134. Kolegij: Najavljeno uređenje Velike gradske vijećnice

U uredu gradonačeknika, 18. srpnja 2016. godine, održan je 134. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Katedri čakavskog sabora Kornić za potrebe održavanja eksponata okupljenih Zavičajnom etnografskom zbirkom Kornić odobrena je pomoć vrijedna 1.500,00 kn, koja će se realizirati putem prijave predlagatelja na još uvijek aktualan Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti. Na inicijativu Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, sudjelovanje učenice Mie Bušljete na Mađunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Tbisisiju (Gruzija), pomognuto je donacijom od 1.000,00 kn. Uz to, dogovoren je posjet gradonačelnika krčkim prvašićima koji će im početkom nadolazeće školske godine uručiti poklon paketiće s edukativno-didaktičkom igrom Uduge Ti si OK, u ovom slučaju kartama pamćenja i koncentracije kako bi što bolje povezivali nastavna gradiva različitih predmeta. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorni planiranje i zaštitu okoliša, usvojen je Registar nerazvrstanih cesta iz srpnja 2016. godine, a čija je izrada bila povjerena Geodetskom zavodu Rijeka d.o.o. iz Rijeke. U odnosu na prethodni iz 2014. u novi su pored ostalog uneseni i svi poljski putevi koji su dosad bili dostupni isključivo putem GIS aplikacije. Nakon što je raspravljen dopis tvrtke Domeni d.o.o. iz Matulja, inače izvođača koji je angažiran na izgradnji II. faze javne rasvjete na dionici Dunat - Punat (u dijelu koji pripada Gradu Krku), a kojim je ukazano na nekolicinu problema vezanih uz realiziranu I. fazu (izvedenu u sklopu projekta rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125), prihvaćena je ponuda tvrtke TIM d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 1.875,00 kn (bez PDV-a) za provedbu ispitivanja radova izvedenih u I. fazi prije puštanja same rasvjete u funkciju, a potom i ponuda tvrtke Muraj d.o.o. iz Punta, vrijedna 4.000,00 kn, za projektantski nadzor nad izvođenjem II. faze. Budući da je Konačni prijedlog III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku dobio pozitivnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, rasprava o ovome aktu sada očekuje gradske vijećnike. Fabijanu Kosiću iz Brusića, sa zadaćom izgradnje, dana je suglasnost na idejni projekt ceste u naselju Vrh.
Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Tomislava Mrakovčića iz Brusića da mu se komunalni doprinos za gradnju obiteljske kuće u naselju Brusići obračuna po umanjenoj tarifi, jer navedenom izgradnjom rješava svoje stambeno pitanje, uz što mu je odobreno i obročno plaćanje s eskontnom kamatnom stopom, ali uz uvjet pružanja odgovarajućeg osiguranja radi naplate cjelokupne tražbine. Udruzi Veda iz Zagreba dana je suglasnost za korištenje javne površine radi promocije indijske kulture, i to 16. kolovoza između 19.00 i 22.00 sata na korijenu Velikog mola. Temeljem građanske inicijative odobrena je nabava i dovoz 50 tona jalovine s ciljem nasipavanja poljoprivrednog puta iznad Crikveničke ulice koji vodi prema maslinicima te kojeg sve češće koriste, kako brojni rekreativci, tako i posjetitelji arheološkog lokaliteta s ostacima crkve sv. Sofije. Prihvaćen je i prijedlog Jelke Janeš iz Krka, kao korisnice poslovnog prostora na Trgu Vela placa 3, da se prolaz ispred stepeništa što vode do Zavoda za mirovinsko osiguranje, zbog neprimjerenog korištenja, zatvori ogradom ili vratima.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, zaključeno je kako će se na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu, što ga je nedavno objavilo Ministarstvo kulture, prijaviti projekt rekonstrukcije istočnog poteza gradskog bedema za koji je spremna cjelokupna dokumentacija. Uz to, radi rasprave na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća, prihvaćen je Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka, a pod kojim se u ovom slučaju podrazumijeva adaptacija Velike gradske vijećnice. Ta će se investicija u ovogodišnjem Proračunu, I. Rebalansom, planirati iznosom od 3.000.000,00 kn, i to na način da se za 2016. predvide sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn, te isto toliko u Projekcijama Proračuna za 2017. godinu. Za taj će se projekt koristiti sredstva iz udjela u porezu na dohodak, inače izdvojena na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, s namjerom rasprave na Gradskom vijeću, razmotreni su i prihvaćeni prijedlozi odluka kojima se regulira realizacija potpora za nabavu školskih knjiga učenicima osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Grada Krka.