128. Kolegij: Definiran model nastavka (su)financiranja krčkih udruga

U Malenoj gradskoj vijećnici, 25. svibnja 2020. godine, održan je 128. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica IMovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku današnjeg sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, a nastavno na zahtjeve nekolicine krčkih udruženja za doznakom sredstava ostvarenih temeljem ovogodišnjeg natječaja za sufinanciranje javnih potreba u društvenim djelatnostima, zaključeno je kako će se svim udrugama vezanim uz predmetni program, načelno osigurati polovica ugovorenog iznosa, uz napomenu da će isti na raspolaganju biti nakon usvajanja prvog Rebalansa Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, što znači da će se isplate omogućiti tek nakon 01. srpnja, i to raspoređene po kvartalima (dio u trećem, a dio u četvrtom kvartalu). S obzirom na sve navedeno, udruge koje su temeljem natječaja ostvarile potporu za (su)financiranje svojih programskih aktivnosti, uskoro će biti pozvane na potpisivanje aneksa ugovora o dodjeli financijskih sredstava. Odbojkaškom klubu Krk odobren je dodatni termin za korištenje osnovnoškolske sportske dvorane, i to petkom, između 17.30 i 19.00 sati, budući da je od istog odustao Atletski klub Krk.

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, nakon što su analizirani izvedbeni troškovnici (raspoređeni u dvije grupe: građenje i opremanje) vezani uz projekt Rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Bajčići, a koji se sufinancira iz fondova Europske unije, zaključeno je da se iz njih u cijelosti izostave radovi na rekonstrukciji sanitarnih prostora koji su nedavno uređeni. Ti će se troškovnici, s ciljem verifikacije, potom proslijediti konzultantu kako bi ih uskladio s mjerilima i uvjetima financiranja iz europskih fondova, čime je, ujedno, i najavljen postupak javne nabave. Nastavno na prijedlog M. S. i J. S., oboje iz Krka, da se u odvojku Plavničke ulice postavi stup javne rasvjete, istaknuto je kako će se, zasad, do predmetne lokacije povući kabel javne rasvjete s trakom uzemljenja (bez temelja), i to u postojećem kanalu, što predstavlja rashod u vrijednosti od 1.200,00 kn.

Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, raspravljen je Nacrt I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, o čemu će više riječi biti na jednom od sljedećih sastanaka Kolegija.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Udruzi Rukotvorine Krk dana je načelna suglasnost za održavanje manifestacije pod nazivom 20RK20 - Dar gradu Krku, koja se planira 12., 13. i 14. lipnja ove godine, uz uvjet da se izgradnja keramičke peći s podesta na Trgu Kamplin zbog osjetljivosti njegove konstrukcije izmjesti na neku drugu za takvu izgradnju pogodniju lokaciju (poput odvojka između bočnih ulaza u perivoj i Frankopanski kaštel), te da se posudba stolova, klupa i štandova, potrebnih radi organiziranja radionica i predstavljanja rukotvorina, dogovori izravno s Komunalnim poduzećem Vecla. M. M. iz Cerne dozvoljeno je ulično sviranje tijekom turističke sezone, i to na Trgu Kamplin, točnije na lokaciji ispred okrugle kule, uz napomenu kako se sviranje ne dozvoljava u prolazu između Katedrale i sjedišta Krčke biskupije. Udruzi Kreativni Krk dana je suglasnost da, 06. lipnja ove godine, održi drive-in koncerta na boćalištu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi tijekom kojeg će se publici predstaviti otočni bendovi. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 5.625,00 kn, za popravak makadamskog puta (u dužini od 2.800 m) koji od naselja Poljica vodi prema plaži Mala Riv u uvali Čavlena.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćene su dvije ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, prva, s uračunatim PDV-om vrijedna 7.500,00 kn, i druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 2.500,00 kn, obje za sanaciju nekolicine makadamskih putova na području naselja Brzac. Nakon što su predstavljene Preporuke za kupanje u moru i kopnenim površinskim vodama tijekom epidemije bolesti COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, zaključeno je kako će iste biti objavljene na gradskom portalu, ali i javno prezentirane kupačima putem oglasnih ploča na plažama. Kao jedna od ključnih mjera izdvojen je maksimalan broj osoba kojem je dopušten istovremeni boravak na plaži, prema načelu 15 osoba na 100 m2 neto površine. U nastavku, predstavljen je zahtjev Odbora za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije radi pribavljanja prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci s područja Grada Krka, uz napomenu kako će javni poziv, upućen potencijalnim porotnicima, biti uskoro dostupan na gradskom portalu. Naposljetku, u Nadzorni odbor Zračne luke Rijeka d.o.o., kao zajednička predstavnica Grada Krka i Općine Omišalj, u svojstvu članice imenovana ja Darinka Busić iz Krka.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, razmotren je zahtjev Lj. M. iz Krka za kupnju četiriju parcela, ukupne površine od 84 m2, čiji su dijelovi zauzeti izgradnjom okućnice kuće u vlasništvu predlagateljice, uz zaključak da ju se uputi na ishodovanje Rješenja o utvrđivanju parcele. Uz to, usvojen je prijedlog J. S. Iz Krka da mu se isplati naknada za parcelu od 28 m2 zauzetu izgradnjom nogostupa u dijelu Plavničke ulice u gradu Krku.