65. Kolegij: Odobren budžet za nabavu interaktivnih školskih ploča

U uredu gradonačelnika, 03. prosinca 2018. godine, održan je 65. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Antonela Mahulja, stručna suradnica za investicije i razvoj, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Denisu Povijaču iz Zagreba, u ime Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF), na javnoj gradskoj površini, točnije uz zid Velikog parka u gradu Krku (nadomak ulaza u starogradsku jezgru), u sklopu projekta Med Is Wet - prepoznavanje, očuvanje i zaštita otočnih vlažnih staništa, odobreno je održavanje kratke prezentacije te postavljanje edukativne izložbe, i to s ciljem da se otočnoj javnosti što više približe vrijednosti vlažnih staništa. Izložba, koju čini sedam velikih panoa, moći će se razgledati 06. prosinca, između 10.00 i 14.00 sati. Pored toga, inicijatoru se omogućava i najam štanda, a koji će u ovoj jednodnevnoj edukativnoj akciji poslužiti kao info-punkt. Na prijedlog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk, prihvaćena je ponuda GP-a Krk d.d. iz Krka, za asfaltiranje uništenog asfaltnog kolnika oko sjedišta DVD-a.

Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh, odobren je budžet od 101.000,00 kn za nabavu pet interaktivnih školskih ploča (tri za MŠ Krk i dvije za PŠ Vrh), koje školarcima omogućavaju još aktivnije sudjelovanje u nastavnom procesu. Naime, ovo interaktivno pomagalo, učenicima bi trebalo znatno olakšati učenje, kao i pamćenje netom odslušanog gradiva, a nastavnicima, pored lakšeg formuliranja i pripremanja gradiva, omogućiti korištenje vizualnih i auditivnih sadržaja. S obzirom na nedostatak trenera, Atletskom klubu Krk, posredstvom Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u ovoj godini, dodijeljena je potpora u vrijednosti od 3.000,00 kn kako bi se podmirio dio troška osposobljavanja kandidata za obavljanje poslova voditelja atletike. Temeljem istog Javnog poziva, Veslačkom klubu Glagoljaš iz Omišlja, dodijeljeno je 3.800,00 kn za nabavu kvalitetnog, vodootpornog megafona. Na inicijativu Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Primorsko-goranske županije iz Rijeke, gostovanje folklornih društava s područja naše županije u gradu Krku, tijekom mjeseca srpnja naredne godine, podržano je budžetom od 5.000,00 kn.

Raspravljajući o predmetima Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave tehničkih i poslovnih usluga koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, i to za potrebe Grada Krka u 2019. godini, pored dvije pristigle ponude (tvrtke CENTURIO d.o.o. iz Rijeke i Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera iz Rijeke), kao povoljnija, obzirom na ponuđene niže pojedinačne cijene, prihvaćena je ona Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera iz Rijeke. Također,  po provedenom postupku jednostavne nabave usluga stručnog građevinskog nadzora nad izvršenjem građevinskih radova za potrebe Grada Krka u 2019. godini, pored dvije zaprimljene ponude (tvrtke Centurio d.o.o. iz Rijeke i Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera iz Rijeke), kao povoljnija, obzirom na ponuđene niže pojedinačne cijene, prihvaćena je ona Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera iz Rijeke. U postupku jednostavne nabave za usluge stručnog nadzora nad redovnim održavanjem površina zelenila u 2019. godini, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske, s uračunatim PDV-om, vrijedna 97.500,00 kn. Po provedenom postupku jednostavne nabave uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2019. godini, pored tri zaprimljene ponude (tvrtki Arpa promet d.o.o. iz Rijeke, Jami oprema d.o.o. iz Rijeke i Harta d.o.o. iz Kastva), kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Harta d.o.o. iz Kastva, s uračunatim PDV-om, vrijedna 89.403,00 kn. Uz to, usvojena je odluka o početku postupka nabave za ustupanje radova na sanaciji krova i uređenju fasade zgrade smještene na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku, što predstavlja investiciju procijenjenu na 264.000,00 kn. Po provedenom Natječaju (u Narodnim novinama objavljenom 16. studenog 2018. godine) za kupnju zemljišta, i to k.č. 1754, k.o. Kornić, površine od 126 m2, najpovoljnijim natjecateljima utvrđeni su Željko i Ana Žužić iz Oštrobradića. Po zaključenom Natječaju (u Narodnim novinama objavljenom 23. studenog 2018. godine) za kupnju zemljišta, i to dijela k.č. 527/2, k.o. grad Krk, površine od 132 m2, i dijela k.č. 2527/6, k.o. grad Krk, površine od 46 m2, najpovoljnijim natjecateljem utvrđen je Šimo Opačak iz Krka. Uz to, po realiziranom Natječaju (u Narodnim novinama objavljenom 23. studenog 2018. godine) za kupnju zemljišta, i to ½ dijela z.č. 114/2, k.o. Kornić, površine od 50,50 m2, najpovoljnijim natjecateljem utvrđen je Mario Stanić iz Kornića. Naposljetku, zaključeno je kako se svim zakupnicima javnih površina na Šetalištu Sv. Bernardina u gradu Krku ugovor o zakupu, s ciljem obavljanja djelatnosti za vrijeme predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika, produžuje sve do 15. siječnja naredne godine.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojen je prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Ukupna sredstva potrebna za njegovo ostvarivanje tako su svedena na 12.787.000,00 kn, što znači da je za izgradnju (i projektiranje) nerazvrstanih cesta izdvojeno 7.395.000,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih parkirališta i javnih zelenih površina 2.789.000,00 kn, za proširenje (i projektiranje) javne rasvjete 950.000,00 kn, za uređenje (i projektiranje) groblja 279.000,00 kn te za pripremu gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 1.374.000,00 kn.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, izdvojena je obavijest Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) o odobrenju kredita vrijednog 3.030.000,00 kn, a namijenjenog projektu Modernizacije sustava javne rasvjete Grada Krka, s time da su sredstva za njegovu dodjelu osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Riječ je o kreditu s fiksnom kamatnom stopom od 0,1% godišnje na iskorišteni iznos, s krajnjim rokom korištenja do 31. srpnja naredne godine. Nastavno na projekt Informiraj, educiraj, recikliraj, prihvaćena je ponuda Radija Otok Krk, s uključenim PDV-om, vrijedna 2.500,00 kn, za osmišljavanje i emitiranje promidžbenih poruka na temu gospodarenja otpadom.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, predstavljeni su: nacrt Odluke o komunalnom doprinosu i prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.