117. Kolegij: Kreće natječaj za dodjelu potpora malih vrijednosti

U uredu gradonačelnika, 24. veljače 2020. godine, održan je 117. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, nazočni su bili: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom razmatranja o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti (do najviše 5.000,00 kn) za provedbu manjih projekata, programa, aktivnosti i manifestacija te realizaciju sponzorstava i pokroviteljstava vezanih uz područje odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, gospodarstva te razvoja i demokratizacije društva, kao i drugih događanja od općeg značaja za Grad Krk u 2020. godini. Riječ je o natječaju namijenjenom udrugama, ostalim organizacijama civilnog društva i ustanovama, ukupno vrijednom 100.000,00 kn, koji će biti otvoren tijekom čitave godine ili do iskorištenja prethodno iskazanog budžeta, a moći će se (još tijekom ovog tjedna), zajedno sa svom popratnom dokumentacijom (obrascem prijave, izjavom o nepostojanju dvostrukog financiranja, izjavom o izvršavanju ugovornih obaveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora te uputama za prijavitelje) preuzeti s internetskih stranica Grada Krka, i to pod rubrikom Natječaji. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk odobrena je potpora u visini od 3.050,00 kn za realizaciju terenske nastave iz tehničke kulture pod nazivom Tehnička kultura i povijest, a kojom je predviđen posjet krčkih šestaša Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici. Nakon što je razmotren i podržan prijedlog Ženske klape Vejanke da im se financijski pomogne pri organiziranju klapske smotre čije se održavanje planira 25. travnja ove godine u Frankopanskom kaštelu, zaključeno je da ih se kao predlagatelje manifestacije uputi na prethodno predstavljen Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti. Nadalje, Karate klubu Krk Croatia dana je suglasnost za korištenje prostora kuhinje u Društvenom centru Krk, gdje planiraju urediti trim kabinet koji će, uz ostalo, biti na raspolaganju starijim reprezentativcima za provođenje kondicionih priprema.

Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na sanaciji i uređenju krova na dijelu upravne zgrade Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2, pored dvije zaprimljene ponude (Zidarskog obrta Šivolija iz Omišlja i tvrtke Marvel Krk d.o.o. iz Omišlja) izabrana je ona Zidarskog obrta Šivolija iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 287.137,00 kn. Također, po provedenom postupku jednostavne nabave pet komada pametnih spremnika za otpad sa sustavom upravljanja, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke OK-TEH d.o.o. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 207.468,00 kn. Uz to, donesena je i odluka o početku postupka nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji dijela Ul. Vidikovac (kod kbr. 14) u gradu Krku uz rješavanje problema oborinske odvodnje, što predstavlja investiciju procijenjenu na 200.000,00 kn. Trgovini Krk d.d. iz Malinske dana je suglasnost za uređenje dijela k.č. 1214, k.o. Krk, u svrhu parkirališta, a temeljem Odluke od 20. siječnja ove godine, prihvaćen je i prijedlog Ugovora o zakupu predmetnog zemljišta.

U postupku rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, analizirani su elaborati geodetskih nalaza za katastarske čestice oznaka: k.č. 665/4, k.o. Vrh; k.č. 1295/5, k.o. Krk; k.č. 2630, k.o. grad Krk, nakon čega je zaključeno da je na prvoj i drugospomenutoj čestici Područni ured za katastar ucrtao objekte koji nemaju zakonitu dokumentaciju za gradnju o čemu je obaviještena građevinska inspekcija (te se iščekuje postupanje), dok će se za potonju od Državne geodetske uprave zatražiti očitovanje vezano uz tumačenje ortofoto snimke iz 1959. u smislu utvrđivanja postojanja pomoćnog gospodarskog objekta prije 15. veljače 1968. godine. Na zahtjev Mjesnog odbora Skrbčići - Pinezići, na znanje je primljena projektantska procjena vezana uz sanaciju i uređenje vanjske fasade na zgradi Društvenog doma u naselju Pinezići. S obzirom na to da je ovdje riječ o radovima s uračunatim PDV-om procijenjenim na 111.500,00 kn, najavljeno je otvaranje postupka nabave. U nastavku, usvojen je prijedlog grupe građana da se dva usporivača prometa postave u dijelu Ul. Ivana Meštrovića u gradu Krku.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, odlučeno je kako će se na trenutno otvoren javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske za ovogodišnje razvojne programe na otocima aplicirati dvama značajnim projektima, i to uređenjem dijela Ul. Biskupa Antuna Mahnića u starogradskoj jezgri grada Krka (što predstavlja investiciju ukupno vrijednu 1.114.688,75 kn) te izgradnjom dijela primarne gradske prometnice oznaka U-3 i dijela pristupne prometnice planske oznake U-3.1 (607.508,11 kn).

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotren je i usvojen prijedlog Izmjena Statuta Grada Krka, a koje predstavljaju rezultat usklađenja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, o čemu će uskoro imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Na inicijativu vijećnika Davida Mrakovčića, raspravljen je prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Krka, kao i radni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. Naposljetku, usvojen je prijedlog Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Krka i Grada Vukovara, koji će, također, biti dijelom dnevnog reda skorašnje sjednice Gradskog vijeća.