19. Kolegij: Krenuli radovi na uređenju Velike gradske vijećnice

U uredu gradonačelnika, 30. listopada 2017. godine, održan je 19. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na asfaltiranju dijela Ul. Vršak u naselju Pinezići (od k.br. 20 do k.br. 80), kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 391.446,00 kn. Usvojen je i prijedlog Klaudije Sindičić iz Kornića da s namjerom formiranja okućnice stambene građevine izgrađene na z.č. 1478/24, k.o. Kornić, otkupi dio z.č. 1478/1, površine od 169 m2, te dio z.č. 1478/118, površine od 45 m2, i to po kuporodajnoj cijeni od 75,00 EUR po m2. Uz to, donesena je odluka o produženju Ugovora o zakupu zemljišta sa zakupnikom Vladimirom Šebeljom iz Krka za dio z.č. 1286/1 i z.č. 1287/2, obje k.o. Krk, na daljnji rok od pet godina, radi korištenja parcela u poljoprivredne svrhe. Obzirom na inicijativu Radojke Zatezalo iz Krka da joj se u zakup ustupe tri parkirna mjesta za potrebe obavljanja turističke djelatnosti, odlučeno je kako će se očevid, sa zadaćom predlaganja adekvatnog prometnog rješenja, prepustiti gradskom prometnom redaru. Nadalje, donesena je odluka o produženju Ugovora o zakupu zemljišta sa zakupnikom Danijelom Brozićem iz Vrha za dio k.č. 2018, k.o. Krk, na daljnji rok od godine dana, radi korištenja istog kao parkirališne površine.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, s namjerom uređenja armirano-betonskog ogradnog zida u naselju Brzac, prihvaćen je troškovnik koji navedenu investiciju procjenjuje na 37.990,00 kn, bez uračunatog PDV-a, s time da će se ista implementirati u projekt izgradnje konstrukcije i krova nad tamošnjim boćarskim centrom. U nastavku saznajemo kako je za prvu i drugu fazu projekta Izgradnje ostale ulice OU-2 u naselju Vrh, početkom listopada, izdana lokacijska dozvola, temeljem koje, sukladno prethodno istaknutim fazama, slijedi izrada dvaju parcelacijskih elaborata. Pored toga, tvrtka Projekt inženjering d.o.o. iz Požege, 25. listopada, krenula je u radove vezane uz projekt Uređenja dijela prizemlja Upravne zgrade Grada Krka, čiji najznačajniji dio, pored sređivanja ulaznog dijela - aule i sanitarnog bloka, predstavlja temeljita preobrazba Velike gradske vijećnice u multifunkcionalni javni prostor opremljen suvremenom kino opremom.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćena je ponuda tvrtke NetCom iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 22.500,00 kn, radi povezivanja gradske informatičke infrastrukture na MUP-ovu bazu podataka. Nadalje, mimo iskušanog sustava koncesija koji nije polučio željenim rezultatima, razmotreni su ostali modeli regulacije obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Krka te je zaključeno kako bi spomenutu komunalnu djelatnost bilo najpraktičnije i najsvrsishodnije povjeriti gradskom Komunalnom društvu Vecla, za što će, ako se predloženo krene realizirati, biti potrebno izmijeniti nekolicinu gradskih odluka, dok će Vecla, za obavljanje predmetnih poslova, morati izvršiti doregistraciju.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 10.841,89 kn, za nabavu i montažu WiFi opreme radi opskrbe polja Kimpi i Kaštel Internetom, obzirom na aktualan projekt njihovog navodnjavanja, a čime se, pored ostalog, postiže brža dostupnost informacija, nadzor crpne stanice za navodnjavanje, pumpi i samog navodnjavanja, ali i otvara mogućnost uvođenja video nadzora, kao i senzora temperature ili vlage tla.
Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, predstavljen je Nacrt Proračuna Grada Krka za 2018. godinu, kojim su prihodi i primici planirani u iznosu od 81.959.801,00 kn, raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 854.772,50 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 82.814.573,50 kn. Nakon izvršenog e-savjetovanja i eventualnih korekcija, sredinom studenog donijet će se Prijedlog Proračuna, koji će kao takav biti podnesen Gradskom vijeću.