45. Kolegij: Kreće uređenje trga ispred župne crkve u naselju Vrh

U uredu gradonačelnika, 28. svibnja 2018. godine, održan je 45. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krk.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kako je ovotjedni sastanak započeo raspravom o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan, sukladno ovogodišnjem proračunu ustanove, dana je suglasnost za nabavu mini razglasa, vrijednog 3.638,00 kn, i to za potrebe odgojne skupine u Područnom vrtiću Vrh. Na inicijativu Ivana Jurešića iz Krka, roditelja izvanrednog polaznika Područnog osnovnoškolskog odjela Glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov Rijeka u gradu Krku, prihvaćen je trošak sufinanciranja njegovog završnog ispita za šesti razred. Kako cijena istog iznosi 1.600,00 kn, radi se o subvenciji vrijednoj 800,00 kn. Društvu tjelesnih invalida grada Rijeke radi organizacije 22. godišnjeg Susreta osoba s invaliditetom Republike Hrvatske, a koji će se na riječkoj plaži za invalide Kostanj odvijati 23. lipnja ove godine, odobrena je potpora u iznosu od 1.000,00 kn.

Tijekom razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju trga ispred crkve sv. Mihovila Arkanđela u naselju Vrh, pored dvije zaprimljene ponude (Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Krka i Obrta KAMP DEPO ADRIA iz Vrha), povoljnijom je prihvaćena ona Obrta KAMP DEPO ADRIA iz Vrha, s uračunatim PDV-om vrijedna 379.540,00 kn. Učešće Župe Vrh u realizaciji ove investicije iznosi 100.000,00 kn, dok će se ostatak podmiriti sredstvima iz gradskog Proračuna. S obzirom na to da su sve zaprimljene ponude bile više od procijenjene vrijednosti, po drugi je put poništen postupak jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju dijela Ružmarinske ulice u gradu Krku (što se odnose na rješavanje problema oborinskih voda ispred Ville Lovorka), s time da je najavljena revizija postojećeg troškovnika, kao i provođenje novog postupka nabave, ali tek najesen. Nakon provedenog natječaja objavljenog u glasilu Narodne novine br. 43/18, donesena je odluka o prodaji k.č. 3839/5, k.o. grad Krk (z.č. 1558/5, k.o. Krk), inače zemljišta u vlasništvu Grada Krka, površine od 101 m2, Drinki Heeb iz Krka, s time da je kupoprodajna cijena utvrđena u iznosu od 80,00 EUR po m2. Po provedenom natječaju također objavljenom u glasilu Narodne novine br. 43/18, donesena je odluka o davanju u zakup dijela k.č. 3603/1, k.o. grad Krk, površine od 996 m2, inače posjed Grada Krka, i to Josipu Brusiću iz Krka, s time da je godišnja zakupnina utvrđena u iznosu od 10.000,00 kn. Nadalje, usvojen je prijedlog tvrtke HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, da se s ciljem izgradnje 20 kV kabelskog voda TS 20/0,4 kV Kornić - TS 20/0,04 kV Lakmartin s odcjepom, na dijelovima nerazvrstane ceste na području naselja Kornića omogući osnivanje prava služnosti bez naknade. Pored toga, usvojena je odluka o zaključenju ugovora o ovogodišnjem održavanju zelenih površina koje nisu dijelom godišnjeg Programa održavanja zelenila (dogovorenog između Grada Krka i Komunalnog društva Vecla), ovog puta za područje Mjesnog odbora Kornić, i to s Uslužnim obrtom Rankun iz Kornića (31.436,00 kn).

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, predstavljen je zahtjev Odbora za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije radi pribavljanja prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci s područja Grada Krka, a što ih je potrebno predložiti najkasnije do 15. srpnja ove godine.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Elis projekt d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om, vrijedna 5.625,00 kn, za uslugu izrade projekta uređenja, postavljanja i opremanja stanice za iznajmljivanje e-bicikala na području grada Krka. Podsjetimo, početkom svibnja, temeljem prijave na natječaj, Ministarstvo turizma Gradu Krku dodijelilo je 119.300,00 kn za uređenje, postavljanje i opremanje stanice za iznajmljivanje e-bicikala, što znači da će realizacijom ovog projekta (ukupno vrijednog 301.343,75 kn) Krk dobiti punionicu za deset e-bicikala, e-panelom, stalkom, programskom podrškom i sustavom iznajmljivanja. Početak radova na ostvarivanju ove inicijative najavljen je za jesen ove godine. Nakon što je predstavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga vezan uz program Unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u sklopu kojeg se dodjeljuju bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda, ali i rezultati ankete provedene u Dječjim vrtiću Katarina Frankopan o potrebi rada krčkih vrtića u poslijepodnevnoj smjeni, najavljen je sastanak s vodstvom ustanove kako bi se što preciznije ustanovile mogućnosti realizacije ove inicijative. (Naime, rezultati ankete na razini čitave ustanove pokazali su kako je od ukupno 406 anketiranih roditelja, njih 32,8% iskazalo interes za poslijepodnevnim radom vrtića.) Naposljetku, predstavljena je inicijativa za izgradnju ekstremno-sportsko-rekreacijskog centra na području Lunte u gradu Krku (3.000 m2) koji bi sjedinjavao sadržaje skate i bike parka, s time da je, kao prvi korak, podržan prijedlog da se krene s izradom potrebne projektne dokumentacije.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, u namjeri redefiniranja prometnog rješenja u smislu korekcije kružnog toka na županijskoj cesti Ž 5016 između prometnica planskih oznaka U-33, U-3, U-6, IS-2 i buduće ceste prema Lunti u gradu Krku, s pripadajućim priključnim cestama, utvrđeni su: Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne zone Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku te Konačni prijedlog III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311). Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, isti se radi ishodovanja suglasnosti moraju dostaviti Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, s uračunatim PDV-om vrijedna 7.562,50 kn, za izgradnju kameno-betonskog zidića dužine od 3,5 m oko objekta ŠRD Lovrata na Šetalištu Sv. Bernardina u gradu Krku, a na koji će, u funkciji klupice, biti položene ofarbane daske od kvalitetne hrastovine.