97. Kolegij: Za subvencioniranje školskih udžbenika zasad izdvojene 124.000,00 kn

U uredu gradonačeknika, 14. rujna 2015. godine, održan je 97. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Obzirom da je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za gospodarstvo, temeljem Zakona o zaštiti okoliša, a vezano uz postupak donošenja Strateškog plana razvoja turizma Grada Krka, donesena je odluka o kretanju u proces ocjene strateške procjene utjecaja predmetne Strategije na okoliš. Sukladno zaključku, na aktualan natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava kojima će se sufinancirati provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (i to korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije za razdoblje 2007. - 2013., odnosno 2014. - 2020.), aplicirat će se za one troškove projekta Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, koje, iz IPARD programa, neće sufinancirati Agencija za plaćanja u poljoprivredi , ribarstvu i ruralnom razvoju. Riječ je o iznosu od oko 300.000,00 kn, za koji se može osigurati pedesetpostotna potpora. Na još jedan aktualan natječaj, i to onaj Ministarstva turizma Republike Hrvatske za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne infrastrukture u 2015. godini, prijavit će se projekt vježbališta na otvorenom ispod park-šume Dražica te projektna dokumentacija vezana uz izgradnju budućeg gradskog muzeja (multimedijalnog kulturnog centra). Nakon inzistiranja na sređivanju eksterijera poslovnih prostora, ulaskom u drugu fazu uređenja krčke starogradske jezgre koja podrazumijeva unošenje florističkih kompozicija, prihvaćena je ponuda Studija perivoj d.o.o. iz Malinske za izradu idejnog rješenja, vrijedna 10.500,00 kn, bez PDV-a.
Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, razmotreno je Izvješće o broju nezaposlenih osoba za razdoblje od 2011. do 2015. prema kojem, ovu i prošlu godinu, karakterizira pozitivan trend. Uz to, analizirano je Izvješće o radu prometnog redara, iz kojeg je razvidno da je, između 03. kolovoza i 04. rujna, ove godine, evidentirano 315 prekršaja, s time da ih je za 190 izdano upozorenje, a za preostalih 125 kazne. Najveći broj prekršaja tako se odnosi na kršenje zabrane zaustavljanja/parkiranja, a među prekršiteljima prednjače hrvatski državljani, nakon kojih slijede Nijemci, Slovaci i Talijani. Od dosad naplaćenih kazni u promatranom razdoblju uprihodovano je ukupno 13.450,00 kn. Nakon što je razmotrena ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavu triju nadzornih kamera, odlučeno je kako će se u ovoj godini realizirati nabava i ugradnja jedne, i to one predviđene za lokaciju - Vrata slobode.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Udruženja obrtnika otoka Krka, da se na poslovnom prostoru u gradskom vlasništvu, kojeg kao svoje sjedište koristi predlagatelj, novom stolarijom, zamjeni oštećeno prozorsko okno. Nakon što je analiziran prijedlog hortikulturnog uređenja rubne zone novoformirane površine na području Lizer, što ga potpisuje Studio perivoj d.o.o. iz Malinske, zaključeno je kako će se uskoro krenuti u provjeru vlasništva zemljišnih čestica obuhvaćenih projektom, a ukoliko se pokaže da su one u gradskom vlasništvu, za realizaciju ove inicijative biti će zaduženo krčko Komunalno društvo Vecla. Mjesnom odboru Poljica odobrena je nabava jalovine za manje sanacije makadamskih puteva na njihovom području.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, po razmotrenom prijedlogu Saše Rumore iz Linardića da se obzirom na položaj zemljišnih čestica u njezinom vlasništvu proširi građevinsko područje naselja Linardići, zaključeno je kako izmjena granica građevinskih područja nije predmet tekućih IV. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, međutim tijekom ove godine planira se krenuti u izradu stručne analize prostora u kojoj će se temeljem recentnih ortofoto podloga ocijeniti izgrađenost i iskorištenost dosadašnjih građevinskih područja. Nadalje, prihvaćena je inicijativa Trgovačko-komunalnog društva Ponikve eko-otok Krk d.o.o., da se u prvim sljedećim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Krka, na z.