126. Kolegij: Uvodi se mogućnost besplatnog proširenja ugostiteljskih terasa

Putem video-konferencije, 11. svibnja 2020. godine, održan je 126. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su raspravljali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku ovotjednog sastanka, razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi Kreativni Krk odobrena su sredstva u vrijednosti od 5.000,00 kn za organizaciju drive-in koncerta, koji se povodom obilježavanja Dana Grada Krka planira održati, 04. lipnja 2020. godine, i to na prostoru krčkog boćališta. Osim na spomenutoj lokaciji, koncert krčkih bendova bit će moguće, uživo, pratiti i online. Međutim, donošenje odluke o eventualnom sufinanciranju serije koncerata u sklopu ovogodišnjeg programa Tramonto, odgađa se do usvajanja prvog ovogodišnjeg Rebalansa Proračuna Grada Krka.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a vezano uz rekonstrukciju dijela Plavničke ulice i dijela Ul. Mali Kartec u gradu Krku, gdje se, u suradnji s Komunalnim društvom Ponikve voda d.o.o., radi na izgradnji oborinske kanalizacije, prihvaćen je prijedlog tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, kao izvođača koji do ugovorenog roka, 18. svibnja, neće moći dovršiti predmete radove, prvenstveno zbog nemogućnosti dovršenja radova na izgradnji fekalne kanalizacije, da se dionica Plavničke ulice, od Ul. Matka Laganje do odvojka koji vodi prema Domu za starije osobe Mali Kartec, u cijelosti dovrši u periodu između 15. rujna i 31. prosinca ove godine, a za što će se (s izvođačem) sklopiti Aneks Ugovora. Nastavno na (već prethodno razmatran) zahtjev Š. O. iz Krka za asfaltiranje pristupnog puta prema stambenim objektima sjeveroistočno od Ul. Vidikovac u gradu Krku, analizirana je procjena troškova, što znači da je ovdje riječ o radovima, s uračunatim PDV-om, vrijednim 125.000,00 kn. Budući da inicirani radovi nisu sadržani ovogodišnjim Programom građenja komunalne infrastrukture, još je jednom, vodeći se predmetnom procjenom, potvrđena spremnost Grada Krka da, u suradnji s predlagateljem tj. privatnim investitorom, osigura 50% sredstava potrebnih za asfaltiranje tog puta. U nastavku, s ciljem ishodovanja posebnih uvjeta, verificirana je projektna dokumentacija infrastrukture u Poslovnoj zoni Kornić, čija je izrada povjerena tvrtki Plan-consulting d.o.o. iz Hreljina.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, najprije je analiziran novi (korigirani) troškovnik tvrtke GP Krk d.d. iz Krka vezan uz uređenje prometnice i nogostupa u dijelu Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, u kojem je količina utrošenog asfalta sada obračunata temeljem stvarno izvedenog stanja, što znači je smanjena za 1.076,73 m2, iliti financijski za 86.461,62 kn. Kako su sve cijene iz novog (korigiranog) troškovnika sada usklađene s godišnjim Ugovorom o asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, a sve kvadrature s onim izvedenim, isti je prihvaćen. Nastavno na slučaj bespravne gradnje na k.č. 2630, k.o. grad Krk, tj. na parceli smještenoj podno gradskih bedema, doznajemo da je građevinska inspekcija prethodno vodila postupak utvrđivanja bespravne gradnje, ali i da je tijekom tog postupka tražila mišljenje Konzervatorskog odjela u Rijeci, s obzirom na to da se radi o zoni najstrože konzervatorske zaštite. No, kako se oni u roku od 60 dana nisu očitovali, taj je postupak obustavljen. Budući da, sukladno pozitivnim propisima i gradskim aktima, komunalno redarstvo vrši izvide na terenu i eventualne prijave upućuje građevinskoj inspekciji, gradski komunalni redar dobio je zaduženje da ponovo izvrši izvid na terenu, poslika postojeće stanje te prijavu iznova uputi građevinskoj inspekciji, i to temeljem Zaključka gradonačelnika u kojem će biti navedeno da sporna građevina nije usklađena ni s Pravilnikom o jednostavnim građevinama, niti s Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk. Naposljetku, udovoljeno je zamolbi A. M. za izvođenje uličnog performansa (sviranje i pjevanje) tijekom ljetnih mjeseci, i to na dijelu Šetališta Sv. Bernardina, ali bez prodaje i korištenja ikakve razglasne opreme.

Nastavno na predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, gradsko redarstvo dobilo je zaduženje da obiđe sve ugostiteljske objekte na području Grada Krka te da svima gdje je to moguće, točnije gdje prostorni uvjeti to dopuštaju u smislu zadržavanja kolnih, pješačkih i svih drugih komunikacija, omogući proširenje ugostiteljskih terasa na javne površine, uz napomenu da se dodatna kvadratura što se stavlja u upotrebu radi nužnog postizanja većih udaljenosti između stolova i ljudi na terasama, ne naplaćuje! Pored toga, zaključeno je kako će od idućeg ponedjeljka, 18. svibnja, Komunalno društvo Vecla d.o.o. osnovnoškolsku sportsku dvoranu staviti u funkciju za sve sportske klubove i udruženja koji ondje treniraju, ali uz njihovo obvezno poštovanje mjera i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, doznajemo da je posljednju fazu projekta Modernizacije sustava javne rasvjete u Gradu Krku Europsko udruženje javnih banaka (European Association of Public Banks - EAPB) unijelo u svoje izvješće za prošlu godinu, i to kao primjer uspješno provedenog projekta kojeg je podržala Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. Kod ovog izbora naglasak je bio na održivosti, tj. na efikasnosti komunikacije tijekom provedbe i brzini realizacije, što znači da sam projekt, s obzirom na njegovu ukupnu vrijednost, predstavlja dobar primjer održivosti kakvu Europsko udruženje javnih banaka želi poticati na području Republike Hrvatske. Uz to, prihvaćena je ponuda Grafotiska Braut iz Krka, vrijedna 4.350,00 kn bez PDV-a, za izradu i montažu turističko-informativne signalizacije, točnije plana naselja Kornić te natpisa i pet putokaza za potrebe Etno kuće Kornić.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za proračun i financije, usvojen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. za kratkoročno zaduživanje za nabavu radnog stroja za kompostanu, u iznosu od 596.000,00 kn, na rok od godine dana, za kunski kredit kod Privredne banke Zagreb d.d., s fiksnom kamatnom stopom od 1,6%, i otplatom od 30. rujna 2020. do 30. rujna 2021. godine, u jednakim mjesečnim ratama.