115. Kolegij: U sustavu javne rasvjete ostvareno značajno smanjenje potrošnje električne energije

U uredu gradonačeknika, 15. veljače 2016. godine, održan je 115. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost za nabavu servisnih kolica vrijednih 2.500,00 kn, što je i predviđeno njihovim ovogodišnjim Financijskim planom. Nakon što je razmotren sadržaj Pravilnika o radu Odbora za proglašenje sportaša godine otoka Krka, zaključeno je kako će eventualne primjedbe biti proslijeđene njegovu predlagatelju Općini Omišalj, dok se u ime Grada Krka, temeljem predmetnog akta, članom Odbora, i to na vrijeme od četiri godine, imenuje Igor Hrast. Sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, najavljeno je skorašnje raspisivanje Javnog poziva za financiranje potpora malih vrijednosti (do 5.000,00 kn) za tekuću proračunsku godinu, a koji će biti otvoren tijekom čitave godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, te objavljen na gradskom portalu (pod rubrikom Natječaji) te Internet stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan prihvaćen je Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu. Budući da obije odgojno-obrazovne ustanove imaju status Eko-škole/vrtića, Grad će na ime zagrebačke Udruge Lijepa naša, zadužene za provedbu spomenutog programa, uplatiti godišnju članarinu u iznosu od 8.000,00 kn. Riječ je o danas najpriznatijem statusu kojim se potvrđuje model odgoja i obrazovanja osjetljiv na pitanja ekologije, odnosno zaštite okoliša i održivog razvoja. Za organizaciju srpanjske pučke fešte u naselju Linardići Mjesnom odboru Milohnići dodijeljena je potpora u iznosu od 3.000,00 kn. Po natječaju što ga je prethodno provelo Gradsko društvo Crvenog križa Krk, za radno mjesto gerontodomaćice na području Grada Krka izabrana je Lucijana Mršić iz Krka koja će od 01. ožujka ove godine skrbiti za devetero korisnika s područja grada Krka i troje s područja Kornića.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, a vezano u završnu fazu realizacije projekta Lokna - očuvanje i promocija vodenih biotopa (lokvi i barjanskih okna) za budućnost, pored tri prikupljene ponude za tisak edukativne brošure u nakladi od tisuću primjeraka kao najpovoljnija izabrana je ona Studija za dizajn Smart iz Kostrene, u iznosu od 12.100,00 kn, dok je za izradu, transport i montažu info ploča od aluminijskog lima, pored također tri zaprimljene ponude, kao najpovoljnija izabrana ona tvrtke Pruša iz Rijeke, i to u iznosu od 3.200,00 kn. Nakon što je razmotren i prihvaćen nastavak rada na programu hidrogeoloških istraživanja na poljima Kimpi i Kaštel, za taj će posao, vrijedan 125.000,00 kn (bez PDV-a), uskoro biti pokrenut postupak nabave. Na inicijativu krčkih ugostitelja, zaključeno je da bi se vlasnici i korisnici poslovnih prostora u kontaktnoj zoni izvan gradskih zidina vezano uz uređenje ugostiteljskih terasa (stolova, stolica i tendi), a uz prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela, s Pravilnikom oblikovanja starogradske jezgre po pitanju urbane opreme, trebali usuglasiti najkasnije do 01. srpnja 2019. godine.
Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe Željku Dminiću iz Krka dozvoljeno je davanje u podzakup dijela poslovnog prostora (u gradskom vlasništvu) smještenog na adresi Josipa J. Strossmayera 24 u gradu Krku, i to Luki Dekaniću iz Krka radi obavljanja djelatnosti prodaje nakita i suvenira. Prihvaćen je prijedlog tvrtke Kavazović - Limar d.o.o. iz Krka da se za nekretnine u sastavu puta na području Lunta u gradu Krku krene s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, na način da će nakon zaprimanja pojedinačnih zahtjeva građana, s ciljem sklapanja kupoprodajnih ugovora, biti zatražena suglasnost Gradskog vijeća. Vinku Brusiću iz Krka dozvoljeno je da o vlastitom trošku, a sukladno Pravilniku oblikovanja starogradske jezgre po pitanju urbane opreme, uredi terasu Caffe bara Nemo na kupalištu Portapisana u gradu Krku, dok bi dogovor oko renoviranja samog objekta trebao postići s krčkim Komunalnom društvu Vecla. Tomislavu Kirinčiću i Vinku Brusiću, obojici iz Krka, dana je načelna suglasnost da na dijelu lokacije Stare tržnice, uz prethodno dostavljeno tehničko rješenje, urede dječje igralište. Također, načelno je podržan prijedlog Igora Stanića iz Linardića da u Ulici Dinka Vitezića 2 u gradu Krku ispred fasade zgrade i ogradnog zida u njegovom vlasništvu formira ugostiteljsku terasu. Kako je prihvaćen prijedlog Branka Radivoja iz Krka da s ciljem formiranja okućnice otkupi k.č. 3440/2, k.o. grad Krk (u gradskom vlasništvu), površine od 237 m2, krenut će se u postupak njezine procjene. Nakon što je dovršen postupak oko uređenja dječjeg igrališta u naselju Skrbčići, donesena je odluka o početku nabave bagatelne vrijednosti za izgradnju dječjih igrališta na području Ježevca u gradu Krku te u naselju Milohnići, s time da procijenjena vrijednost radova vezanih uz prvospomenuto iznosi 121.426,00 kn (bez PDV-a), a onih vezanih uz potonje 72.440,00 kn (bez PDV-a). Uz to, donesena je i odluka o početku nabave bagatelne vrijednosti za II. fazu radova na uređenju mrtvačnice u naselju Korniću, koji se procjenjuju na 166.200,00 kn (bez PDV-a).
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotrena je potreba za pokretanjem postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, kao i II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, te je zaključeno kako za to nema potrebe budući da je za oba plana ista provedena strateškim procjenama planova višeg reda, čemu u prilog ide i izostanak očitovanja javnopravnih tijela u propisanom tridesetodnevnom roku. Uz to, prihvaćeno je projektno rješenje preuređenja suterena Društvenog centra Krk u nove uredske prostorije Centra za kulturu Grada Krka, što će se, nakon ishodovanja rješenja o legalizaciji same zgrade, kao projekt vrijedan 269.787,50 kn, kandidirati na aktualne natječaje europskih fondova.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (DDD mjere) te zaštite bilja na području Grada Krka u prošloj godini. Prema navodima iz Izvješća, tijekom provedbe DDD mjera nije utvrđena značajnija pojava štetnih glodavaca i insekata, izuzev populacije tigrastog komarca koja već godinama bilježi porast. Što se tiče dijela koji se odnosi na provedbu mjera zaštite bilja istaknuto je da su sva tretiranja obavljena u noćnim satima te kako je u slučaju pojedinih biljnih vrsta potrebna pojačana zaštita.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je Plan nabave za 2016. godinu kojim se, pored izdvajanja za nabave ostalih roba, radova i usluga, za izgradnju javne rasvjete na području Grada Krka planiraju sredstva u iznosu od 957.000,00 kn, za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Krka 1.314.000,00 kn, za rekonstrukciju kotlovnice upravne zgrade Grada Krka 1.159.000,00 kn, za prenamjenu zgrade na Trgu Kamplin u Multimedijalni kulturni centar 7.000.000,00 kn, za energetsku obnovu upravne zgrade Grada Krka 950.000,00 kn te za III. fazu modernizacije sustava javne rasvjete Grada Krka 2.422.000,00 kn.
Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, predstavljanja je Analiza troškova javne rasvjete Grada Krka, uz napomenu kako se već šest godina intenzivno radi na prikupljanju podataka, njihovoj analizi i poduzimanju konkretnih aktivnosti s ciljem smanjenja potrošnje energenata. Obzirom da najviše energije troši upravo javna rasvjeta, unatoč njezinu stalnom širenju, utrošak električne energije pokazuje značajan trend smanjenja koji je najočitiji u zonama gdje su se postojeća rasvjetna tijela zamijenila novim, energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Tako je u 2015. u odnosu na 2014. godinu potrošnja električne energije smanjena za 11,31%, dok je taj postotak s 2013. na 2014. godinu iznosio tek 0,5%.