116. Kolegij: Definiran Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti

U uredu gradonačeknika, 29. veljače 2016. godine, održan je 116. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je razmotren, a potom i prihvaćen prijedlog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti (do 5.000,00 kn) putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg interesa za Grad Krk u 2016. godini. Riječ je o natječaju namijenjenom udrugama i drugim neprofitnim organizacijama, ukupno vrijednom 100.000,00 kn, koji će biti otvoren tijekom čitave godine, iliti do iskorištenja prethodno iskazanog budžeta, a moći će se (od 29. veljače) pronaći na Internet stranici Grada Krka. Ani i Josipu Depope iz Skrbčića dana je suglasnost za sufinanciranje boravka njihova djeteta u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan - Područnom vrtiću Njivice, i to na razdoblje od šest mjeseci, budući da u Matičnom vrtiću Krk nema slobodnih mjesta. Župnom uredu Krk, temeljem troškovnika Građevinsko-zidarskog obrta Sani iz Krka, odobrena je financijska pomoć u iznosu od 6.580,00 kn za uređenje i sanaciju eksterijera i interijera kapele sv. Roka u gradu Krku. Pazinskom kolegiju, kojeg pohađaju mnogi krčki školarci, dodijeljena je potpora u vrijednosti od 1.000,00 kn za potrebe organizacije maturalne zabave. Kako bi se ažurirala sistematizacija radnih mjesta, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, što će se uskoro naći i na dnevnom redu Gradskog vijeća. Streličarskom klubu Maura kal iz Krka, 12. ožujka ove godine, odobreno je korištenje osnovnoškolske sportske dvorane sa zadaćom da svoje mlade članove, u društvu predstavnika klubova Streličarskog saveza Primorsko-goranske županije i prijateljskog Streličarskog kluba Samobor, pripremi za nadolazeće Dvoransko prvenstvo Hrvatske koje se ima održati u Čakovcu. Prema podnesenom izvješću, na nedavno zaključen Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2016. godini, prispjelo je ukupno 88 prijava (Razvoj sporta i rekreacije - 23, Promicanje kulture - 18, Promicanje tehničke kulture - 10, Socijalna skrb: humanitarno-socijalni rad - 21, Potpore u poljoprivredi - 6 i Potpore građanskim inicijativama - 5), s time da će o konkretnim financijskim vrijednostima biti više riječi na jednom od sljedećih Kolegija. 
Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za gospodasrvo, zaključeno je kako će se na Javni poziv za sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma u 2016. godini, što ga je nedavno objavila Primorsko-goranska županija, prijaviti projekt Uređenja otvorenog parka za vježbanje na Plaži Dražica, uzimajući u obzir građevinske radove i nabavu opreme, ukupno vrijedan 740.443,90 kn. Radi se o hvalevrijednoj inicijativi čiji je potencijal prepoznalo i Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, osiguravši joj potporu od 212.200,00 kn. Obzirom da se projekt Lokna - očuvanje i promocija vodenih biotopa (lokvi i barjanskih okna) za budućnost polako privodi svome kraju, prihvaćena je ponuda Obrta TonChiArt iz Krka, na iznos od 14.400,00 kn, za izradu šest drvenih tabli s postoljem kako bi se na primjeren način označila poučna staza nazvana Put lokvi.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, po provedenom Natječaju (objavljenog na Internet stranici Grada Krka) donesena je Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora namijenjenih radu udruga građana, klubova, političkih stranaka te javnih i drugih ustanova iz područja kulture, prosvjete, zdravstva, sporta ili humanitarnih djelatnosti.  