59. Kolegij: Najavljena prva faza izgradnje zgrade (hangara) JK Plav

U uredu gradonačelnika, nakon jednotjedne pauze, 15. listopada 2018. godine, održan je 59. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Budući da je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, na prijedlog Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka, odlučeno je da će se u gradskom Proračunu za narednu godinu povećati ukupno godišnje izdvajanje za tekuće programe i kapitalne projekte ove ustanove, i to s ciljem unapređenja nastavnog procesa, ali i stvaranja (učenicima) što ugodnijeg okruženja. Istom predlagatelju dodijeljena je potpora u vrijednosti od 5.000,00 kn na ime putovanja dvadesetero učenika u Strasbourg, kako bi između 24. i 28. listopada ove godine, sudjelovali u programu Euroscola, što su ga prethodno zaslužili pobjedom na natječaju Ureda za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj. Podsjetimo, zahvaljujući kontinuiranom radu na promicanju europske parlamentarne demokracije, krčka srednja škola, kao jedina u Primorsko-goranskoj županiji, nosi status Škole ambasadora Europskog parlamenta. Učeničkoj zadruzi Busilak nedavno osnovanoj u okrilju Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Područne škole Vrh, odobren je iznos od 2.000,00 kn za nabavu sredstava i opreme za rad. Na inicijativu Općine Punat, organizacija jednodnevnog simpozija pod nazivom Otok Krk u Prvom svjetskom ratu, a koji se u Puntu planira održati 10. studenog ove godine, s početkom u 11.00 sati, pomognuta je izdvajanjem vrijednim 3.000,00 kn.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave s ciljem izrade video materijala vezanog uz izobrazno-informativne aktivnosti na temu održivog gospodarenja otpadom (u sklopu projekta Informiraj, educiraj, recikliraj), pored dvije zaprimljene ponude (Srđan j.d.o.o. iz Krka i Zoteh j.d.o.o. iz Zagreba), kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke Srđan j.d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om, vrijedna 133.875,00 kn. Po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju dijela Ružmarinske ulice u gradu Krku, pored tri zaprimljene ponude (GP Krk d.d. iz Krka, Dinocop d.o.o. iz Omišlja i Građevinar d.o.o. iz Rijeke), kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Građevinar d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om, vrijedna 333.550,00 kn. U postupku jednostavne nabave radi ustupanja radova na pripremi zemljišta za izgradnju (k.č. 2286/1, k.o. grad Krk), kao jedina zaprimljena ponuda prihvaćena je ona tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om, vrijedna 132.961,00 kn. U nastavku, donesene su odluke o zaključenju ugovora o zakupu poslovnog prostora na daljnji period, i to najprije sa zakupnikom Prekršajnim sudom u Krku za poslovni prostor od 78,80 m2 što se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Trg bana Josipa Jelačića 5 u gradu Krku, a potom i sa zakupnikom Ministarstvom turizma Republike Hrvatske za poslovni prostor od 36,70 m2, što se nalazi na katu zgrade smještene na adresi Lukobran 5 u gradu Krku. Nadalje, usvojen je prijedlog Marija Stanića iz Kornića za kupnju 8/16 z.č. 114/2, k.o. Kornić, u vlasništvu Grada Krka, a čemu će prethoditi procjena navedene nekretnine. Riječ je o parceli ukupne površine od 101 m2, s time da je predlagatelj vlasnik preostalih 8/16 . Vezano uz inicijativu Kate i Nikole Uzelca iz Siska te Vlatke Perović iz Zagreba za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na k.č. 3755/3, k.o. Grad Krk (z.č. 1599/9, k.o. Krk), površine od 27 m2, što predstavlja parcelu zauzetu izgradnjom Plavničke ulice u gradu Krku, zaključeno je kako će se inicijatorima, ujedno i vlasnicima predmetne nekretnine platiti naknada u vrijednosti od 25,00 EUR po m2. Mirjenku Mrakovčiću iz Kornića omogućen je zakup dijela k.č. 445/1, k.o. Kornić, u naravi zemljišta koje čini neuređeno proširenje nerazvrstane ceste Kornić - Lizer, za uređenje i postavljanje reklame, kao i zakup k.č. 2607/2, k.o. Kornić, površine od 295 m2, za smještaj domaćih životinja. Pored toga, donesena je odluka o produženju ugovora o zakupu zemljišta sa Stjepanom Maglićem iz Krka, i to za k.č. 3329/15, k.o. grad Krk, površine od 78 m2. Usvojena je i inicijativa Tomislava Kirinčića iz Krka za davanje u zakup kućice na području Dunata za narednu turističku sezonu, kako bi se ista uredila kao uredski prostor za obavljanje poslova vezanih uz iznajmljivanje brodica, a za što je najavljeno raspisivanje natječaja. Tvrtki Arheo Kvarner d.o.o. iz Vrbnika omogućeno je produljenje roka za dovršenje arheoloških istraživanja na crkvi sv. Lovre u arealu vile Šiniguj u gradu Krku, i to za šest mjeseci, obzirom da je ugovorom kao rok dovršenja tog poslao bio definiran 31. listopad ove godine.