125. Kolegij: Stipendijama podržano dvoje polaznika doktorskih studija

U uredu gradonačeknika, 16. svibnja 2016. godine, održan je 125. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Kako je ovotjedni saziv započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, na inicijativu Wakeboard kluba Krk mladom krčkom wakeboarderu Ivanu Sindičiću, sukladno gradskoj odluci, odobrena je nagrada u vrijednosti od 3.000,00 kn, jer ga je, temeljem osvojenog drugog mjesta na Nacionalnom kadetskom prvenstvu, Hrvatski olimpijski odbor kategorizirao kao darovitog sportaša VI. kategorije. Na osnovu jednog od zaključaka s prethodnih sastanaka Kolegija, Hrvatskoj sveučilišnoj naknadi bit će realizirana potpora u iznosu od 5.000,00 kn za tisak knjige Vrbnik - grad, ljudi, spomenici, čije retke potpisuje povjesničar umjetnosti Marijan Bradanović. Obzirom na prijedlog Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, a temeljem gradske odluke, krčkim srednjoškolcima Demiru Ahmetoviću i Mariji Prendivoj te njihovim mentoricama Ani Pasarić i Gordiji Marijan, dodijelit će se novčana nagrada, pojedinačno vrijedna 500,00 kn, za uspješno sudjelovanje na dvjema međunarodnim natjecateljskim smotrama (e-Twining: Turizam i socijalno poduzetništvo i Moje ideje za bolju Europu). Naposljetku, usvojena je odluka o dodjeli stipendija polaznicima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2016./2017. Naime, na prethodno raspisan natječaj prispjele su dvije zamolbe, s time da su obje zadovoljile kriterijima natječaja, što znači da će stipendiju, u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn, u narednih devet mjeseci, primati: Andrea Milić, polaznica treće godine Sveučilišnog poslijediplomskog znanstvenog doktorskog studija Psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te Ivana Plavšić, polaznica druge godine Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Biomedicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, s namjerom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz cestu lociranu na području Malog Karteca u gradu Krku, usvojeni su prijedlozi dviju odluka o zamjeni nekretnina, i to najprije one u čijem je fokusu zamjena gradskog sa zemljištem Adalcize Jurine iz Krka, da bi potom bila raspravljena zamjena gradskog sa zemljištem Milana Sokolovskog iz Krka, o čemu će biti riječi i na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća. Uz to, prihvaćen je prijedlog Zdravka Zeca iz Malinske da se za z.č. 172/2, površine 131 m2, te z.č. 171/2, površine 351 m2, obje k.o. Linardići, zaključi kupoprodajni ugovor, obzirom da se radi o parcelama predviđenim za izgradnju puta. U smislu realizacije ovog zahtjeva, Grad je za njihovu kupnju spreman ponuditi 17,00 EUR po m2. Također, usvojen je prijedlog Mihovila Mrakovčića iz Skrpčića za kupnju dijela k.č. 3385/1, k.o. grad Krk, površine od 150 m2, radi formiranja okućnice, s time da je m2 predmetne nekretnine procijenjen na 65,00 EUR. 
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na znanje je primljena informacija o provedenom Geodetskom elaboratu izvedenog stanja nerazvrstane ceste - Vrbničke ulice (do odvojka prema Dobrinjskoj ulici) - što znači da su se stekli uvjeti za njezino asfaltiranje, a koje se planira uvrstiti u Program gradnje, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. Nastavno na očitovanje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, u kojem stoji kako za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, nije potrebno raditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš, krenut će se u što hitniju pripremu prijedloga Plana za potrebe Javne rasprave. U nastavku, prihvaćena je ponuda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana, vrijedna 13.500,00 kn (bez PDV-a) za vršenje projektantskog nadzora i arhitektonsko-tehničkog savjetovanja pri izgradnji grobnih niša u istočnom dijelu Gradskog groblja Krk.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o.iz Krka, vrijedna 37.997,24 kn (s PDV-om) za montažu dvaju novih uređaja za bežični Internet na području Rive u gradu Krku (ispred Kule i Hotela Marina) koji dopuštaju da se u isto vrijeme na svaki od njih priključi čak 150 korisnika, dok su dosadašnji uređaji podnosili opterećenje od njih maksimalno pedesetak. Uz ovu, prihvaćena je još jedna ponuda iste tvrtke, u iznosu od 2.713,85 kn (s PDV-om), za izmicanje postojeće WiFi točke s Medicum vrata na Vrata slobode. No, kako je ovogodišnjim Proračunom predviđeno ukupno 60.000,00 kn za ulaganja u WiFi zone, preostalih 20.000,00 kn planira se uložiti u projekte što se imaju realizirati do kraja ove godine. Kako bi se omogućila što bolja slika programa gradske kabelske televizije, a ujedno i smanjila potrošnja električne energije, prihvaćena je ponuda tvrtke Sat-Ive iz Krka, vrijedna 8.500,00 kn (s PDV-om) za nabavu dvaju modulatora za potrebe nove digitalne stanice.
Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, nakon dopune, kojoj se pristupilo temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna, usvojen je Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2015. godinu, a potom temeljem istog Zakona i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, Izvještaj o utrošenoj proračunskoj zalihi za razdoblje od 01. do 30. travnja 2016. godine, o čemu moraju biti obaviješteni i gradski vijećnici. Naime, u prva tri ovogodišnja mjeseca proračunska zaliha nije korištena, dok je u travnju iz njezinog 170.000,00 kn vrijednog budžeta utrošeno 14.980,00 kn, i to za liječničke preglede krčkih sportaša, projekt Udruge Krčka beseda, sufinanciranje boravka učenika u školi stvaralaštva Novigradsko proljeće te odlukom propisanu nagradu kategoriziranoj krčkoj sportašici. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Eko-vet proizvodnja d.o.o., vrijedna 10.000,00 kn (bez PDV-a) za reviziju gradskog sustava financijskog upravljanja i kontrole.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je inicijativa Komunalnog društva Vecla d.o.o. za nabavu novih PVC kanti za smeće na krčkim plažama, obzirom na dotrajalost postojećih. U tom smislu, prihvaćena je ponuda tvrtke Gradatin d.o.o. iz Sesveta, u iznosu od 33.375,00 kn (s PDV-om), za dobavu stotinu komada novih.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka (izgradnja biciklističke staze i šetnice na relaciji Dunat - Punat) o čemu će uskoro raspravljati i gradski vijećnici. Mjesnim odborima Poljica i Skrbčići - Pinezići dana je suglasnost da tijekom ljetnih mjeseci na svome području ugovore održavanje mjesnih puteva, dok je Mjesnom odboru Milohnići odobrena potpora, u vrijednosti od 17.000,00 kn, za opremanje interijera Društvenog doma u naselju Linardići namještajem.