126. Kolegij: Slijedi nastavak rekonstrukcije Mjesnog groblja Vrh

U uredu gradonačeknika, 23. svibnja 2016. godine, održan je 126. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćena je inicijativa roditelja da se dvojici vanrednih polaznika Područnog osnovnoškolskog odjela Grazbene škole Ivan Matetić Ronjgov Rijeka u gradu Krku sufinancira trošak završnog ispita kojeg će polagati nakon završenog drugog razreda. Kako njegova cijena po učeniku iznosi 2.800,00 kn, radi se o pojedinačnoj subvenciji vrijednoj 1.400,00 kn. Na prijedlog Društva multiple skleroze Primorsko-goranske županije Grad Krk se odazvao sudjelovati u humanitarnoj akciji, i to na način da će na skorašnjoj aukciji umjetnina što su ih donirali akademski umjetnici za rad krčke grafičarke Andree Staničić ponuditi iznos od 800,00 kn. Sredstvima prikupljenim ovom akcijom tako će se dijelom pomoći potrebitoj članici udruženja Silviji Velčić, ali i ostalim članovima radi nabave nužnih im ortopedskih pomagala. Obzirom da se na natječaj Gradskog društva Crvenog križa Krk za radno mjesto gerontodomaćice koja bi trebala brinuti o starijim osobama na području Grada Krka nije prijavila niti jedna kandidatkinja, isti će biti otvoren sve dok se navedeno radno mjesto ne uprazni. 
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o diobi nekretnina, i to z.č. 1247/3, površine 1.243 m2, zatim z.č. 1247/8, površine 142 m2, te z.č. 1247/9, površine 816 m2, sve k.o. Krk, inače vlasništvo Dubravka Frgačića iz Kornića (u 1385/2201 dijela) i Grada Krka (u 816/2201 dijela), na način da Dubravku Frgačiću u cijelosti pripadnu z.č. 1247/3 i z.č. 1247/8, a Gradu Krku z.č. 1247/9, koja ulazi u sastav prometnice na području uređenom Detaljnim planom uređenja poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Uz to, prihvaćen je prijedlog Alena Mrakovčića iz Kornića i Dolores Mrakovčić iz Opatije da Grad Krk otkupi dio z.č. 1133/6, k.o. Krk, koji ulazi u sastav poljskog puta na području grada Krka, s time da je kupoprodajna cijena predložena u iznosu od 5,00 EUR/m2. Razlog rješavanja tih imovinsko-pravnih odnosa dovođenje je komunalne infrastrukture do z.č. 1133/5, k.o. Krk, u vlasništvu Sebastiana Sindičića iz Krka. Ivani Prah iz Krka dana je suglasnost za obavljanje prodaje prirodne kozmetike izvan prodavaonice. Naime, kao vlasnica OPG-a, izložbeno-prodajni prostor uredit će u polunadsvođenom hodniku što vodi u unutrašnje dvorište kuće smještene u Ulici J. J. Strossmayera 25, u gradu Krku.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, radi nastavka rekonstrukcije Mjesnog groblja Vrh, prihvaćene su ponude ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana, i to najprije za izradu projekta uređenja ceremonijalnog trga i ceremonijalnog paviljona u vrijednosti od 23.000,00 kn (bez PDV-a), a potom i za izradu glavnog projekta mrtvačnice u vrijednosti od 7.000,00 kn (bez PDV-a). Osim toga, istom arhitektu uskoro će se naručiti i izrada idejnog rješenja sanacije tamošnjeg općeg polja (ukopnih raka). U ovogodišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za izvođenje radova na Mjesnom groblju Vrh tako je predviđeno ukupno 80.000,00 kn, dok je za izradu projektne dokumentacije s ciljem izvođenja radova na grobljima Grada Krka planirano 30.000,00 kn. Nakon što je razmotrena ponuda Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. za dopunu Registra nerazvrstanih cesta s četiri nove ceste, zaključeno je kako im treba pridružiti još jednu, pa stoga i zatražiti novu, korigiranu ponudu. Vezano uz nedavno ugovorenu nabavu i montažu opreme javne rasvjete na području Grada Krka (s tvrtkom Građevinar d.o.o. iz Rijeke), prihvaćena je ponuda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega, vrijedna 15.000,00 kn (bez PDV-a) za vršenje stručnog nadzora tijekom izvođenja monterskih radova, odnosno kontrolu dobavljenog i ugrađenog materijala, ali i ponuda tvrtke Inprojekt d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 4.000,00 kn (bez PDV-a), za uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja monterskih i građevinskih radova. S još dvoje u ovoj investiciji angažiranih nadzornih inženjera - Franjom Magašom i Edom Herom - Grad Krk ima sklopljene godišnje ugovore. Nadalje, prihvaćena je ponuda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana, u iznosu od 17.500,00 kn (bez PDV-a) za izradu projekta prezentacije arheoloških nalaza pronađenih tijekom istraživanja takozvanog Novog trga (plato ispred krčke filijale Erste & Steiermärkische banke), a što će ih javnost moći razgledati u dijelu njegovog partera. Po razmotrenim prijedlozima Andree Bogojevski iz Zagreba, Anice Prendivoj iz Nenadića, Dijane Žic iz Punta i Branka Vlahe iz Marčelja, da se obzirom na položaj zemljišnih čestica u njihovom vlasništvu prošire građevinska područje naselja Pinezići, Nenadići, Bajčići, Lakmartin, Muraj i Skrbčići, zaključeno je kako izmjena granica građevinskih područja nije predmet tekućih IV. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, iako Grad Krk planira krenuti u izradu stručne analize prostora u kojoj će se temeljem recentnih ortofoto podloga ocijeniti izgrađenost i iskorištenost dosadašnjih građevinskih područja.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, Grad Krk oslobođen je obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju hangara Jedriličarskog kluba Plav. Teni Rak iz Varaždina odobreno je korištenje javne površine, točnije dijela Šetališta Sv. Bernardina, kako bi se 18. i 22. srpnja ove godine predstavila sviračko-pjevačkim performansom.