68. Kolegij: Paušalni porez po krevetu ostaje na dosadašnjoj visini

U uredu gradonačelnika, 14. siječnja 2019. godine, održan je 68. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćena je ponuda tvrtke Kerschoffset d.o.o. iz Zagreba, bez PDV-a vrijedna 38.750,00 kn, za tisak knjige Milana Sijerkovića, pod nazivom Krk - blagost mora, dašak gora; Crtice o vremenu i podneblju grada i otoka Krka, a koja će na 350 stranica donijeti priču o meteorološkim karakteristikama i statistici našeg podneblja. Knjiga, čije su dimenzije 170 x 230 mm, bit će objavljena u nakladi od 1.000 primjeraka, s bogatom fotografskom opremom što je potpisuju Srđan Hulak i Miro Svetec. U Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2019. godini čija je zadaća pregledavanje i ocjenjivanje zaprimljenih programa i projekata imenovani su: Marinko Bajčić, Mladena Matejčić i Marinka Margan. Mjesnom odboru Vrh za potrebe organiziranja božićne koncertne priredbe, koja se ove godine odigrala 06. siječnja, odobrena je potpora u vrijednosti od 1.839,51 kn. Mladim Krčanima, dobitnicima Dekanove nagrade, Krešimiru Vidu studentu pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine i Borni Plentaju studentu preddiplomskog studija Logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu, dodijeljena je jednokratna novčana nagrada u vrijednosti jedne mjesečne stipendije (iliti 700,00 kn). Nadalje, prihvaćeno je Izvješće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije o provedbi prošlogodišnje serije od četiri besplatna tečaja namijenjena trudnicama iz kojeg je razvidno da je ovaj vrijedan edukativni program na razini otoka Krka odslušala 101 osoba, točnije 58 trudnica i 43 pratnje, s time da su s područja Grada Krka tečaj završile 43 osobe, i to 24 trudnice i 19 pratnji.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijim natjecateljima za kupnju ili zamjenu k.č. 3822/1, k.o. grad Krk (z.č. 1568/1, k.o. Krk), površine od 708 m2, za što je oglas natječaja objavljen u Narodnim novinama br. 114/2018, od 19. prosinca 2018. godine, utvrđeni su Dragutin i Marija Kosić, ponudivši 155,00 EUR/m2, o čemu će uskoro imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Uz to, najpovoljnijom natjecateljicom za kupnju ili zamjenu k.č. 3822/8, k.o. grad Krk (z.č. 1568/6, k.o. Krk), površine od 602 m2, za što je oglas natječaja objavljen u Narodnim novinama br. 110/2018, od 07. prosinca 2018. godine, utvrđena je Biserka Mahulja, ponudivši 150,00 EUR/m2, o čemu će, također, imati prilike raspravljati gradski vijećnici. Prihvaćen je, nadalje, prijedlog Smedereve Marković iz Vrha za kupnju dijela z.č. 2033/4, k.o. Vrh, površine od 36 m2, koji je zauzet izgrađenom okućnicom kuće u vlasništvu predlagateljice. Također, usvojena je i zamolba tvrtke Srđan j.d.o.o. iz Krka da se rok za izradu video materijala vezanog uz izobrazno-informativne aktivnosti na temu gospodarenja otpadom prolongira za četiri mjeseca, i to računajući od roka izvršenja koji je ugovorom predviđen do 15. sječnja ove godine, obzirom da će se tek u proljeće steći adekvatni vremenski uvjeti potrebni za kvalitetnu realizaciju navedenog video sadržaja. Nakon što je raspravljen prijedlog tvrtke Auro Domus d.o.o. iz Opatije da na području grada Krka zakupi javnu površinu u namjeri postavljanja bankomata, kao potencijalne lokacije s gradske su strane predloženi: autobusni kolodvor i prostor nekadašnje tržnice preko puta Malog parka.

Rješavanje predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša započelo je analizom dvaju geodetskih elaborata, najprije prijedloga za evidentiranje granice izvanlučkog područja , i to pojasa između Luke Krk i Punta di Galetto, a potom i prijedloga za utvrđivanje granice pomorskog dobra od LOJP Glavotok do uvale Spena. U nastavku, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 9.000,00 kn, za obavljanje stručnog i glavnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju dijela hangara Jedriličarskog kluba Plav, na k.č. 3932/3, k.o. grad Krk. Stručnim nadzorom bit će obuhvaćeni ugovoreni hortikulturni i građevinsko-obrtnički radovi. Također, prihvaćena je i ponuda tvrtke Studio perivoj d.o.o. iz Malinske, bez PDV-a vrijedna 3.450,00 kn, za vršenje nadzora nad hortikulturnim uređenjem grobnih niša na Mjesnom groblju Krk (točnije Niša 3 i Niša 4).

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotren je nacrt Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam. Naime, krajem prošle godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojim je utvrđena obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da donese odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu, odnosno u smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kn niti veće od 1.500,00 kn. Takva odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 01. siječnja naredne godine, i to do donošenja nove odluke. Za 2019. ova se odluka mora donijeti najkasnije do 31. siječnja, a ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave istu ne usvoji u propisanom roku visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam iznosila bi 750,00 kn. Predstavljenim nacrtom Odluke iznosi paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam ostaju na dosadašnjim vrijednostima, odnosno ne povećavaju se. To bi značilo da će visina paušalnog poreza po krevetu za naselje Krk (zona A) i nadalje iznositi 300,00 kn; za Kornić (B) 255,00 kn; za Brzac, Milohniće i Pineziće (C) 210,00 kn; te za sva ostala naselja Grada Krka (D) 150,00 kn. Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu, kao i objektu za Robinzonski turizam za naselje Krk (zona A) bit će 350,00 kn; za Kornić (B) 297,50 kn; za Brzac, Milohniće i Pineziće (C) 245,00 kn; te za sva ostala naselja Grada Krka (D) 175,00 kn. Nadalje, prihvaćen je Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s riječkom Poliklinikom Ivaniš za 2019. godinu, čime se nastavlja pružanje besplatne zdravstvene zaštite, točnije ultrazvučnih pretraga (štitne žlijezde, vrata, dojki, trbušnih organa, jetre, žuči, gušterače, aorte, donje šuplje vene, slezene, bubrega, prostate, mokraćnog mjehura, male zdjelice, limfnih čvorova, želuca i crijeva) za stanovnike s područja Grada Krka. Njegovim prihvaćanjem Grad se obavezao Poliklinici Ivaniš isplaćivati paušalnu mjesečnu naknadu u iznosu od 1.625,00 kn, što godišnje iznosi 19.500,00 kn. Prema statistici za 2018., u prvih jedanaest mjeseci ultrazvučni pregled iskoristilo je 180 osoba, dok je ukupno izvršeno 227 zdravstvenih usluga.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne dezinsekcije i deratizacije u prošlogodišnjoj jesenjoj akciji. Pored toga, usvojen je i prijedlog ovogodišnjeg Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk, a što ga je, također, sastavio Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Na kraju, prihvaćena je ponuda tvrtke Noliot iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 18.687,50 kn, za izradu i ugradnju vanjske drvene stolarije te nužne stolarske popravke postojeće stolarije, i to na dijelu stambenog objekta smještenog na adresi N. U. Algarottija 15 u gradu Krku.