13. Kolegij: Razmotrena I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2017. godinu

U uredu gradonačelnika, 18. rujna 2017. godine, održan je 13. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Mjesnom odboru Vrh dodijeljena je potpora u iznosu od 3.000,00 kn za potrebe proslave blagdana sv. Mihaela, zaštitnika mjesta. Obzirom na popunjenost kapaciteta u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan - Matičnom vrtiću Krku, prihvaćen je prijedlog Danijela i Lucije Brozić, te Nadije Dunato Pejnović, kao roditelja s prebivalištem na području Grad Krka, da se tekuće pedagoške, 2017./2018., godine sufinancira boravak njihovih mališana u ostalim otičnim vrtićima, točnije Dječjem vrtiću Sveta Mala Terezija u Puntu i Dječjem vrtiću Katarina Frankopan - Područnom vrtiću Njivice. Temeljem zamolbe Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, a sukladno dosadašnjoj praksi, prihvaćen je trošak financiranja asesistenta u nastavi za učenicu s teškoćama u razvoju koja to pravo nije ostvarila temeljem projekta Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji, i to za prvo polugodište tekuće školske, 2017./2018., godine. Na inicijativu Maše Varde iz Zagreba, autorice Kuryktice - prve društvene igre inspirirane povijesnim, kulturnim i prirodnim nasljeđem grada i otoka Krka, osigurana je potpora za otkup određenog broja primjeraka ovog originalnog krčkog suvenira kojem je u posljednje održanom natječajnom krugu dodijeljena markica Dar iz Krka. Temeljem ponude tvrtke Ghia Sport d.o.o. iz Pazina, Policijskoj postaji Krk odobreno je 3.284,75 kn za nabavu dresova njihove malonogometne ekipe koja će 29. rujna ove godine, povodom Dana policije, nastupiti na malonogometnom turniru ekipa policijskih postaja Policijske uprave Primorsko-goranske županije. Na prijedlog Ustanove Ivan Matetić Ronjgov iz Viškova, za članove Udruge sopaca otoka Krka financirat će se trošak prijevoza autobusom do Viškova, s namjerom sudjelovanja krčkih kantura i sopaca na 36. izdanju festivala Mantinjade pul Ronjgi.  
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, u postupku nabave za obavljanje zaštitnih arheoloških istraživanja na crkvi sv. Lovre u arealu vile Šingoj u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Arheo Kvarner d.o.o. iz Vrbnika, vrijedna 70.000,00 kn, s time da je za navedenu investiciju od Ministarstva kulture Republike Hrvatske prethodno osigurana potpora u iznosu od 35.000,00 kn. Prihvaćanjem prijedloga da se potpiše Aneksa Ugovora o izradi i ugradnji metalnih konstrukcija vaza i klupa u starogradskoj jezgri grada Krka, a koji je zaključen s Obrtom za usluge Meštrija iz Krka, rok izvođenja predmetnih radova produljen je do 15. listopada ove godine. S ciljem rasprave na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća, zakazanoj za 27. rujna ove godine, usvojen je prijedlog da se krene u realizaciju kupnje k.č. 3406/1, površine 681 m2, i k.č. 3406/4, površine 1.378 m2, obje k.o. Krk, obzirom da ulaze u sastav primarne prometnice (planske oznake U-3.1) na području Detaljnog plana uređenja dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku. S istim cilje, usvojen je i prijedlog da se krene u realizaciju kupnje ili zamjenu k.č. 2285/5, površine 880 m2, k.o. grad Krk, budući da ista ulazi u sastav prometnice na području planiranom za igradnju zgrada POS-ovih stanova u gradu Krku. Uz to, najavljeno je i kretanje u postupak nabave za ustupanje radova na izgradnji I. faze primarne prometnice planske oznake U-3.1 na području Detaljnog plana uređenja dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćen je prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređeja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, kojom se sredstva za njegovo ostvarivanje utvrđuju u ukupnom iznosu od 16.235.000,00 kn, a što će se, kao jedna od tema, naći na dnevnom redu nadolazeće sjednice Gradskog vijeća. Kako bi se krenulo u implementaciju novog prometnog rješenja u dijelu poslovne Zone 26 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (lokacija ispred Trgovačkog centra Plodine i Stanice za tehnički pregled Krk), a nastavno na mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, prihvaćene su dvije ponude tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonožca, prva, vrijedna 36.600,00 kn, za izradu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), i druga, vrijedna 15.100,00 kn, za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Upravo će o prijedlogu Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, uskoro dobiti priliku raspravljati i gradski vijećnici. Prihvaćanjem troškovnika tvrtke Rijeka Structura d.o.o. iz Rijeke za natkrivanje boćališta u kompleksu Sportko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku koji navedenu investiciju procjenjuje na 1.236.273,17 kn, bez PDV-a, najavljeno je otvaranje postupka javne nabave. Također, postupak nabave bit će proveden i za radove vezane uz uređenje dijela nogostupa u Vršanskoj ulici (kod kbr. 51A) u gradu Krku, što prestavlja ulaganje procijenjeno na 177.370,00 kn, bez PDV-a. 
Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, nakon detaljne analize prihvaćen je prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godinu, najavivši tako raspravu po još jednoj točki dnevnog reda skorašnje sjednice Gradskog vijeća. Naime, Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2017. godinu predložen je iznos od 79.042.799,31 kn prihoda i primitaka, 1.231.142,66 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2016. i 80.273.941,97 kn rashoda i izdataka. U odnosu na Proračun usvojen krajem prošle godine s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 84.410.937,00 kn, viškom prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka od 556.000,00 kn i viškom prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan od 13.670,06 kn te rashodima i izdacima u iznosu od 84.980.607,06 kn, ovom izmjenom predloženo je smanjenje prihoda i primitaka za 5.368.137,69 kn, zatim povećanje prenesenog viška prihoda iz 2016. za 661.472,60 kn te, naposljetku, smanjenje rashoda i izdataka za 4.706.665,09 kn. Ukratko, do izmjena Proračuna dolazi zbog povećanja prihoda od komunalnog doprinosa, iskorištavanja prošlogodišnjih, dosad neutrošenih sredstava od poreza na dohodak za kapitalne projekte na otocima, te prenošenja dvaju projekata - Multimedijalnog kulturnog centra Krk i Rekonstrukcije javne rasvjete - u narednu, 2018., godinu. Uz to, usvojen je i prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka 2. Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka, kojom Grad Krk, iznosom od 721.370,20 kn, preuzima obvezu sufinanciranja navedenog projekta u ovoj godini. Usvajanjem prijedloga Odluke o dopunama Odluke o privremenim javnim parkiralištima s naplatom, od 01. listopada, pa sve do 31. svibnja, uvodi se naplata parkinga na javnom parkiralištu Centar, i to između ponedjeljka i subote, u vremenu od 08.00 do 15.00 sati, s time da visina naknade za parkiranje po satu iznosi 3,00 kn. Prijedloge ovih odluka također očekuje rasprava na Gradskom vijeću.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. Kako je prilikom sanacije i širenja maslinarskog puta na području naselja Kornić došlo do urušavanja ogradnog zida u privatnom vlasništvu, na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, a sukladno ponudi Obrta Gromača iz Kornića, odobreno je 8.510,00 kn, bez PDV-a, za njegovu sanaciju. Mjesnom odboru Kornić, odobrena je i nabava jalovine potrebne za popravak i nasipavanje tamošnjih maslinarskih puteva.