74. Kolegij: Najavljen natječaj za dodjelu potpora malih vrijednosti

U uredu gradonačelnika, 25. veljače 2019. godine, održan je 74. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler te Marinko Pavlić i Josip Brusić, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen prijedlog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti (od 1.000,00 kn do 5.000,00 kn) putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Grad Krk u 2019. godini. Riječ je o natječaju namijenjenom udrugama i drugim neprofitnim organizacijama, ukupno vrijednom 100.000,00 kn, koji će biti otvoren tijekom čitave godine ili do iskorištenja prethodno iskazanog budžeta, a moći će se (još tijekom ovog tjedna), zajedno sa svom popratnom dokumentacijom (obrascem prijave, izjavom o nepostojanju dvostrukog financiranja te uputama za prijavitelje) preuzeti s Internet stranica Grada Krka, i to pod rubrikom Natječaji. Na prijedlog Dječjeg vrtića Katrina Frankopan, s Centrom za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice bit će iznova potpisan Ugovor o međusobnoj suradnji na projektu širenja mreže podrške u lokalnoj zajednici, a kojim se djeci s oštećenjem u razvoju, kao i njihovim roditeljima, podrška pruža putem serije jednodnevnih radionica čije je provođenje povjereno stručnom timu. Za realizaciju ovog programa na godišnjoj razini izdvojena je pomoć u vrijednosti od 16.000,00 kn. Nadalje, prihvaćena je inicijativa Jelene Konjić iz Vrha i Mladena Pokrajčića iz Krka da se krene s aktivacijom Odbojkaškog kluba Krk pa je u tom smislu za nabavu odbojkaških rekvizita odobrena dgovarajuća financijska potpora. Uz to, na znanje je primljen prijedlog Lepe Popović iz Krka o mogućem osnivanju multimedijske radionice kao svojevrsnog okupljališta djece i mladih kako bi što kvalitetnije provodili svoje slobodno vrijeme.

Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, usvojen je zahtjev tvrtke Hrvatski telekom d.d. iz Zagreba da se Ugovor o zakupu zemljišta (dio z.č. 1533/34, k.o. Krk) čija je površina 355 m2, u naravi parkiralište, produlji na daljnje trogodišnje razdoblje, i to uz mjesečni zakup od 3.500,00 kn. Uz to, na prijedlog Ivice Pavana iz Krka, donesena je odluka o formiranju ugostiteljske terase, kao i zaključenju ugovora o zakupu iste, a sve za potrebe ugostiteljskog objekta kojeg predlagatelj namjerava otvoriti u Ul. Dr. Dinka Vitezića 2a u gradu Krku. Također, usvojen je i prijedlog Alana Petrača iz Rijeke za sklapanje kupoprodajnog ugovora za z.č. 1312/6, k.o. Poljica, površine od 119 m2, što u naravi predstavlja parcelu namijenjenu izgradnji puta u naselju Linardići.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najavljena je druga faza izgradnje zgrade (hangara) Jedriličarskog kluba Plav iz Krka, kojom je obuhvaćena izgradnja temelja i cisterne, što sukladno troškovniku Ureda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana iz Rijeke predstavlja investiciju bez PDV-a vrijednu 498.645,00 kn. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 8.500,00 kn, za izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije križanja Kvarnerske ulice i Ul. Lina Bolmarčića u gradu Krku. Potom je uslijedila analizirana tehničkog rješenja tvrtke Dinocop Consulta d.o.o. iz Omišlja, a kojim je definiran način ugradnje poluukopanih spremnika za komunalni otpad na području naselja Krk s troškovnicima za dodatne građevinske i hortikulturne radove. Naime, u skorije bi vrijeme pet gradskih punktova, na kojima su danas locirani veći kontejneri namijenjeni odvojenom odlaganju otpada, trebao dobiti nove poluukopane kontejnerske sklopove. S ciljem da se nastave ulaganja u uređenje tj. širenje sunčališnih kapaciteta na plaži Plav u gradu Krku, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana, u iznosu od 7.000,00 kn bez PDV-a, za izradu pripadajućeg tehničkog rješenja s troškovnikom. U nastavku, prihvaćeno je Rješenje za vodni doprinos Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv Kvarnersko primorje i otoci, u iznosu od 10.301,00 kn, na ime izvedenog stanja Društvenog doma u naselju Bajčići. Nakon što je u postupku izrade i donošenja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk te Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije dostavila pozitivno mišljenje na Konačni prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, najavljeno je upućivanje navedenih planova i odluke na završnu suglasnost Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Cetis - Zg d.o.o. iz Sv. Nedjelje za usluge ispisa i kuvertiranja računa po obvezi plaćanja komunalne naknade za tekuću godinu. Također, prihvaćena je i ponuda tvrtke Ceste - Rijeka d.o.o. iz Kukuljanova, vrijedna 10.710,00 kn bez PDV-a, za popravak semaforskog uređaja na raskrižju Ul. Slavka Nikolića i Vršanske ulice u gradu Krku. Krešimiru Baričeviću iz Zagreba odobreno je izvođenje glazbe na javnoj gradskoj površini, i to nekoliko puta tijekom nadolazeće turističke sezone. Nastavno na inicijativu aktivista iz Udruge za zaštitu životinja Felix otok Krk kojom se zahtjeva sterilizacija/kastracija slobodnoživućih mačaka na javnim gradskim površinama, predloženo je da se inicijatori organiziraju u smislu hvatanja takvih mačaka, a kako bi se potom na teret Grada Krka, u Veterinarskoj ambulanti Krk izvršila njihova sterilizacija/kastracija. Time bi se zajedničkim snagama bitno pridonijelo rješavanju ovog sve intenzivnijeg problema.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Općinskom sudu Crikvenica odobren je budžet od 12.168,30 kn za nabavu i montažu polica potrebnih za opremanje arhive Stalne službe u Krku. Naposljetku, na znanje je primljena obavijest o postupanjima u vezi javnih okupljanja na području otoka Krka namijenjena djelatnicima u turizmu, a što je potpisuje MUP, Policijska uprava Primorsko-goranske županije, Policijska postaja Krk.