20. Kolegij: Predstavljeno Urbanističko-tehničko rješenje radne zone u Korniću

U uredu gradonačelnika, 06. studenog 2017. godine, održan je 20. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, na prijedlog Izdavačke kuće Gosa d.o.o. iz Rijeke u Proračunu za 2018. godinu osiguran je iznos od 50.000,00 kn kojim će se sufinancirati objavljivanje monografije pod nazivom Krčka kulturna baština što je potpisuje autorski trojac Anton Bozanić, Tomislav Galović i Igor Žic. Riječ je o knjizi čiji se izlazak očekuje u lipnju naredne godine, a koja će na 200-tinjak stranica donijeti detaljan pregled otočne kulturne baštine od razdoblja antike, pa sve do danas. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost da se Proračunom osiguranih 66.813,75 kn uloži u nabavu novih blackout zavjesa za potrebe Matičnog vrtića Krk. U nastavku, dogovoren je skorašnji posjet gradonačelnika krčkim prvašićima koji će im tom prigodom uručiti poklon pakete s edukativnom slikovnicom Hrvatska za djecu okarakteriziranom kao prvo (mališanima prilagođeno) polazište za otkrivanje iznimnih raznolikosti Hrvatske i njezinih gradova. Klubu umirovljenih liječnika Primorsko-goranske županije odobrena je potpora vrijedna 1.000,00 kn radi publiciranja prigodne brošure posvećene 25. jubileju te asocijacije.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, na prijedlog Željka Ptičeka iz Novog Marofa, donesena je odluka o raspisivanju natječaja s namjerom prodaje k.č. 4032/17, k.o. grad Krk (z.č. 1950/17, k.o. Krk), površine od 80 m2, po početnoj cijeni od 85,00 EUR po m2, dok je na prijedlog Rijada Kavazovića iz Krk, donesena odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje k.č. 4032/3, k.o. grad Krk (z.č. 1950/8, k.o. Krk), površine od 400 m2, i to po istoj početnoj cijeni. U oba slučaja inicijative su pokrenute radi formiranja građevinskih parcela u vlasništvu navedenih predlagatelja. U nastavku, s Obrtom Meštrija iz Krka zaključen je aneks ugovora vezan uz projekt (hortikulturalnog) uređenja starogradske jezgre grada Krka, obzirom da su na pojedinim lokacijama uz klupice i vaze za sadnju bilja ugrađene kante za otpatke što je ovu investiciju, s uračunatim PDV-om, uvećalo za 25.777,50 kn. Budući da se tijekom izrade projektne dokumentacije izmijenio projektni zadatak prihvaćen je prijedlog tvrtke Rijeka Structura d.o.o. iz Rijeke da se produlji rok za izradu idejnih i glavnih projekata, kao i za ishođenje građevinskih dozvola vezanih uz natkrivanje i zatvaranje kako boćališta u Krku, tako i boćališta u naselju Brzac. Slavici Preden iz Omišlja, radi prodaje lavande, produljen je zakup privremenog objekta - štanda na kolaciji kod Velikog parka, i to do 15. siječnja naredne godine, kao i ostalim tamošnjim zakupcima. Udruzi Rukotvorine Krk, dok se ne krene s uređenjem Multimedijalnog kulturnog centra Krk, dana je u zakup prva etaža zgrade smještene na Trgu Kamplin u gradu Krku.
U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljeno je Urbanističko-tehničko rješenje radne zone u naselju Kornić što ga potpisuje tvrtka Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonožca. Na inicijativu obrtnika, ovim je dokumentom ponuđena analiza mogućnosti gradnje, odnosno formiranja građevinskih čestica za objekte planirane u zoni, uz prethodnu analizu potrebne infrastrukture, a sve u namjeri rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom. Od tri predstavljene varijante što ih sadrži ovo Rješenje prihvaćena je treća temeljena na većem broju manjih građevinskih čestica, s time da se, obzirom na zahtjeve obrtnika, od dvije manje - susjedne može formirati jedna veća. U sljedećem koraku od Ministarstva državne imovine Republike Hrvatske, koje raspolaže imovinom u državnom vlasništvu, zatražit će se očitovanje o načinu na koji bi Grad Krk mogao rasplagati česticama (u državnom vlasništvu) predviđenim za razvoj proizvodne zone u Korniću. Temeljem Rješenja Hrvatskih voda, iznos od 18.765,00 kn odobren je za plaćanje vodnog doprinosa vezanog uz gradnju nerazvrstane ceste na području Malog Karteca u gradu Krku. Sa zadaćom izgradnje nogostupa od crkvice sv. Lucije pa sve do Kampa Krk u gradu Krku, prihvaćen je troškovnik kojim se radovi potrebni za realizaciju ove investicije, s uračunatim PDV-om, procijenjuju na 637.612,50 kn.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u Proračunu za narednu godinu, bit će osigurana sredstva u iznosu od 12.815,00 kn, namijenjena izradi programa i provedbi stručnog nadzora nad preventivnom i obveznom preventivnom dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom. Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Marijana Smitke iz Dobrinja, tijekom mjeseca studenog i prosinca ove godine, odobreno je korištenje javne gradske površine na području negdašnje Zelene tržnice radi prezentacije i prodaje domaćih proizvoda - lovranskih maruna, krčkog maslinovog ulja i sušenih smokava.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, nastavno na raspravu s prošlotjednog Kolegija tijekom koje su razmotreni različiti modeli regulacije obavljanja dimnjačarskih poslova, i zaključak da sespomenuta komunalna djelatnost za područje Grada Krka povjeri gradskom Komunalnom društvu Vecla, razmotreni su i prihvaćeni Radni prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, kao i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka. Pored toga, prihvaćena je ponuda tvrtke NetCom iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 22.000,00 kn, za prelazak na novu verziju digitalne arhive - DIAR 5, kojom su obuhvaćeni radovi na implementaciji nove verzije, prijenos podataka te dodatna edukacija korisnika ove programske podrške.
Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, predstavljen je Nacrt Proračuna Grada Krka za 2018. s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu, koji će kao takav uskoro biti upućen na e-savjetovanje.