148. Kolegij: Za osnovce s teškoćama u razvoju osigurano financiranje pomoćnika u nastavi

U uredu gradonačeknika, 28. studenog 2016. godine, održan je 148. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, na prijedlog Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh odobreno je financiranje dvoje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, i to za drugo polugodište tekuće školske godine. Naime, kako se pomoćnici u nastavi financiraju iz Europskog socijalnog fonda, a obzirom na rezultate natječaja koji govore u prilog neuvažavanju jednog dijela prijava, Primorsko-goranska županija preuzela je obvezu njihova financiranja tijekom prvog, a Grad Krk tijekom drugog polugodišta. Obzirom da će se nakon Krka i Punta, festivalska večer Melodija Istre i Kvarnera u svom narednom izdanju održati u Malinskoj, prihvaćena je inicijativa kastavske Udruge Ljudi i običaji kojom se Grad Krk obvezuje da ovaj cjelovečernji popularno-zabavni program, kao i prethodne godine, sufinancira iznosom od 37.000,00 kn. Jednak budžet ove će godine osigurati i Općina Punat, dok Općinu Malinska-Dubašnica, kao domaćina, očekuje izdvajanje u iznosu 74.000,00 kn. Luciji i Danijelu Broziću iz Krka dana je suglasnost za sufinanciranje boravka njihova djeteta u puntarskim jaslicama budući da u jasličkoj skupini Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk trenutno nema slobodnih mjesta. Prihvaćen je i prijedlog Antuna Žužića iz Krka za kupnju magneta, šalica i slagalica s ilustriranim gradskim motivima za što je ukupno izdvojeno 2.850,00 kn. Kako, temeljem odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka, Odluku o raspisivanju javnog poziva donosi gradonačelnik u roku od 30 dana od usvajanja proračuna, objava Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2017. godini može se očekivati neposredno nakon održavanja sjednice Gradskog vijeća planirane 20. prosinca, a na čijem će se dnevnom redu naći upravo Proračun Grada Krka za naredno jednogodišnje razdoblje. Na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Područne škole Vrh, a temeljem prethodne suglasnosti Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, na dijelu ceste koja teče neposredno uz zgradu škole, radi što veće sigurnosti djece, bit će postavljeni uspornici prometa. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćeni su glavni projekt i troškovnik za dobavu, dopremu i ugradnju sanitarnog bloka namijenjenog osobama smanjene pokretljivosti koji će postati dijelom sanitarnog kompleksa smještenog na kupalištu Dražica. Budući da se ovdje radi o investiciji procijenjenoj na 94.859,00 kn, bez PDV-a, najavljeno je skorašnje pokretanje postupka nabave. Vezano uz spomenute radove, prihvaćena je i ponuda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana, vrijedna 2.400,00 kn, bez PDV-a, za vršenje stručnog nadzora, ali i arhitektonsko-tehničkog savjetovanja. Uz to, predstavljeno je i prvo idejno rješenje stambene zgrade koja se financira i gradi, odnosno čiji se stanovi prodaju sukladno programu društveno poticane stanogradnje (POS), a koje otkriva blok od 30 stanova, po 10 na svakoj od tri etaže (prizemlje, prvi i drugi kat), s time da su predviđene stambene jedinice od 44 m2, 53 m2, 60 m2, 73 m2 te 77 m2.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojeno je Izvješće komunalnog i prometnog redara o rješavanju komunalnih problema u djelatnostima što ih ne obavlja gradsko Komunalno društvo Vecla d.o.o., i to za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2016. godine. Podaci temeljem kojih je sastavljen predmetni izvještaj prikupljeni su putem sustava ZAKRPAJ.to i Gradsko oko, zaprimljenih usmenih i pismenih prijava građana te terenskim izvidima. U promatranom razdoblju tako je prijavljeno 56 problema, od čega ih je 40 riješeno, dok su (pre)ostali proslijeđeni drugim instancama ili su u postupku rješavanja.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćeno je Rješenje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Samostalne službe za inspekcijske poslove Područne jedinice Rijeka, kojim je naloženo usvajanje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite i Plana vježbi civilne zaštite te izrada Poslovnika kojim se uređuje način rada Stožera civilne zaštite.
Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, predstavnikom Grada Krka u povjerenstvu koje će pratiti postupak nabave vezan uz izradu dizajna i koncepta interpretacijskih centara u Nerezinama i Krku imenovan je Nedeljko Dunato. Podsjetimo, još u srpnju ove godine s Primorsko-goranskom županijom potpisan je Sporazum o korištenju poslovnog prostora bez naknade, i to onog smještenog u Frankopanskoj ulici bb, u gradu Krku (interijer negdašnje knjižare Pontes), radi uređenja interpretacijskog centra pomorske baštine za potrebe provedbe projekta Mala Barka 2. Ondje bi, stoga, u dogledno vrijeme, trebao biti otvoren stalni postav s eksponatima vezanim uz pomorsku i ribarsku baštinu grada i otoka Krka, čime se planira osigurati prezentacija ovog itekako zanimljivog segmenta našeg povijesnog nasljeđa.