Nakon odrađenog postupka nabave bagatelne vrijednosti za dobavu prehrambenih i higijenskih artikala za potrebe korisnika socijalnog programa u 2016. godini, i zaprimljene samo jedne ponude, one Trgovine Krk d.d. iz Malinske, donesena je odluka o njezinom odabiru. Po dovršenom postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na izgradnji sunčane elektrane u gradu Krku, pored dvije zaprimljene ponude - tvrtke RITEH d.o.o. iz Rijeke i tvrtke Fotonaponski sistemi d.o.o. iz Krka - povoljnijom je izabrana ona tvrtke Fotonaponski sistemi d.o.o. u iznosu od 323.725,00 kn (s PDV-om), tim više što konkurenti nisu dostavili potpunu natječajnu dokumentaciju. Uz to, nakon provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na izgradnji grobnih niša u istočnom dijelu Gradskog groblja Krk, pored dvije zaprimljene ponude - tvrtke GP Krk d.d. iz Krka i tvrtke Mariška d.o.o. iz Vrbnika - povoljnijom je izabrana ona tvrtke GP Krk d.d. u iznosu od 518.475,01 kn (s PDV-om). U nastavku, usvojena je Odluka o posebnim uvjetima prometovanja turističkog kombija na području grada Krka za vrijeme turističke sezone u 2016., a kojom je, pored ostalog, utvrđeno kako će obavljanje navedene usluge Grad Krk, ako i prethodne godine, sufinancirati iznosom od 68.000,00 kn. Također, donesena je i odluka o prodaji dijela z.č. 2114/3, k.o. grad Krk, površine od 134 m2, za koju je, temeljem procjene sudskog vještaka, utvrđena tržišna vrijednost u iznosu od 80,00 EUR/m2.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotrena je i na znanje primljena Analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno-planske dokumentacije za 2015. godinu, kojom su okupljena 22 zahtjeva fizičkih i pravnih osoba, i to za izmjene Prostornog plana Primorsko-goranske županije, Prostornog plana uređenja Grada Krka, Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku i Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat. Ovaj će se dokument uskoro predstaviti i gradskim vijećnicima. Također, radi skorašnje prezentacije na Gradskom vijeću, razmotren je i usvojen prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 23.750,00 kn (s PDV-om) za izradu parcelacijskog eleborata buduće zapadne zaobilaznice (II. faza). S ciljem stvaranja prostorno-planskih preduvjeta za formiranje jedinstvene građevne čestice (spajanjem nekolicine manjih), usvojen je prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, o čemu će se u konačnici očitovati gradski vijećnici. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, na iznos od 47.250,00 kn (s PDV-om) za izradu idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za dio ulice iz Detaljnog plana uređenja Pahlić - Marušić na području Kartec u gradu Krku koja uključuje raskršća i odvodnju oborinske vode, kao i ponuda tvrtke Vidmar d.o.o. iz Ravne Gore, na iznos od 5.000,00 kn (bez PDV-a), za izradu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja dijela Crikveničke ulice iz Detaljnog plana uređenja Pahlić - Marušić na području Kartec u gradu Krku. Radi izrade idejnog projekta za rekonstrukciju križanja ulica Stjepana Radića i Narodnog preporoda, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, vrijedna 47.500,00 kn (s PDV-om).
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojeni su prijedlozi ugovora tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke, i to najprije za provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (DDD mjere) na području Grada Krka u 2016. godini, što predstavlja uslugu vrijednu 68.355,00 kn (bez PDV-a), a potom i za provođenje mjera zaštite bilja na području Grada Krka u 2016. godini, na iznos od 31.800,00 kn (bez PDV-a). Također, prihvaćen je i prijedlog Plana uređenja prometa na području Grada Krka za 2016. godinu kojim se teži postići što veća sigurnost svih dionika prometa na javnim gradskim površinama, a čijim će se prijedlozima, što se rješavanja tiče, pristupati sukcesivno. Pored toga, udovoljeno je zamolbi Veterinarske ambulante Krk da se u ovoj godini s 50% iznosa sufinancira provođenje usluge sterilizacije i kastracije mačaka, s time da se po kućanstvu odobrava sterilizacija, odnosno kastracija, najviše dvije mačke, a sve to, uzimajući u obzir ukupan godišnji program, do maksimalnog iznosa od 3.000,00 kn. S ciljem realizacije inicijative Mjesnog odbora Vrh da preko puta Društvenog doma u naselju Vrh postave kamenu kućicu za prodaju pekarskih proizvoda, Grad Krk će uskoro krenuti u postupak natječaja za davanje u zakup predmetne javne površine. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, radi prezentacije na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća, raspravljeni su i prihvaćeni prijedlozi: Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku.