122. Kolegij: U prvom ovogodišnjem kvartalu Grad Krk uprihodovao 11.532.778,79 kn

U uredu gradonačeknika, 18. travnja 2016. godine, održan je 122. sastanak Kolegija kojem je uz Darija Vasilića nazočio i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je predstavljeno izvješće o prvoj seriji dodijeljenih potpora vezanih uz Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti (do 1.000,00 kn do 5.000,00 kn) putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg interesa za Grad Krk u 2016. godini. Temeljem izvješća, to pravo zasad je iskoristilo dvanaest udruga, a za njihove na natječaj prijavljene programe i projekte izdvojeno je ukupno 42.000,00 kn, što znači da na raspolaganju preostaje još 58.000,00 kn za čiji se (u)dio može aplicirati do kraja ove godine, odnosno do iskorištenja osiguranog budžeta. S udrugama koje su zadovoljile propozicije natječaja bit će sklopljen Ugovor o sufinanciranju, a isplata odobrenih sredstava vršit će se neposredno pred realizaciju samog programa ili projekta, o čemu će se potom, uz priložene dokaznice o utrošenim sredstvima, morati izvijestiti pružatelja potpore. Nakon što je razmotrena zamolba krčke Vokalne skupine Bona forma da im se financijski pomogne odlazak na Međunarodno natjecanje zborova i vokalnih skupina Lanna International Choir Competition, koje se između 19. i 23. listopada ove godine priređuje u Chiang Maiu na Tajlandu, zaključeno je da im se omogući potpora u visini 10.000,00 kn. Osim što je zaprimljena obavijest Dječjeg vrtića Katarina Frankopan da će se upisi za nadolazeću pedagošku godinu zaprimati između 02. i 12. svibnja, Grad je suglasan s preuzimanjem njegovih obveza vezanih uz financiranje plaće stručnjaka zaštite na radu I. stupnja za potrebe Ustanove, s time da je prethodnu suglasnost, prije nego li se krene u postupak zapošljavanja, potrebno dobiti i od ostali otočnih općina.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćeni su prijedlozi odluka o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora Osnovne škole Fran Krsto Frankopan (Matične škole Krk i Područne škole Vrh) te Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir za postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Tako je za postignuto prvo mjesto, učeniku i nastavniku - mentoru, pripada nagrada od 1.000,00 kn, za drugo mjesto 800,00 kn, za treće mjesto 600,00 kn, dok se sudjelovanje (bez osvojenih rezultata) nagrađuje s 500,00 kn. Odlukom koja se odnosi na srednjoškolce, ujedno je riješeno i nagrađivanje učenika generacije kojem, temeljem iste, odsad pripada nagrada vrijedna 1.000,00 kn.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, po odrađenom postupku nabave za ustupanje radova na izgradnji javne rasvjete Grada Krka, kojim se podrazumijeva nabava svjetiljki te izvođenje elektro-montažnih radova, pored četiri zaprimljene ponude, kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Građevinar d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 717.667,00 kn (s PDV-om). Nakon provedenog Natječaja za davanje u zakup javnih površina (objavljenog 06. travnja na Internet stranicama Grada Krka), najpovoljnijim natjecateljem za lokaciju u naselju Vrh - preko puta zgrade osnovne škole - radi postavljanja privremenog objekta s ciljem prodaje pekarskih proizvoda utvrđen je Pekarski obrt Ilirija iz Kornića, ponudivši godišnju zakupninu od 10.200,00 kn, dok za lokaciju u gradu Krku - kod spomenika Pralji - s ciljem iznajmljivanja električnih bicikala nije prihvaćena niti jedna. Uz to, donesena je odluka o početku postupka nabave za ustupanje radova na uređenju ulica za prilaz objektima u Zoni 26, u gradu Krku, a što je procijenjeno na 164.000,00 kn (bez PDV-a). Krčkom Streličarskom klubu Maura Kal dana je suglasnost da tijekom ljeta uredi srednjovjekovni streličarski teren na Trgu Kamplin.
Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, raspravljen je i usvojen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, a koji otkriva kako je isti ostvaren u iznosu od 68.289.359,37 kn (od čega su prihodi poslovanja 58.243.182,50 kn, prihodi od nefinancijske imovine 4.994.637,56 kn i prihodi od zaduživanja 5.051.539,31 kn), s viškom prihoda od 1.365.544,96 kn, te rashodima u iznosu od 69.288.875,64 kn (od čega su rashodi poslovanja 53.888.508,22 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.734.575,36 kn i rashodi za financijsku imovinu i otplatu zajmova 2.665.792,06 kn), iz čega, kao ukupan rezultat prošlogodišnjeg gradskog poslovanja, proizlazi višak prihoda od 366.028,69 kn. O ovom će Izvještaju svoje mišljenje krajem svibnja imati prilike dati i gradski vijećnici. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu (366.028,69 kn), koja će se također naći na Dnevnom redu Gradskog vijeća, da bi potom bio analiziran i prihvaćen Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine. U izvještajnom razdoblju prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 11.532.778,79 kn, što čini 13% godišnjeg Proračuna, planiranog u iznosu od 78.616.000,00 kn. Kako je dinamika priliva sredstava vezana uz turističku sezonu, prihodi se većim dijelom ostvaruju tek u drugoj polovici godine. Osvrnemo li se na prošlu godinu kada je u istom razdoblju ostvareno 10.717.365,89 kn prihoda i primitaka, ove ih je realizirano 815.412,87 kn više. Povećanje prihoda u odnosu na 2015. tako je ostvareno od poreza na dohodak, prihoda od imovine, prihoda od prodaje građevinskog zemljišta, prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa te pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna. Rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od 13.551.982,69 kn, što je 16,33% od ukupno planiranih izdataka za ovu godinu, a koji kao takvi iznose 82.995.000,00 kn. U njihovoj strukturi 64,91% su rashodi poslovanja, 9,78% otpada na rashode za nefinancijsku imovinu, a 25,31%  na izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, muzičkom sastavu Dos Lunas iz Ekvadora, odobreno je predstavljanje i izvođenje južnoameričkih tradicijskih pjesama i plesova jednom tjedno tijekom ljetnih mjeseci na dijelu Šetališta sv. Bernardina, u gradu Krku. Uz to, prihvaćen je prijedlog Odsjeka da se u svojstvu sezonskog pomoćnog komunalnog redara, od 15. lipnja do 11. rujna ove godine, angažira Anton Prendivoj iz Nenadića.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, odlučeno je da će se na trenutno otvoren Javni poziv Ministarstva branitelja Republike Hrvatske za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u 2016. godini prijaviti uređenje ulaznog prostora u ljekarnu smještenu na Veloj placi. Iz istog programa prošle je godine financirana prilagodba kupališta Dražica, i to ugradnjom modernog aqualifta, uređaja namijenjenog pomaganju osobama s invaliditetom u njihovom ulasku, odnosno izlasku iz mora. 
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a nastavno na prethodno raspravljen predmet, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana, vrijedna 6.250,00 kn (s PDV-om) za izradu glavnog projekta uređenja invalidnim osobama prilagođenog ulaznog prostora u ljekarnu, i to otvaranjem pomoćnog ulaza na bočnom pročelju zgrade. Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić prihvaćena je ponuda tvrtke Cenoza promet d.o.o. iz Klane, vrijedna 63.070,00 kn (bez PDV-a) za dobavu i ugradnju igrala na dječjem igralištu u naselju Kornić. Kako je uređenje tog igrališta uvršteno u ovogodišnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a sa zadaćom da se provede postupak nabave, krenut će se s razradom troškovnika. Naposljetku, prihvaćena je ponuda tvrtke INprojekt d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 6.250,00 kn (s PDV-om) za provedbu koordinacije zaštite na radu (koordinator II) tijekom izvođenja druge faze radova na rekonstrukciji mrtvačnice u naselju Kornić.