140. Kolegij: Za sufinanciranje školskih knjiga izdvojeno 415.955,00 kn

U uredu gradonačeknika, 04. listopada 2016. godine, održan je 140. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, predstavljeno je izvješće o broju zahtjeva i utrošenim sredstvima vezanim uz ovogodišnji program sufinanciranja školskih knjiga učenicima Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk i Područne škole Vrh, odnosno dodjelu jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednjih škola s područja Grada Krka. Obzirom na javni poziv, zatvoren 30. rujna, svoje je pravo, podnijevši zahtjev, iskoristio 451 osnovnoškolac te 163 srednjoškolca, među kojima njih 59 što školu pohađaju izvan otoka. Uzimajući u obzir obje skupine školaraca, ukupno je realizirano čak 614 zahtjeva, na što je iz gradskog Proračuna utrošeno nemalih 415.955,00 kn, s time da je za sufinanciranje školskih knjiga osnovnoškolcima izdvojeno 327.203,00 kn, a za jednokratne potpore (stipendije) srednjoškolcima 88.752,00 kn. Podsjetimo, ovim programom učenici nižih razreda mogli su ostvariti potporu do 500,00 kn, učenici viših razreda osnovne škole do 1.000,00 kn, a srednjoškolci 500,00 kn. Rotary club-u Rijeka dodijeljeno je 2.000,00 kn s ciljem organiziranja pete po redu humanitarne akcije Budi tu kojom će se prikupljati sredstva za obnovu Klinike za pedijatriju Kliničko-bolničkog centra Rijeka. U tu će svrhu, 04. prosinca, u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci biti organiziran prigodan humanitarni koncert. Na inicijativu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine, ekskurziji tijekom koje će 50-ak stručnjaka obići Krk, Cres, Rab i Lošinj, u namjeri da se upoznaju s količinom, raznolikošću, očuvanjem i obnovom kulturnih dobara na navedenim otocima, odobrena je pomoć u vrijednosti od 1.500,00 kn. Ekskurziju će, između 13. i 15. listopada, zajednički organizirati Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Društvo konzervatora Slovenije.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o početku postupka nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji - prezentaciji i konstruktivnoj sanaciji - istočnog poteza bedema grada Krka, što predstavlja investiciju vrijednu 741.000,00 kn, bez PDV-a, nakon čega je najavljen i početak postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na izgradnji spoja biciklističke staze i šetnice od crkvice sv. Dunata do novoprojektirane ceste i šetnice Dunat - Punat, koji su procijenjeni na 219.000,00 kn, bez PDV-a. Uz to, donesena je i odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na izgradnji nogostupa u Ulici Kralja Tomislava u gradu Krku, što predstavlja ulaganje od 185.740,00 kn, bez PDV-a. Nadalje, usvojen je prijedlog Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, da im se, obzirom na skorašnji istek Ugovora o korištenju poslovne prostorije u prizemlju zgrade locirane na adresi Kvarnerska 15 u gradu Krku, isti produlji. Međutim, odsad će se i za taj poslovni prostor, kako je zaključeno, obračunavati najamnina. Temeljem prijedloga Marije i Dragutina Kosića iz Krka, najavljeno je skorašnje raspisivanje natječaja za prodaju dijela k.č. 3822/1, k.o. grad Krk, površine od 292 m2, u vlasništvu Grada Krka, radi (možebitnog) formiranja građevinske parcele čiji će vlasnici biti predlagatelji.
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, sa zadaćom definiranja troškovnika potrebnog za provođenje postupka nabave vezane uz prenamjenu suterena Društvenog centra Krk u novo sjedište Centra za kulturu Grada Krka, temeljem Rješenja Konzervatorskog odjela u Rijeci, iz istog su izuzeti svi radovi što se odnose na zahvate u eksterijeru, odnosno izrada nadvoja za ugradnju vanjske stolarije, dobava doprema i ugradnja vanjske stolarije, izrada drvene pergole i nadstrešnice, te uređenje okoliša. Nakon što je predstavljeno prometno rješenje (analiza) križanja državne ceste D-104 i lokalne ceste LC 58085 u naselju Nenadići, Grad je izrazio spremnost da preuzme troškove koji proizlaze iz izrade projektne dokumentacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (otkup zemljišta), dok se od Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije očekuje da financijski stanu iza same realizacije.  U nastavku, analiziran je i prihvaćen troškovnik tvrtke Pečarić Consult d.o.o. iz Rijeke težak 927.594,06 kn, s PDV-om, kojim je obuhvaćeno dovršenje izgradnje dionice nerazvrstane gradske ceste u poslovnoj Zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (relacija Konzum - Plodine), točnije izgradnja nogostupa, zelenih površina i javne rasvjete, a što će biti predmetom jednog od skorašnjih postupaka javne nabave.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojen je prijedlog Plana održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2017. godinu, kojim su obuhvaćena ulaganja ukupno vrijedna 308.437,50 kn. Na inicijativu Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u gradskom Proračunu za narednu godinu, bit će osigurana sredstva u iznosu od 12.815,00 kn, za izradu programa i provedbu stručnog nadzora nad preventivnom i obveznom preventivnom dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom. Temeljem zamolbe Lovačkog društva Kamenjarka iz Kornića, u Proračunu za narednu godinu, bit će planirana i sredstva kojima će se za potrebe Lovačkog doma u Korniću podmiriti razlika za dokup električne energije u iznosu od 20.341,13 kn. Uz to, za 2017. godinu najavljen je i nastavak sanacijskih radova na kupalištu Dražica.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, oslanjajući se na upute Povelje gradonačelnika potpisne 2009. godine, prihvaćena je ponuda Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 35.000,00 kn, bez PDV-a, za reviziju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Krka, s time da se 50% prikazanog troška planira pokriti tekućim pomoćima Primorsko-goranske županije namijenjenim jedinicama lokalne samouprave, i to upravo za revidiranje takvih akcijskih planova.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, a s ciljem rasprave na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća, prihvaćen je prijedlog Plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka i općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška, kao i prijedlog Odluke o imenovanju Irene Žic Orlić ravnateljicom Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u narednom četverogodišnjem mandatu. Pored toga, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost da se u predvorju Matičnog vrtića Krk, pod vodstvom Nives Soklovski, može provoditi program kinezoterapije, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 18.30 do 19.30 sati, između 01. listopada ove i 31. svibnja naredne godine. Na samome kraju, raspravljeni su i prihvaćeni prijedlozi Godišnjeg plana davanja koncesija za 2017. godinu te Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine, o čemu će također svoje mišljenje imati prilike dati gradski vijećnici.