišnjeg dodatka za svakog člana podzastupljenog spola. Prijedlogom drugospomenute Odluke naknade troškova utvrđene Odlukom o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika, od 01. kolovoza do 31. prosinca ove godine, umanjuju se za 50 posto. Prijedlogom posljednje Odluke, naknade troškova i nagrade za rad članova vijeća nacionalnih manjina Grada Krka utvrđene Odlukom o načinu financiranja te određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka, također se u ovoj godini smanjuju za 50 posto. Uz to, usvojen je i prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2020. godini. Kako je ovaj prihod u Gradskom proračunu planiran u iznosu od 100.000,00 kn, čemu treba pribrojiti i 3.937,23 kn prenesenih neutrošenih sredstava iz prošle godine, on će se u cijelosti utrošiti na izradu prostorno-planske dokumentacije. O ovom će Programu, također, uskoro raspravljati gradski vijećnici, kao i o usvojenim prijedlozima: Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu (smanjene prihoda/rashoda s prvotno planiranih 170.000,00 kn na 85.000,00 kn), Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu (smanjene prihoda/rashoda s prvotno planiranih 1.600.000,00 kn na 520.000,00 kn) te Izmjene programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020. godinu (smanjene prihoda/rashoda s prvotno planiranih 800.000,00 kn na 250.000,00 kn). Naposljetku, usvojen je prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, kao i prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, u koje su imenovani Tamara Žic (članica pravne struke), Luka Adžić Kapitanović (član agronomske struke), Leo Pavičić (član geodetske struke) te Zlatko Morožin i Siniša Patrk (članovi Gradskog vijeća Grada Krka).

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za proračun i financije, po provedenom e-savjetovanju, usvojen je konačni prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, zajedno s prijedlogom Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, o čemu će raspravljati i gradski vijećnici. Pored toga, predstavljen je i usvojen Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, Centra za kulturu Grada Krka, Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i Gradske knjižnice Krk) u koje spadaju prihodi od iznajmljivanja prostora i opreme te prihodi od organizacije stručnih skupova, predavanja, tečajeva, radionica, javnih priredbi, događanja i slično. Suština predmetnog Pravilnika leži u tome da se njime definira način na koji se troše vlastiti prihodi, i to prvenstveno za podmirivanje rashoda nastalih obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, s time da se ono što ostane, do 75 posto, može rasporediti za materijalne rashode redovnog poslovanja, odnosno, do 25 posto, za nabavu i održavanje nefinancijske imovine. Naposljetku, usvojen je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hypo Alpe-Adria banke d.d. Zagreb (sadašnje Addiko banke d.d. Zagreb) za financiranje projekta osnovnoškolske sportske dvorane u Krku, kao i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje izgradnje zgrade dječjeg vrtića i jaslica u Krku.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, prihvaćen je prijedlog Z. V. iz Daruvara za zamjenu nekretnina, i to: k.č. 3822/16, k.o. grad Krk, površine od 99,0 m2 u gradskom vlasništvu, koja ulazi u sastav građevinske parcele predlagatelja, za k.č. 3822/12, k.o. grad Krk, površine od 25,0 m2, k.č. 3822/13, k.o. grad Krk, površine od 72,0 m2, i k.č. 3822/14, k.o. grad Krk, površine od 2,0 m2, u vlasništvu predlagatelja, a koje ulaze u sastav ceste. Pored toga, raspravljena je inicijativa A. S. i M. S., oboje iz Krka, za kupnju suvlasničkog dijela Grada Krka u k.č. 2568/3, k.o. grad Krk, površine od 227,0 m2, nakon čega je, s obzirom na ishodovanu lokacijsku dozvolu i parcelaciju u izradi, najavljeno raspisivanje natječaja, a prethodno i procjena vrijednosti predmetnog zemljišta. Tvrtki Vesperal d.o.o. iz Krka dana je suglasnost za proširenje ugostiteljske terase za objekt Citta Vecchia, točnije za postavljanje tri stola na preklop s po dvije stolice (sa strane) u uličici krčke starogradske jezgre koja vodi prema Trgu Kamplin.