03. Kolegij: Za sanaciju crkve sv. Franje izdvojeno 50.000,00 kn

U uredu gradonačelnika, 12. lipnja 2017. godine, održan je 03. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Matejčić, viša stručna referentica. 
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, Provinciji franjevaca trećoredaca glagoljaša, dodijeljena su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn za sanaciju crkve sv. Franje Asiškog u gradu Krku, a koja podrazumijeva radove kako u interijeru korpusa crkve i zvonika, tako i na njihovom eksterijeru. Za ovu investiciju, procijenjenu na 1.115.229,00 kn, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske već je odobrilo potporu u vrijednosti od 200.000,00 kn.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, po odrađenom postupku jednostavne nabave za ustupanje građevinskih i obrtničkih radova na izgradnji (prve faze) pomoćne zgrade na mjesnom groblju Vrh, pored dvije zaprimljene ponude (Zidarski obrt Šivolija, Omišalj - 131.169,37 kn s PDV-om; Građevinski obrt Tadić-gradnja, Omišalj - 143.861,00 s PDV-om), povoljnijom je prihvaćena ona Zidarskog obrta Šivolija iz Omišlja, s uračunatim PDV-om, vrijedna 131.169,37 kn. Tvrtki Krčki dvori d.o.o. iz Krka, uz prethodno potpisivanje sporazuma, predloženo je da o svome trošku krene u ishodovanje dokumentacije za izgradnju pristupnog puta na k.č. 2010 i k.č. 2011, obje k.o. grad Krk, kako bi se pristupilo k.č. 2010 u vlasništvu tvrtke, s time da će Grad voditi postupak ishođenja lokacijeske dozvole. Nastavno na pozitivnu suglasnost Mjesnog odbora Kornić, prihvaćen je prijedlog Esada Harambašića iz Kornića, da mu se omogući zakup dijela k.č. 1478/48, k.o. Kornić, u vlasništvu Grada Krka, radi uređenja okoliša kuće izgrađene na k.č. 1478/57, k.o. Kornić, čiji je vlasnik predlagatelj. Danijeli Milohnić iz Milohnića dana je suglasnost da tijekom ljeta u naselju Milohnići (ispred konobe Pud Brest) na štandu vrši prodaju vlastitog povrća. Grupi građana iz Kvarnerske ulice u gradu Krku dozvoljeno je zadržavanje ogradnih elemenata u dvorištu zgrade (smještene na adresi Kvarnerska 21) radi označavanja i čuvanja tamošnjih parkirnih mjesta .
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, odobren je iznos od 74.928,00 kn bez PDV-a, kojim će se u dijelu Ul. Sv. Ivana u gradu Krku (kod kbr. 30) financirati građevinski radovi vezani uz rekonstrukciju vodovoda i izgradnju fekalne kanalizacije (procijenjeni na 59.701,50 kn, bez PDV-a) te radovi koji proizlaze iz izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture (procijenjeni na 15.226,50 kn, bez PDV-a), čija će realizacija, prije asfaltiranja same ceste, krenuti odmah po prestanku zabrane radova krajem turističke sezone. Nastavno na Zaključak sa 164. sastanka Kolegija, temeljem dorađenog troškovnika tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, prihvaćen je trošak u iznosu od 108.409,70 kn bez PDV-a, za izgradnju javne rasvjete na dionici uz državnu cestu D 102, kod križanja za naselje Bajčići. No, prije nego li se krene u postupak nabave, za novo rješenje (bez nogostupa te s pomaknutim temeljima i stupovima javne rasvjete) potrebno je zatražiti suglasnost Hrvatskih cesta. Nastavno na prijedlog Ivana Žužića i Tine Prizmić iz Pinezića, na znanje je primljena informacija kako je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije izdao lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju pristupnog puta dužine 30,20 m i izgradnju okretišta u naselju Pinezići, s time da predlagatelji za potrebe gradnje spomenutog puta moraju izraditi parcelacijski elaborat i glavni projekt radi ishođenja akta za samu gradnju. Vezujući se uz projekt Rekonstrukcije (prezentacije i konstruktivne sanacije) istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku, prihvaćena je ponuda Hrvatskog restauratorskog zavoda, vrijedna 21.000,00 kn bez PDV-a, za izradu 3D snimke unutarnjeg lica zida, zajedno s izradom arhitektonskog snimka i fotogrametrijskim prikazom te stratigrafskom analizom ziđa s prijedlogom prezentacije.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, u iznosu od 2.466,00 kn, radi obnove licence antivirusnog programa koji štiti gradski bežični Internet.