129. Kolegij: Slijede pripreme za izradu novog PUR-a Grada Krka

U Malenoj gradskoj vijećnici, 01. lipnja 2020. godine, održan je 129. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, najavljena je priprema triju novih odluka, i to: Odluke o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća Grada Krka i radnih tijela, Odluke o načinu financiranja te određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka te Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka. Riječ je odlukama koje će (po njihovu donošenju) biti na snazi sve do kraja ove godine, i kojima će se za 50% umanjiti naknade za rad kako gradskim vijećnicima, tako i članovima vijeća srpske nacionalne manjine, dok će se (su)financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača svesti na zakonski minimum. Pored toga, raspravljalo se i o sazivu Etičkog povjerenstva Grada Krka.

Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, usvojena je ponuda tvrtke Sensum d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 49.000,00 kn, za uslugu provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti (sa Stručnim povjerenstvom kojeg čine članovi Sensuma) vezanog uz (EU) projekt Obnove Društvenog doma Bajčići, a koji se (su)financira posredstvom Podmjere 7.4. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Nastavno na predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, vrijedna 6.856,00 kn, za nabavu i ugradnju novog UPS-a (uređaja koji omogućuje besprekidno napajanje) za potrebe server sale. Pored toga, zaključeno je kako će se Primorsko-goranskoj županiji, do kraja ovog tjedna, dostaviti svi zatraženi podatci, što će se, naposljetku, ugraditi u Plan ukupnog razvoja (PUR) Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021. - 2027. Nastavno na to, dogovoreno je da se zatraže informativne ponude za izradu Plana ukupnog razvoja (PUR) Grada Krka za isto razdoblje. Riječ o aktu koji bi trebao biti usklađen sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, kao i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja, i koji predstavlja prvi korak za upis projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Registar projekata, a što će postati preduvjet za korištenje sredstava Državnog proračuna, kao i sredstava Europske unije. Nakon što je predstavljena ponuda tvrtke Oxygen Tech d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 123.000,00 kn, za izradu internetske tržnice u osnovnom modulu, kao platforme kojom bi se otočni poljoprivrednici povezivali s potencijalnim korisnicima njihovih proizvoda (građanima, tvrtkama...), zaključeno je kako će ova inicijativa, s ciljem sufinanciranja njezine realizacije, predstaviti i ostalim otočnim jedinicama lokalne samouprave. Naposljetku je istaknuto da svi ugostiteljski objekti, s obzirom na popuštanje epidemioloških mjera, odnosno donesene izmjene Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, kao i pisanog očitovanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, odsad mogu raditi prema radnom vremenu propisanom temeljem važećih odluka jedinica lokalne samouprave.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojena je ponuda tvrtke U.O.I.G. Vidmar d.o.o. iz Ravne Gore, s uračunatim PDV-om vrijedna 20.312,50 kn, radi izrade geodetskih radova u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za infrastrukturu zone gospodarske namjene u naselju Kornić, i to prema Urbanističkom planu uređenja UPU 2 - Kornić i Urbanističko-tehničkom rješenju. Također, razmotren je i prihvaćen koncept I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za ovu godinu, a kojom se prihodi/rashodi, sukladno općepoznatim okolnostima tj. Odluci o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Krka, s planiranih 9.500.000,00 kn smanjuju na 3.891.000,00 kn.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog zagrebačke Udruge branitelja - malih poljoprivrednih proizvođača Jabuka za korištenje javne površine - Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku (plato ispred Erste & Steiermärkische banke) gdje će, od 08. - 10. lipnja ove godine, organizirati prodajnu izložbu domaćih prehrambenih proizvoda (voća, povrća, sireva, meda, vina, sokova, likera, zimnica, čajeva i ostalog) pod geslom Najbolje od domaćeg i našeg.