72. Kolegij: Za (su)financiranje civilnog sektora - 2,3 milijuna kuna

U uredu gradonačelnika, 11. veljače 2019. godine, održan je 72. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler te Marinko Pavlić i Josip Brusić, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

U raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog plana raspodjele sredstava za (su)financiranje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu. Naime, temeljem javnog poziva raspisanog sredinom prosinca prošle godine pravo na (su)financiranje ostvarilo je 85 prijava, od čega 22 prijave čine programi sportskih udruženja (1.120.000,00 kn), 19 programi udruga u kulturi (520.000,00 kn), devet programi udruga u tehničkoj kulturi (155.000,00 kn), 18 programi socijalno-humanitarnih udruženja (280.000,00 kn), devet programi udruga u poljoprivredi (180.000,00 kn) te osam programa građanskih inicijativa (50.000,00 kn). Iz netom navedenog, jasno je kako je za (su)financiranje civilnog sektora iz Gradskog proračuna izdvojen budžet od 2.305.000,00 kn. Od novih predlagatelja čije će se programske inicijative ove godine (su)financirati spomenuti su: Klub za športski ribolov na moru Sv. Fuska, Pinezići-Skrpčići (6.000,00 kn); Streljački klub Bodulka, Krk (5.000,00 kn); Univerzalna škola sporta Zvrk, Krk (5.000,00 kn); Lovačko društvo Zec, Malinska (10.000,00 kn); Društvo prijatelja Hajduka Otok Krk, Malinska (3.000,00 kn); te Andrea Staničić (2.000,00 kn). Detaljnije postavljeni rezultati natječaja bit će uskoro dostupni na Internet stranicama Grada Krka. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za organizaciju maturalne zabave koja će ove godine, 16. ožujka, održati u Hotelu Malin u Malinskoj. Ovogodišna generacija maturanata broji 30 učenika iz Krka, 13 iz Malinske, 12 iz Dobrinja, 11 iz Vrbnika, pet iz Baške, četiri iz Punta te tri iz Omišlja. Za potrebe Mjesnog odbora Milohnići, odobrena su sredstva s namjerom nabave košarkaškog koša i stola za stolni tenis.

Tijekom rješavanja o predmetima Imovinsko-pravne službe, a po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na sanaciji dijela fasade poslovne zgrade Grada Krka (Trg bana Josipa Jelačića 2), kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda Građevinskog obrta Ekogradnja iz Nove Gradiške, s uračunatim PDV-om vrijedna 294.681,00 kn. Po zaključenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na sanaciji krova poslovne zgrade u gradu Krku (Ul. Josipa Jurja Strossmayera 24a), pored dvije zaprimljene ponude (Zidarskog obrta Šivolija iz Omišlja i tvrtke Marvel Corp. d.o.o. iz Omišlja) povoljnijom je prihvaćena ona tvrtke Marvel Corp d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 211.225,00 kn. Također, po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na sanaciji krova i uređenju fasade na poslovnoj zgradi u gradu Krku (Ul. Dr. Dinka Vitezića 1), pored dvije zaprimljene ponude (Zidarskog obrta Šivolija iz Omišlja i tvrtke Marvel Corp. d.o.o. iz Omišlja) povoljnijom je prihvaćena ona tvrtke Marvel Corp d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 401.943,00 kn. Nadalje, donesena je odluka o skorašnjem raspisivanju prvog natječaja za davanje u (trogodišnji) zakup javnih površina u gradu Krku, i to namijenjenog predlagateljima s desetogodišnjim prebivalištem (sjedištem) na području Grada Krka. Na prijedlog Milana Žužića iz Krka, donesena je odluka o raspisivanju natječaja za prodaju k.č. 2160/11, k.o. grad Krk (z.č. 1084/17, k.o. Krk), površine od 437 m2, u naravi zemljišta smještenog unutar građevinske zone naselja Krka.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (DDD mjere) na području Grada Krka u prošloj godini. Prema navodima iz Izvješća, tijekom provedbe navedenih mjera nije utvrđena značajnija pojava štetnih glodavaca i insekata, zatim nije bilo potreba ni poziva od strane građana ili nadležnih službi za provedbom posebnih interventnih DDD mjera, iz čega se može zaključiti kako je prisutnost štetnih organizama na površinama i u objektima obuhvaćenim provedbom DDD mjera na zadovoljavajućoj razini. Od navedene procjene odstupa tek problem brojnosti komaraca, uz navod kako je za njihovu kvalitetnu kontrolu važno kontinuirano informirati građanstvo kako bi se i ono svojim odgovornim ponašanjem uključili u borbu protiv tih insekata. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, bez PDV-a vrijedna 47.850,00 kn, za uređenje i popravak makadamskog puta od naselja Brusići do Vele ravnice (1.350 m), a koja podrazumijeva strojno krčenje ceste, izradu nagiba za odvodnju oborinskih voda te nabavu, prijevoz i ravnanje jalovine. Na zahtjev istog predlagatelja, prihvaćene su dvije ponude Obrta za usluge Kamen dekor iz Bajčića, prva, s uračunatim PDV-om vrijedna 16.162,50 kn, za uređenje cisterne u naselju Bajčići te druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 3.887,50 kn, za obnovu kamenog križa u istom naselju. Nadalje, usvojena je inicijativa Mjesnog odbora Milohnići da se uređenje nerazvrstane ceste Praputne, kao i uređenje odvojaka puta za Vardemarnju uvrste u Program održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu, i to na način da ukupna vrijednost ulaganja na području tog mjesnog odbora po spomenutom Programu bude do 500.000,00 kn. Pored toga, prihvaćeno je Izvješće o izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina na području grada Krka za period od 01. srpnja 2018. do 31. siječnja 2019. godine čije retke, prateći aktivnost djelatnika krčkog Komunalnog društva Vecla d.o.o., potpisuje tvrtka Studio perivoj d.o.o. iz Malinske. Jednim od zaključaka ovog Izvješća sugerirano je da stanje na terenu zahtjeva još veći hortikulturni angažman, odnosno više vrtlarske preciznosti kako bi se svakim zahvatom postigao maksimalni učinak, posebice na estetskoj razini.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krka dana je suglasnost za provođenje ovogodišnjih postupaka nabave, kao i prethodna suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, s ciljem da se izmjeni sistematizacija s obzirom na otvaranje novih radnih mjesta u Područnom vrtiću Baška.

Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, analiziran je i usvojen Izvještaj o donacijama udrugama i političkim strankama iz Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.