149. Kolegij: Povećan budžet za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruk

U uredu gradonačeknika, 05. prosinca 2016. godine, održan je 149. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Atletskom klubu Krk osigurano je 20.770,50 kn pomoći za kupnju triju kontejnera koji će poslužiti za potrebe svlačionice, sanitarnog bloka i ureda, a čime krčki atletičari, na prostoru Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi, trajno rješavaju potrebnu infrastrukturu neophodnu za njihovo daljnje djelovanje. Sukladno prijedlogu Jedriličarskog kluba Plav, Odsjeku za proračun i financije naloženo je da pripremi Amandman na Proračun Grada Krka za 2017. godinu, i to na način da se manifestacija Krčka jedra, inače natjecateljska regata tradicijskih plovila, u Proračun uvrsti s posebnom pozicijom, budući da je s godinama prerasla u atraktivno, ali organizacijski i financijski vrlo zahtjevno događanje od gradskog interesa. Ovom se prigodom obavještavaju sve udruge koje su temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2016. godini ostvarile financijsku potporu za realizaciju svojih programa i projekata da zahtjev za prijenos natječajem odobrenih sredstava mogu podnijeti najkasnije do ponedjeljka, 12. prosinca. Pored toga, druženje gradonačelnika i krčkih stipendista najavljeno je za srijedu, 28. prosinca, u Malenoj gradskoj vijećnici, s početkom u 11.00 sati.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017., kojim se taj prihod, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn, raspoređuju za inicijative unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Također, prihvaćen je i prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2017., kojim se spomenuti prihod, u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn, raspoređuje za zaštitu kulturne baštine i održavanje spomenika, sustavno održavanje i širenje poljoprivrednih puteva te istražne radove na poljima Kimpi i Kaštel. Usvojen je i prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu, kojim se navedeni prihod, u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn, raspoređuje za održavanje gradskih zidina i trgova. O sva tri predložena akta uskoro će imati priliku raspravljati i gradski vijećnici. Kako se bliži objava Natječaja za prijem u službu višeg računovodstvenog referenta - likvidatora - blagajnika u Odsjek za proračun i financije Grada Krka, u Povjerenstvo za njegovu provedbu imenovani su: Čedomir Miler, Dinka Pejnović i Ana Bajčić Hrgovčić. Uz to, prihvaćen je prijedlog Udruge veterana Domovinskog rata otoka Krka za novim oblikovanjem partera spomenika smještenog u Velikom parku, s time da je udruzi, nadalje, povjerena izrada troškovnika, dok je Grad preuzeo realizaciju troškovničke vrijednosti. Ovom putem sve pravne i fizičke osobe s područja Primorsko-goranske županije obavještavaju se kako je nedavno otvoren javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu županijskih nagrada u 2016. godini, točnije nagrade za životno djelo i godišnje nagrade, i to za iznimna postignuća, zasluge i doprinose od osobitog značaja za razvitak i ugled Županije, promicanje Županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije te uspjehe u njihovom radu i djelovanju.
U raspravi o predmetima Imovinsko-pravne službe, po dovršenom postupku nabave za ustupanje radova na izgradnji dijela dionice nerazvrstane ceste oznaka U3.2 i U3.3 u gradu Krku, pored tri zaprimljene ponude - tvrtke Trumm d.o.o. iz Malinske, tvrtke Građevinar d.o.o. iz Rijeke i tvrtke GP Krk d.d. iz Krka - najpovoljnijom izabrana je ona tvrtke Trumm d.o.o. u iznosu od 830.854,00 kn, s uračunatim PDV-om. Nakon odrađenog postupka nabave bagatelne vrijednosti za dobavu opreme radi pohrane velike količine podataka s informatičkog sustava Grada Krka, pored dvije zaprimljene ponude - tvrtke NetCom d.o.o. iz Rijeke i tvrtke RI-ING NET d.o.o. iz Rijeke - povoljnijom je izabrana ona tvrtke NetCom d.o.o. u iznosu od 177.920,00 kn s uračunatim PDV-om. U nastavku, donesena je odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na adaptaciji sanitarnog bloka i ulaznog hola u Društvenom domu u naselju Bajčići, što predstavlja investiciju vrijednu 150.000,00 kn, nakon čega je najavljen i početak postupka nabave bagatelne vrijednosti za dobavu uredskog materijala za potrebe Grada Krka u narednoj godini, a što je procijenjeno na 106.000,00 kn. Uz to, donesena je i odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za dobavu, dopremu i ugradnju sanitarnog bloka namijenjenog osobama smanjene pokretljivosti koji će postati dijelom sanitarnog kompleksa smještenog na kupalištu Dražica, što čini investiciju vrijednu 90.000,00 kn. Također, donesena je odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za izgradnju prometnice oznake U5-2 (Zona 29) u gradu Krku, a čime su obuhvaćeni radovi procijenjeni na 215.000,00 kn. Kao i prethodne godine, prihvaćena je ponuda tvrtke Naturalis d.o.o. iz Ludbrega, vrijedna 75.000,00 kn, bez PDV-a, za uslugu organizacije nadolazećeg Krčkog karnevala. 
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojen je prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu kojom su ukupna sredstva za njegovo ostvarenje s prvotno planiranih 8.405.000,00 kn povećana na 11.047.000,00 kn, od čega je 7.500.000,00 kn osigurano iz prihoda komunalnog doprinosa, 280.000,00 kn iz prihoda naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, 350.000,00 kn iz prihoda koncesije za parkirališta, 50.000,00 kn iz prihoda donacija, 412.500,00 kn iz prihoda od pomoći Hrvatskih voda, 80.000,00 kn iz prihoda od pomoći Primorsko-goranske županije te 2.374.500,00 kn iz sredstava od poreza na dohodak za zajedničke projekte na otocima. O ovom će se prijedlogu također uskoro očitovati gradski vijećnici. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćeno je sufinanciranje izgradnje potpornog zida na lokaciji kod obiteljske kuće br. 172 u naselju Brzac, i to u 50-postotnoj vrijednosti ponude Obrta Škarpelin iz Brzca, što iznosi 8.526,00 kn.
U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, tvrtki TRI-A studio d.o.o. iz Samobora, temeljem nanovo dostavljenog idejnog projekta i aproksimacije noćnog osvjetljenja, dana je suglasnost za postavljanje dvaju (reklamnih) svjetlećih natpisa na bočnim pročeljima poslovne zgrade smještene na k.č. 3194/7.15, k.o. Krk, u gradu Krku. Nakon što je raspravljeno izvješće prometnog redara vezano uz problem nedostupnosti Ulice Alojzija Stepinca u gradu Krku tijekom mogućih vatrogasnih intervencija, zaključeno je kako će se s ciljem pronalaska najadekvatnijeg rješenja uskoro organizirati sastanak s predstavnicima Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka. 
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, sukladno Politici i Sustavu kvalitete, raspravljena je i prihvaćena ovogodišnja Ocjena uprave.