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćen je (izmijenjeni) Idejni projekt, zajedno s Izvedbenim troškovnikom, za uređenje javne površine na području Dunata što ih potpisuje Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske. Riječ je o investiciji, s uračunatim PDV-om, procijenjenoj na 362.582,68 kn, za koju se uskoro očekuje pokretanje postupka nabave. Također, prihvaćena je ponuda Studija Perivoj d.o.o., s uračunatim PDV-om, vrijedna 3.750,00 kn, za vršenje nadzora nad uređenjem javne površine u dijelu šetnice uz istočni potez gradskog bedema. S ciljem započinjanja prve faze projekta izgradnje zgrade (hangara) Jedriličarskog kluba Plav na k.č. 3932/3, k.o. grad Krk, prihvaćen je izmijenjeni troškovnik što ga je izradio arhitekt Nenad Kocijan, a kojim su obuhvaćeni isključivo zemljani radovi (široki iskop). Riječ je o ulaganju, s uračunatim PDV-om, procijenjenom na 353.970,00 kn, za koje se očekuje pokretanje postupka nabave, ali prethodno i dopuna troškovnika pripremnim radovima u smislu odvoza svega što se nalazi na predmetnoj čestici. U nastavku, prihvaćena je ponuda Obrta za elektroinstalaterske usluge EL-AN iz Malinske, s uračunatim PDV-om, vrijedna 35.062,50 kn, za izgradnju prve faze javne rasvjete na spojnom putu koji povezuje dionice Ul. Stjepana Radića u gradu Krku. Ujedno, prihvaćena je i ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om, vrijedna 61.875,00 kn, za izradu glavnog projekta rekonstrukcije križanja Ul. Stjepana Radića i Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku s parkiralištem. (Ponudom je obuhvaćeno i rješavanje oborinske odvodnje.) Kako će prilikom rekonstrukcije netom spomenutog raskršća trebati prilagoditi i prilaz sjedištu Vatrogasne postrojbe Grada Krka, što će rezultirati izmjenama kota same okućnice, prihvaćena je i ponuda tvrtke GPZ d.d., s uračunatim PDV-om, vrijedna 29.750,00 kn, za izvedbu pripadajuće izvedbene projektne dokumentacije.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, temeljem zamolbe Mjesnog odbora Milohnići, usvojene su ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om, ukupno vrijedne 51.000,00 kn, za sanaciju četiri dionice poljskih puteva na području mjesnog odbora. Moto klubu Otok Krk, odobreno je korištenje javne površine na dijelu parkirališta iza Robne kuće Krk, neposredno pred prostorijama Kluba, i to s namjerom da se 03. studenog (18.00 - 03.00) ondje održi Winter party čija je tema Otok Krk - turistička destinacija za moto turiste. Potom je razmotren i prihvaćen prijedlog Plana održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2019. godinu, kojim je za navedenu aktivnosti planiran godišnji budžet od 450.000,00 kn.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za članove Koordinacijske radne skupine Primorsko-goranske županije za zaštitu životinja imenovani su: Čedomir Miler kao predstavnik Grada Krka te Darko Turčić kao predstavnik upravnog tijela Grada Krka nadležnog za komunalno gospodarstvo. Uz to, usvojen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji, između Grada Krka i KBC-a Rijeka, kojim se osiguravaju uvjeti za nastavka suradnje između ugovornih strana u vidu pružanja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u ordinacijama Doma zdravlja Krk.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za proračun i financije, analiziran je i usvojen Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine. U promatranom razdoblju gradski je Proračun ostvario prihode i primitke u iznosu od 50.452.289,24 kn, što iznosi 56% od planiranog godišnjeg Proračuna. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 42.358.528,61 kn prihoda i primitaka, što znači da ih je ove ostvareno 8.093.760,63 kn (iliti 19,11%) više, govoreći tako u prilog znatno povećanoj dinamici u gospodarstvu. Povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu ostvareno je od prihoda od poreza na dohodak, prihoda od poreza na kuće za odmor, prihoda od poreza na promet nekretninama, prihoda od zakupnina i iznajmljivanja imovine te prihoda od prodaje imovine. Rashodi i izdaci ostvareni su iznosu od 50.437.074,63 kn, što je 23,95% više nego li prošle godine kada su oni ostvareni u iznosu od 40.689.129,75 kn.