123. Kolegij: U fokusu mjere za uravnoteženje Gradskog proračuna

Putem video-konferencije, 20. travnja 2020. godine, održan je 123. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored Darija Vasilića, prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su raspravljali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, na prethodnu inicijativu Centra za socijalnu skrb Krk, odobrena su sredstva za nabavu poklon-paketa sa živežnim namirnicama i higijenskim potrepštinama, a što će ih Centar distribuirati socijalno ugroženim građanima.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, prihvaćen je prijedlog A. S. iz Krka za sporazumni raskid Ugovora o zakupu zemljišta, i to dijela k.č. 4320/1, površine od 300 m2. No, prije nego li se donese zaključak o eventualnoj prodaji ili daljnjem zakupu predmetne čestice, najprije je potrebno utvrditi njezinu prostorno-plansku namjenu. Pored toga, odbijena je inicijativa V. D. iz Krka za zamjenu nekretnina, i to suvlasničkih dijelova parcela na području Politina za parcele u vlasništvu Grada Krka što se nalaze na području Portapisane. Međutim, Grad je ipak spreman na zamjenu, ali u slučaju da se ponudi jednakovrijedno zemljište, kojeg je predlagatelj sam vlasnik.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analizirano je još 19 (prošlogodišnjih) zahtjeva za izmjenom Prostornog plana uređenja Grada Krka, Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk i Urbanističkog plana uređenja UPU Kornić, i to u namjeri kreiranja Izvješća o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno-planske dokumentacije za 2019. godinu. Riječ je o zahtjevima D. R. iz Krka (PPU Grada Krka), J. B. iz Brsca (PPU Grada Krka i UPU Kornić), Lovačkog društva Kamenjarka iz Kornića (PPU Grada Krka), F. B. iz Cresa (PPU Grada Krka), M. B. iz Brsca (PPU Grada Krka), M. B. iz Brsca i M. Z. iz Brsca (PPU Grada Krka), J. B. iz Krka (PPU Grada Krka), I. N. iz Linardića (PPU Grada Krka), A. M. K. iz Krka (PPU Grada Krka), A. B. iz Kornića (PPU Grada Krka), S. K. iz Krka i J. K. iz Vrha (PPU Grada Krka), S. D. Iz Rijeke (PPU Grada Krka), Z. Z. iz Malinske (PPU Grada Krka), I. J. iz Krka i Ž. J. iz Krka (UPU 1- Krk), I. J. iz Milohnića (PPU Grada Krka), L. Ž. iz Krka i G. M. iz Krka (PPU Grada Krka), S. G. iz Linardića (PPU Grada Krka), J. H. iz Salatića (PPU Grada Krka) i S. B. iz Pule (PPU Grada Krka i UPU Kornić), nakon čijih je analiza zaključeno kako još uvijek nisu pokrenute izmjene i dopune predmetne prostorno-planske dokumentacije, što znači da će se o tim zahtjevima, koji se uglavnom odnose na proširenje obuhvata građevinskog područja, odlučivati kada se krene s konkretnim izmjenama. U nastavku, s obzirom na zahtjev Š. O. iz Krka za asfaltiranje pristupnog puta prema stambenim objektima sjeveroistočno od Ul. Vidikovac u gradu Krku, a budući da inicirani radovi nisu sadržani ovogodišnjim Programom građenja komunalne infrastrukture, zaključeno je kako Grad Krk u suradnji s predlagateljem tj. privatnim investitorom može osigurati 50% sredstava potrebnih za asfaltiranje pristupnog puta, s time da je, u tom slučaju, investitor u obvezi pripremiti elaborat iskolčenja. Nastavno na Odluku o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Krka, definiran je sadržaj zaključaka koji će uskoro biti upućeni svim mjesnim odborima na području Grada Krka kako bi ih se obavijestilo o tome koje su investicije na njihovom području dosad dovršene, odnosno koje ostaju, i koje se, s obzirom na trenutnu situaciju, odgađaju/obustavljaju.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je inicijativa N. M. iz Krka za sanaciju poljoprivrednog (maslinarskog) puta, i to nasipavanjem 20 kubnih metara jalovine.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za proračun i financije, zaključeno je, vezano uz privremene mjere za uravnoteženje (likvidnost) Proračuna Grada Krka, ali i obvezu Grada po osnovi glavnica za aktivne kredite, da će se bankama uskoro uputiti zahtjevi za moratorij, odnosno odgodu plaćanja glavnica kredita na razdoblje od šest mjeseci. A riječ je o kreditnim procesima: (1) za izgradnju osnovnoškolske sportske dvorane u Addiko banci Hrvatske, (2) za izgradnju ceste na području Mali Kartec u Erste&Steiermärkische banci, (3) za izgradnju Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u Privrednoj banci Zagreb te (4) za modernizaciju sustava javne rasvjete u HBOR-u. Zbrojene glavnice svih navedenih kredita iznose ukupno 1,6 milijuna kuna, što predstavlja iznos čije se plaćanje, posredstvom navedenih zahtjeva, planira odgoditi, i to uglavnom tako da se odgođene glavnice kasnije pribroje zadnjim otplatnim ratama. (Kamate bi se, pritom, redovito plaćale.) Osim toga, vezano uz mjere rasterećena poduzetništva, odnosno odgodu plaćanja poreza na dohodak, Ministarstvu financija Republike Hrvatske bit će upućen zahtjev za beskamatni zajam koji predstavlja kompenzacijsku mjeru za nadoknadom prihoda koji u Proračunu Grada Krka neće biti naplaćeni uobičajenom dinamikom.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, s ciljem rasprave na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća, analiziran je i usvojen prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području otoka Krka, odnosno na području Grada Krka i općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik, Punat i Baška, a što je sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite. Nadalje, s obzirom na trenutnu situaciju, usvojen je i prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja usluge Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, što će se, također, uputiti Gradskom vijeću, kao i prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, u smislu njegove dopune odredbama Zakona o ustanovama, i to u dijelu koji se odnosi na izbor ravnatelja ustanove. Na kraju, nastavno na popis stanovništva čije je provođenje u planu naredne godine, Državna geodetska uprava svim jedinicama lokalne (regionalne) samouprave uputila je obavijest o izradi tehničke dokumentacije potrebne za provođenje te aktivnosti. U tom smislu, dostavljeni su obrasci s popisom naselja, ulica i trgova te mjesne samouprave, a sve u cilju provjere njihove ispravnosti, s time da je ažurirane podatke potrebno vratiti, najkasnije, do 24. travnja. Među njima će, uz ostale, biti i podatci o dva novoosnovana mjesna odbora: Mjesnom odboru Krk - istok i Mjesnom odboru Krk - zapad.