123. Kolegij: Dovršenjem postupka nabave najavljeni radovi na uređenju krčkih plaža

U uredu gradonačeknika, 25. travnja 2016. godine, održan je 123. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Područnoj školi Vrh dodijeljena je potpora u iznosu od 2.824,00 kn radi nabave knjiga kojima će se na kraju školske godine nagraditi najuspješniji učenici. Temeljem odluka o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora Osnovne škole Fran Krsto Frankopan (Matične škole Krk i Područne škole Vrh) te Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, sedmašici Nikolini Nešković i njezinom mentoru prof. Draganu Džeku za sudjelovanje na Državnom natjecanju iz tehničke kulture dodijeljena je nagrada u pojedinačnom iznosu od 500,00 kn, dok je srednjoškolcu Karlu Sintiću za osvojeno drugo mjesto na Državnom natjecanju iz informatike, kao i njegovom mentoru prof. Borisu Bolšecu, pripala nagrada u pojedinačnom iznosu od 800,00 kn. Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za realizaciju programskih aktivnosti u ovoj godini odobrena je potpora vrijedna 20.000,00 kn. Sa zadaćom realizacije programa ovogodišnjeg Prvomajskog inkubatora, Udruzi Kreativni Krk dopušteno je korištenje nekolicine javnih površina, kao i odobreno vrijeme trajanja njegovih tematskih cjelina.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, po odrađenom postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na izgradnji javne rasvjete na dionici Dunat - Punat te iznad kupališta Dražica, pored dvije zaprimljene ponude, kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Domeni d.o.o. iz Matulja, vrijedna 309.420,00 kn (s PDV-om). Također, po odrađenom postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na uređenju plažnih kapaciteta duž područja grada Krka (kupališta Plav, Dražica i Črnike), pored četiri zaprimljene ponude, kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Marvel Corp d.o.o. iz Omišlja, vrijedna 545.168,00 kn (s PDV-om). Uz to, donesena je odluka o početku postupka nabave za ustupanje radova na sanaciji i uređenju dijela Društvenog doma u naselju Milohnići, a čija procijenjena vrijednost iznosi 61.000,00 kn. Obzirom na njihov skorašnji istek, prihvaćen je prijedlog Hrvatskog Telekoma d.d. da mu se produži ugovor o zakupu javne površine kako bi djelatnicima u gradu Krku, nedaleko poslovnice, osigurao parkirališni prostor, kao i prijedlog Erste & Steiermärkische banke d.d. da joj se produži ugovor o zakupu javne površine, i to za postav bankomata na Trgu bana Josipa Jelačića.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotren je troškovnik izrade i montaže jednostranog rukohvata na stepeništu kod krčkog Doma zdravlja, no, kako se na toj lokaciji, temeljem očitovanja Trgovačko-komunalnog društva Ponikve voda d.o.o., planira izgradnja kanalizacijskog kolektora, inicijativa je odgođena. Nakon što su, radi asfaltiranja nerazvrstanih cesta u naseljima Brzac, Žgaljići i Vrh, mjesni odbori dostavili zatražene suglasnosti vlasnika čestica kojima iste prolaze, zasad će realizacija startati tek na području Brsca i Žgaljića, dok je za Vrh prihvaćena sugestija Ponikve voda d.o.o., i to na način da se ondje asfaltiranje odgodi dok se za obiteljsku kuću u Ulici Staro selo 40 ne izvedu priključci na vodu i struju. Temeljem procjene nadzornog inženjera Eda Hera, vrijednost asfalterskih radova u naselju Brzac iznosi 133.025,00 kn (s PDV-om), u naselju Žgaljići 101.925,00 kn (s PDV-om), a u naselju Vrh 44.737,50 kn (s PDV-om), što je kao investicija obuhvaćeno ovogodišnjim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Po raspravi koja je potencirana analizom troškovnika vezanog uz uređenje sanitarnog bloka u prizemlju upravne zgrade Grada Krk, a kojim su obuhvaćeni građevinsko-obrtnički radovi, izvođenje elektroenergetske instalacije, izvođenje vodovodne i kanalizacijske instalacije uz dobavu dopremu i ugradnju sanitarija te izvođenje strojarske instalacije (grijanja), zaključeno je kako će se, nakon njegove dopune sanacijom krovišta iznad tog dijela zgrade, krenuti u realizaciju uređenja, i to najprije pripremom tender dokumentacije za potrebe nabave. U nastavku, prihvaćene su dvije ponude tvrtke Geo-rad d.o.o. iz Jelenja za postupak geodetskog elaborata evidentiranja izvedenog stanja - prva za dio nerazvrstane ceste u naselju Vrh, u vrijednosti od 8.250,00 kn (s PDV-om) i druga za dio nerazvrstane ceste u naselju Žgaljići, u vrijednosti od 7.500,00 kn (s PDV-om). Nakon što su razmotrene četiri varijante idejnog prometnog rješenja preregulacije prometa unutar zone Ulice Krčkih iseljenika, s raskrižjima na Ružmarinsku i Ulicu Narodnog preporoda, kao najoptimalnije usvojeno je posljednje, četvrto rješenje, a čija će realizacija otpočeti izradom potrebne dokumentacije.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, a s ciljem proširenja postojećeg sustava oborinske kanalizacije u dijelu Ulice Kralja Tomislava i na Trgu bana Josipa Jelačića, prihvaćen je projektni troškovnik nadzornog inženjera Eda Hera kojim su obuhvaćeni radovi vrijedni 115.282,00 kn (bez PDV-a), nakon čega je najavljena procedura nabave. Uz to, usvojeno je Izvješće komunalnog i prometnog redara o rješavanju komunalnih problema što ih ne obavlja gradsko Komunalno društvo Vecla d.o.o., i to za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine. Podaci temeljem kojih je sastavljen predmetni izvještaj prikupljeni su putem sustava ZAKRPAJ.to i Gradsko oko, zaprimljenih usmenih i pismenih prijava građana te terenskim izvidima. U promatranom razdoblju tako je prijavljeno 17 problema, od čega ih je 12 riješeno.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, analiziran je idejni projekt Franjevačkog samostana na otočiću Košljunu za pročišćavanje otpadnih voda nakon čega je investitoru predloženo da se, obzirom na područje posebnog rezervata šumske vegetacije, oko potrebne dokumentacije konzultira s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, s time da je Grad Krk njegovu realizaciju spreman financijski podržati, ali tek naredne godine.