157. Kolegij: Slijedi objava Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti

U uredu gradonačelnika, 27. veljače 2017. godine, održan je 157. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog da se na trenutno otvoren natječaj Primorsko-goranske županije za prijavu projekata radi raspodjele sredstava namijenjenih pomoćima u održavanju pomorskog dobra, prijavi uređenje sunčališta na plaži Plav u gradu Krku, točnije njegova prva i druga faza. Također, prihvaćena je i inicijativa Udruge Moj otok iz Punta da se prezentacija električnih bicikala (s mogućnošću probne vožnje) zajedno s prigodnim predavanjem održe u subotu, 25. ožujka ove godine, s time da će se predavanje organizirati u prostoru Velike gradske vijećnice (između 10.00 i 11.00 sati), nakon čega će na Gradskoj rivi uslijedi prezentacija. Riječ je o programu koji se provodi s ciljem promoviranja upotrebe električnih bicikala kojeg je pored Grada Krka financijski podržalo i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske. Kako se za potrebe projekta Mala barka 2, u prostoru negdašnje Knjižare Pontes u gradu Krku kreće s uređenjem interpretacijskog centra pomorske baštine, prihvaćen je trošak sondiranja zidova i poda, što predstavlja preduvjet za oblikovanje samog interijera. Ondje bi, stoga, u dogledno vrijeme, trebao biti otvoren stalni postav s eksponatima vezanim uz pomorsku i ribarsku baštinu grada i otoka Krka, čime će se zasigurno unaprijediti turistička ponuda, ali i osigurati prezentacija ovog itekako zanimljivog segmenta našeg povijesnog nasljeđa.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, najavljeno je skorašnje otvaranje postupka javne nabave za ustupanje građevinskih i elektro-montažnih radova na izgradnji javne rasvjete na području Grada Krka u 2017. godini, što predstavlja investiciju ukupno vrijednu 800.000,00 kn. S ciljem rasprave na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća, usvojen je prijedlog da se iz javnog dobra izuzme zemljišna čestica površine 71 m2 budući da je zauzeta okućnicom obiteljske kuće izgrađene na k.č. 3281, k.o. grad Krk, u vlasništvu Mata i Cecilije Magašić iz Krka. Po odrađenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji ceremonijalnog paviljona i trga na Mjesnom groblju u naselju Vrh, pored tri zaprimljene ponude, kao najpovoljnija prihvaćena je ona Zidarskog obrta Šivolija iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 427.702,00 kn. Po još jednom realiziranom postupku jednostavne nabave, ovog puta za provođenje mjera obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka u narednom trogodišnjem razdoblju, pored tri zaprimljene ponude, kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 195.000,00 kn. Obzirom na njegov istek, donesena je odluka o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom - tvrtkom Tisak d.d. iz Zagreba za poslovni prostor (montažni paviljon) smješten u Malom parku, u gradu Krku, površine od 10,27 m2, na daljnjih pet godina, s dosadašnjom djelatnošću i zakupninom u iznosu od 250,00 EUR, mjesečno. Uz to je odlučeno kako će se na sljedećih pet godina produžiti i Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom - tvrtkom Molnar-Gabor d.o.o. iz Malinske za poslovni prostor smješten u prizemlju zgrade bivše škole u naselju Milohnići, površine od 40,20 m2, s dosadašnjom djelatnošću i zakupninom u iznosu od 111,00 EUR, mjesečno. Na inicijativu tvrtke Villa Pinia d.o.o. iz Krka, Grad je suglasan da po cijeni od 150,00 EUR po m2 proda k.č. 3634/3, k.o. grad Krk, površine od 17 m2, radi formiranja (buduće) građevinske parcele, čiji je najznačajniji dio - 3633/1, k.o. grad Krk - u vlasništvu predlagatelja. Nadalje, Draganu Brniću, vlasniku Turističke agencije Šiloturist iz Šila, dozvoljeno je davanje u podzakup šanka i terase koji se nalaze ispred poslovnog prostora lociranog na adresi Stjepana Radića 2c u gradu Krku, inače uređenog kao akvarij-terarij. 
