98. Kolegij: Natječaj za potpore udrugama tek nakon usvajanja Proračuna

U uredu gradonačeknika, 21. rujna 2015. godine, održan je 98. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Klapi Kaštadi za organizaciju susreta klapa u Poljicima, 25. rujna ove godine, dodijeljeno je 3.000,00 kn. Obzirom da je Vlada još u ožujku, temeljem novog Zakona o udrugama, a s ciljem uređivanja sustava financiranja, donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja te ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, zaključeno je kako će se sukladno njezinim odredbama, javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u društevnim djelatnostima za 2016. godinu, raspisati krajem prosinca ili početkom siječnja, nakon što Gradsko vijeće usvoji Proračun. Osim toga, Uredbom je predviđeno i osnivanje Sportske zajednice (Grada ili otoka Krka) u čijem je djelokrugu raspisivanje natječaja te valorizacija i dodjela sredstva namijenjenih programima, projektima i inicijativama u sportu. Na znanje je primljena činjenica kako su nastavnici nedavno otvorenog Područnog odjela Galzbene škole Ivana Matetića Ronjgova, mimo svog redovnog angažmana, prihvatili provođenje edukacije za djecu s glazbenim predznanjem koja se, radi starosne dobi, nisu mogla uključiti u redovnu nastavu. Društvu multiple skleroze Primorsko-goranske županije, odobreno je 2.000,00 kn, za realizaciju programa kojima se potiče interkulturalni dijalog, i to sa zadaćom razmjene iskustava u radu i liječenju osoba s multiplom sklerozom. Na kraju je istaknuto kako se objava natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za šk./ak. god. 2015./2016., može očekivati početkom listopada.
Uz predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, predstavljen je nedavni boravak Krčana na Jesenjem sajmu u Rockenhausenu, kao i razmotrene mogućnosti za nastavak suradnje u narednoj godini, kada bi tijekom lipnja Krk trebala posjetiti delegacija iz Rockenhausena s namjerom da se uspostave veze s predstavnicima kulturnih, sportskih i drugih udruženja koja djeluju na našem području.
Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, raspravljen je i usvojen Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, što će uskoro, kao jedna od tema, svoje mjesto pronaći na dnevnom redu Gradskog vijeća. Naime, Proračun Grada Krka za 2015. usvojen je 28. studenog 2014. godine, s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 7.517.912,00 kn i planiranim viškom prihoda od 3.000.000,00 kn. Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2015. predložen je iznos od 76.656.007,61 kn prihoda i primitaka te 1.365.544,96 kn planiranog viška iz 2014. godine, odnosno 78.021.622,57 kn rashoda i izdataka. Predloženo povećanje tako iznosi 3.503.710,57 kn, iliti 4,7% od prvotno usvojednog Proračuna. Od toga na povećanje kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna otpada 1.100.000,00 kn, na povećanje prihoda od komunalne naknade 1.900.000,00 kn, na prihode od donacija fizičkih osoba za asfaltiranje cesta 190.000,00 kn, na povećanje prihoda od poreza na dohodak 500.000,00 kn te na povećanje pomoći otočnih općina za dječji vrtić 600.000,00 kn.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, vezano uz prijedlog Kristiana Mezyka iz Poljske da, radi proširenja okućnice i izgradnje stambenog objekta, kupi dio k.č. 3698/4, k.o. Krk, površine od oko 40 m2, prije nego li mu se savjetuje ishođenje lokacijske dozvole, napravit će se uvid u Urbanistički plan. Načelno je prihvaćena inicijativa Sene i Ferhata Hozića iz Krka, da, s ciljem uređenja okućnice stambene građevine, kupe dio z.č. 371/11, k.o. Vrh, površine od 286 m2, za koji je još u ožujku ove godine napravljena procjena. Nekolicini zakupnika javnih površina (Jarmili Gospodnetić, Slavici Preden i Sanidi Maligec) odobreno je produljenje roka za obavljanje djelatnosti, do 01. studenog ove godine, kao i za vrijeme trajanja božićno-novogodišnjih praznika.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljen je projekt rekonstrukcije tribina i pratećih prostora s nadstrešnicom na nogometnom stadionu Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi, za koji je nedavno ishodovana lokacijska dozvola. Zahtjevima Božidara Rendića iz Siska za postavljanje rasvjetnog stupa i asfaltiranje dijela ulice u naselju Skrbčići, nije moguće udovoljiti, obzirom da nisu u prioritetima tamošnjeg Mjesnog odbora, kao što nisu ni obuhvaćeni Programom gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Željku Mifku iz Rijeke uvažena je Žalba na Rješenje o komunalnom doprinosu za ozakonjenje postojeće jednostavne slobodnostojeće stambene građevine, izgrađene na k.č. 971, k.o. Poljica, u naselju Milohnići. Nakon što je, na inicijativu Snježane i Mladena Belca iz Zagreba, analiziran problem kojeg uzrokuje zadržavanje oborinskih voda u dijelu nedavno asfaltirane Zadarske ulice u gradu Krku, zaključeno je kako će se ovlašteni nadzorni inženjer Edo Hero angažirati da predloži rješenje. Na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Soboslikarskog obrta ARTcolor iz Vrha, vrijedna 3.836,00 kn, bez PDV-a, za soboslikarske radove u interijeru Društvenog doma Kornić.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, povodom obilježavanja zaštitnika župe sv. Kuzme i Damjana, Mjesnom odboru Poljica i Folklornom društvu Poljica dodijeljeno je 3.000,00 kn za organizaciju prigodne svečanosti.