117. Kolegij: Odobreni programi i projekti javnih potreba u društvenim djelatnostima

U uredu gradonačeknika, 07. ožujka 2016. godine, održan je 117. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Kako je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog plana raspodjele sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima za tekuću godinu. Na javni poziv raspisan početkom siječnja tako je pristiglo 88 prijava, s time da su pravo na financiranje ostvarila 24 programa i projekata sportskih udruženja (1.040.000,00 kn), 20 programa i projekata udruga u kulturi (340.000,00 kn), 10 programa udruga u tehničkoj kulturi (155.000,00 kn), 20 programa i projekata socijalno-humanitarnih udruženja (280.000,00 kn), šest programa udruga u poljoprivredi (180.000,00 kn) te tri programa, odnosno projekta građanskih inicijativa (50.000,00 kn). Po usvajanju plana na dnevnom redu našao se i prijedlog ugovora o dodjeli financijskih sredstava, zajedno s uputama i obrascem zahtjeva za povlačenje natječajem osiguranih financija, koji u odnosu na prošlogodišnju dokumentaciju bilježe određene promjene prvenstveno vezane uz usklađivanje s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Članovima Športsko-ribolovnog društva Lovrata koji su zatražili sufinanciranje programa proslave 60. obljetnice kluba sugerirano je da predmetnim projektom apliciraju na (tijekom čitave godine) otvoren Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti.
Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, a po dovršenom postupku nabave bagatelne vrijednosti za uslugu izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, pored tri zaprimljene ponude najpovoljnijom izabrana je ona tvrtke Urbanistica d.o.o. iz Zagreba, i to u iznosu od 110.000,00 kn (s PDV-om). Obzirom da Stambena zadruga Krk ulazi u postupak likvidacije, a njezina imovina, točnije 74 m2 uredskog prostora smještenog u prizemlju zgrade na adresi Slavka Nikolića 38b, prelazi u vlasništvo Grada Krka, od nadzornog inženjera Eda Hera naručit će se troškovnici za hidroizolaciju te sanaciju i uređenje predmetnog prostora. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije je prezentirano novouređeno dječje igralište u naselju Skrbčići čije fotografije donosimo u prilogu. Nadalje, radi podnošenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole za građevinu u naselju Kornić koja će služiti lovstvu, prihvaćena je ponuda Geodetske poslovnice Geo-m iz Vrbnika, vrijedna 5.000,00 kn (s PDV-om), za izradu geodetskog eleborata kako bi se ista evidentirala u katastru, dok je izrada energetskog certifikata, temeljem Ugovora o obavljanju usluge učinkovitosti gospodarenja energijom, povjerena Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve eko otok Krk. Temeljem jednog od prethodnih Zaključaka Kolegija, tvrtka AEC PROJEKT d.o.o. iz Njivica dostavila je dorađen troškovnik za obnovu fasade upravne zgrade Grada Krka koji osim fasaderskih donosi i ostale potrebne (pripremne, armirano-betonske, krovopokrivačke, hidroizolaterske, kamenorezačke, bravarske i limarske) radove, procjenjujući ih na ukupno 1.124.691,75 kn (s PDV-om), a koji će ove godine biti predmetom kandidature na jedan od natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nastavno na prijedlog Branka Dujmovića iz Ogulina da se u dijelu Ulice Ledine u naselju Korniću postavi javna rasvjeta, prihvaćeno je mišljenje Mjesnog odbora Kornić te će se uz to vezani (monterski i građevinski) radovi, procijenjeni na ukupno 48.331,25 kn (s PDV-om), planirati u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za narednu godinu. S namjerom da se u centru grada osigura devet novih parkirnih mjesta analizirano je i usvojeno rješenje uređenja dijela parkirališta iza Robne kuće Krk, i to zajedno s troškovnikom kojim je predviđen zahvat procijenjen na ukupno 62.443,75 kn (s PDV-om). U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, vrijedna 23.750,00 kn (s PDV-om) za izradu idejnog prometnog rješenja (analize) križanja na državnoj cesti D-104 u naselju Nenadići. Obzirom da je ovogodišnjim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture predviđena izgradnja javne rasvjete na javnoj površini iznad kupališta Dražica, u skorije se vrijeme planira pokretanje postupka nabave za potrebne monterske i građevinske radove, procijenjene na ukupno 192.675,00 kn (s PDV-om). Kako Grad Krk svake godine značajna sredstva ulaže u svoje kupališne kapacitete tako se ove očekuju ulaganja u njihovo širenje, i to izgradnjom novog kupališta Črnika, dok uređenja/održavanja očekuju plaže Plav i Dražica.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Krešimiru Baričeviću iz Zagreba, nekoliko puta tijekom nadolazeće turističke sezone odobreno je muziciranje na Trgu Kamplin. Na prijedlog Mjesnog odobra Vrh, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, u iznosu od 32.776,00 kn (bez PDV-a), za postavljanje zaštitne ograde u dvorištu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Područne škole Vrh.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, u sklopu inicijative Cvijeće ulicama starog grada, prihvaćena je ponuda Studija perivoj d.o.o. iz Malinske, vrijedna 14.500,00 kn (bez PDV-a) za izradu glavnog (izvedbenog) projekta hortikulturnog uređenja starogradske jezgre grada Krka.