U raspravi o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, s ciljem dobivanja uporabne dozvole za rekonstruiranu mrtvačnicu u naselju Kornić, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Vitomira Kekelja iz Krka, u iznosu od 3.950,00 kn, bez PDV-a, za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje građevine u katastru, inače jedini nedostajući dio dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za izdavanjem uporabne dozvole. Radi uređenja (prvog i trećeg dijela) sunčališta na plaži Plav u gradu Krku prihvaćene su ponude ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana iz Rijeke, prva vrijedna 7.920,00 kn, bez PDV-a (prvi dio), a druga 5.940,00 kn, bez PDV-a (drugi dio), i to za projektantski nadzor i arhitektonsko-tehničko savjetovanje što ih je potrebno vršiti tijekom samog uređenja. Iako se na prethodnim sastancima Kolegija raspravljalo o uređenju sunčališta na plaži Lukobran u gradu Krku, taj se projekt odgađa za narednu godinu obzirom da su sva raspoloživa sredstva za takve i slične aktivnosti angažirana na uređenju plaže Plav, međutim s namjerom njegove što cjelovitije pripreme, uskoro će se zatražiti ponuda za izradu idejnog rješenja samog uređenja. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke Geo-VV d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 21.250,00 kn, za izradu parcelacijskog elaborata radi izgradnje dijela Crikveničke ulice u gradu Krku. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojena je ponuda Bravarskog obrta Meštrija iz Krka za izradu i montažu jedanaest metalnih zaštitnih stupova, s uračunatim PDV-om pojedinačno vrijednih 724,96 kn, a koji će na istočnom ulazu u starogradsku jezgru (Vrata slobode) služiti kao prometna barijera, budući da je postojeća uništena. Nakon detaljne analize, prihvaćen je prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Budžet težak 8.713.393,99 kn, čiji najznačajniji dio predstavlja prihod od komunalne naknade u iznosu od 6.861.926,07 kn, tako je uložen u čišćenje javnih površina (1.400.536,59 kn), održavanje javnih površina (2.552.072,26 kn), održavanje nerazvrstanih cesta (1.751.815,87 kn), održavanje javne rasvjete (860.286,85 kn), održavanje groblja (108.201,43 kn), intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo (73.020,82 kn), održavanje SRC Josip Uravić Pepi (150.000,00 kn), održavanje osnovnoškolske sportske dvorane (218.457,65 kn) te gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja (1.599.002,52 kn). Na zahtjev Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići, prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, u iznosu od 4.920,00 kn, bez PDV-a, za uređenje pristupnog puta u naselju Skrbčići koji vodi prema k.č. 431/1, k.o. Skrbčići.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen prijedlog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti (do 5.000,00 kn) putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg interesa za Grad Krk u 2017. godini. Riječ je o natječaju namijenjenom udrugama i drugim neprofitnim organizacijama, ukupno vrijednom 100.000,00 kn, koji će biti otvoren tijekom čitave godine, iliti do iskorištenja prethodno iskazanog budžeta, a moći će se (od 28. veljače), zajedno sa svom popratnom dokumentacijom, pronaći na Internet stranici Grada Krka. Renatu Lukariću iz Krka, studentu druge godine Tehničkog fakulteta u Rijeci, za postignut izvrstan uspjeh u prošloj akademskoj godini i dobivenu Dekanovu nagradu, temeljem Odluke o nagrađivanju studenata, odobrena je novčana potpora u iznosu od 700,00 kn. Pjesnikinji Veri Miš iz Malinske dodijeljeno je 1.000,00 kn pomoći za tiskanje njezine osme zbirke pjesama koja nosi naziv Pozornica života. Na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan prihvaćen je Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu. Budući da obije odgojno-obrazovne ustanove imaju status Eko-škole/vrtića, Grad će na ime zagrebačke Udruge Lijepa naša, zadužene za provedbu spomenutog programa, uplatiti godišnju članarinu u iznosu od 8.000,00 kn. Riječ je o danas najpriznatijem statusu kojim se potvrđuje model odgoja i obrazovanja osjetljiv na pitanja ekologije, odnosno zaštite okoliša i održivog razvoja.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, raspravljen je radni prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika (i pogrebničkih usluga) koji se financiraju iz Proračuna Grada Krka, kao i radni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka i Pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta. Naposljetku, prihvaćen je prijedlog Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva da se u Velikoj gradskoj vijećnici, u utorak 07. ožujka ove godine, s početkom u 16.30 sati, organizira prezentacija aktualnog natječaja Zajedno za zajednicu.