145. Kolegij: Lovačkom društvu Zec dodijeljena značajna potpora

U uredu gradonačeknika, 07. studenog 2016. godine, održan je 145. sastanak Kolegija kojem je pored Darija Vasilića prisustvovao i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Uz njih nazočni su bili Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Lovačkom društvu Zec iz Malinske, iz budžeta kapitalnih potpora, dodijeljeno je 20.000,00 kn, i to Lovnoj grupi Linardići radi nabave materijala za dovršetak izgradnje lovačke kuće Milušić te Lovnoj grupi Poljica za kupnju plinskog rashladnog uređaja, obzirom da se njihova lovačka kuća strujom napaja putem solarnih panela dostatnih isključivo za rasvjetu samog objekta. Prijedlogu Miljenka Fičora iz Dražica da se izvrši otkup publikacije pod nazivom Gospodarski profil otočnih gradova i općina Primorsko-goranske županije; 1995. - 2015., čiji sadržaj i potpisuje, nije moguće udovoljoti, jer su sredstva u ovogodišnjem Proračunu planirana za takve namjene već utošena. Na prethodnu inicijativu, u Proračunu za narednu godinu bit će na ime Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije osigurano 20.000,00 kn za realizaciju programa u poljoprivredi na području Grada Krka. Nakon što je razmotreno i usvojeno Izvješće o realizaciji ovogodišnjeg, 62. Festivala folklora otoka Krka čija je organizacija bila povjerena Općini Omišalj, temeljem dostavljenog računa prihvaćeno je potraživanje u iznosu od 6.166,00 kn, što u ukupnim organizacijskim troškovima predstavlja udio koji snosi Grad Krk, obzirom da se radi o manifestaciji od značaja za čitav otok koja svake godine gostuje u drugoj jedinici lokalne samouprave. U nastavku, nakon što je raspravljen prijedlog Udruge Kreativni Krk da se ovogodišnji Adven na Placi oraginizira tijekom tri susljedna vikenda (petom i subotom) uz gostovanja popularnih domaćih pjevača i grupa, rečeno je da se donošenje konačnog zaključka odgađa radi analize pozicija s kojih bi se mogla osigurati konkretnija potpora. Gradskom pjevačkom zboru Krk odobreno je grijanje prostorija - utorkom i petkom u popodnevnim satima - što ih u Društvenom centru Krk koriste za priređivanje proba. 
Tijekom rasprave o temama Imovinsko-pravne službe, prihvaćen je prijedlog Aneksa Ugovora o izradi Strateškog plana razvoja turizma Grada Krka, potpisanog s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci kao izrađivačem, i to u dijelu koji se tiče definiranja roka isplate (drugog dijela) honorara. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana iz Rijeke, vrijedna 3.000,00 kn, bez PDV-a, za vršenje stručnog nadzora nad gradnjom i uređenjem prezentacije arheoloških ostataka nekropole na lokalitetu uz Ulicu Kralja Tomislava u gradu Krku (novouređeni trg ispred Erste&Steiermärkische banke). Također, usvojene su i dvije ponude Građevno projektnog zavoda d.d. iz Rijeke, prva, u iznosu od 9.200,00 kn, bez PDV-a, za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom spoja biciklističke staze i šetnice s novoprojektiranom cestom i šetnicom na relaciji Dunat - Punat, a druga, u iznosu od 7.400,00 kn, bez PDV-a, za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom dijela nogostupa u Vršanskoj ulici u gradu Krku (od uprave Centra za socijalnu skrb do k.č. 2039/2, k.o. grad Krk). S ciljem izgradnje prometnica u naselju Brzac prihvaćene su ponude tvrtke Geoprojekt d.d. iz Opatije za izradu projetne dokumentacije (prve tri faze), točnije izradu geodetske podloge, idejnog rješenja i idejnog projekta. Uz to, zaključeno je kako će se na aktualni natječaj za operacije vezane uz (pod)mjeru 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta (Program ruralnog razvoja), kojeg provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kandidirati dionica nerazvrstanih cesta na području Mali Kartec u gradu Krku.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja, vrijedna 6.500,00 kn, bez PDV-a, za izvođenje dodatnih istražnih radova sa zadaćom definiranja geološke građe tla radi što kvalitetnije sanacije upojne zone uređene na južnom rubu polja Kimpi (k.č. 585/7, k.o. Vrh). Ponuda obuhvaća: georadarsko snimanje nekoliko profila preko izvedenih bunara, geoelektrična snimanja najmanje dva profila preko pozicije izvedenih bunara te izradu izvještaja s preporukom sanacije i uređenja upojne zone i pripadajućih odvodbih kanala.  
U raspravi o temama Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na znanje je primljena obavijest kako bi uskoro, temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, naplaćivanje naknade za uređenja voda, s Hrvatskih voda trebalo prijeći na jedinice lokalne samouprave, i to putem uplatnica za komunalnu naknadu na kojoj bi se zasebno trebao iskazati iznos, obračunski elementi te način obračuna predmetne naknade. I na kraju, usvojena je ponuda tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 4.300,00 kn, bez PDV-a, za uslugu izrade Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2016., Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2017., te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Krka za period od 2017. do 2020. godine.