č. 1311 i 1312, k.o. grad Krk, predvidi lokacija za reciklažno dvorište. Na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, prihvaćen je ponudbeni troškovnik tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, na iznos od 9.064,88 kn, s PDV-om, za asfaltiranje pristupnog puta (površine od oko 50 m2) koji vodi prema obiteljskoj kući u naselju Kosići, smještenoj na broju 134. Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda tvrtke Domeni d.o.o. iz Matulja, vrijedna 7.970,00 kn, s PDV-om, za izgradnju temelja te nabavu rasvjetnog stupa i lampe u dijelu Ulice Brajutovci u naselju Kornić. Uz to, obzirom na zamolbu Aleksandra Lizzula iz Rijeke, prihvaćena je ponuda prethodno spomenute tvrtke, vrijedna 5.247,50 kn, s PDV-om, za premještanje stupa javne rasvjete u naselju Linardići. Nakon što je zaprimljena lokacijska dozvola za gradnju sabirne ulice sa spojem na postojeću javnu prometnicu (Ž 5131) u zoni namijenjenoj za izgradnju POS-ovih stanova u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Veja d.o.o. iz Krka za izradu glavnog projekta s ciljem ishodovanja građevinske dozvole, u vrijednosti od 10.375,00 kn, s PDV-om.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, nakon provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na čišćenju lokve nedaleko naselja Pinezići, pored tri zaprimljene ponude - Uslužnog obrta Žižula iz Krka (10.475,00 kn), Zajedničkog obrta MB Gromača iz Kornića (28.250,00 kn) i Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha (29.117,00 kn) - te nakon isključenja one Uslužnog obrta Žižula radi dostavljene nepotpune dokumentacije, najpovoljnijom izabrana je ponuda Zajedničkog obrta MB Gromača, vrijedna 28.250,00 kn. Također, nakon provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na rekonstrukciji mrtvačnice u naselju Kornić, pored dvije zaprimljene ponude - Zidarske radnje Fuga iz Krka (174.144,00 kn, s PDV-om) i Obrta ZFO Kornić iz Kornića (157.139,00 kn) - te nakon isključenja one Obrta ZFO Kornić radi dostavljene nepotpune dokumentacije, najpovoljnijom izabrana je ponuda Zidarske radnje Fuga, vrijedna 174.144,00 kn, s PDV-om.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je razmotreno izvješće o broju subvencija dodijeljenih za nabavu školskih udžbenika i pribora. Kako je sredinom srpnja odlučeno da će se krčke osnovnoškolce i srednjoškolce subvencionirati pojedinačnim iznosom od 200,00 kn, istu je primilo 466 polaznika osnovne i 155 polaznika srednje škole. Za subvencioniranje osnovnoškolaca, za što se u trgovinama umanjivao račun, tako je izdvojeno 93.000,00 kn, dok je za subvencije srednjoškolaca, koja se primala izravno na kućnu adresu, utrošena 31.000,00 kn. Prema socijalnom programu za nabavu udžbenika i školskog pribora izdvojeno je 16.599,00 kn. Iz prezentiranih podataka proizlazi da je navedenu subvenciju dosad pimio 621 učenik za što je iz Proračuna utrošeno 124.000,00 kn, odnosno 140.599,00 kn pribrojimo li prethodnom iznosu subvencije ostvarene po programu socijale. Zahtjevi za sufinanciranje školskih udžbenika i pribora, srednjoškolcima koji školu pohađaju izvan otoka te osnovnoškolcima koji knjige nisu kupili u krčkim Narodnim novinama ili trgovini Micky Maus u Malinskoj, još uvijek se zaprimaju, i to najkasnije do 30. rujna ove godine. U nastavku, na znanje je primljeno i izvješće o priznatim i dodijeljenim oblicima socijalne pomoći temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. Tako je u prethodnom razdoblju zaprimiljeno 47 zahtjeva za priznavanje prava na različite oblike socijalne pomoći, kojima treba pridodati još osam pomoći dodijeljenih sukladno prijedlogu Socijalnog vijeća. Prema tome, ukupno je dodijeljeno 55 socijalnih pomoći, što znači da je 15 učenika ostvarilo pravo na besplatne knjige i školski pribor, 17 učenika pravo na besplatnu školsku marendu, četvero učenika pravo na besplatni produženi boravak, petero učenika i jedan student pravo na socijalnu stipendiju, jedan učenik pravo na besplatan prijevoz i sedmero djece pravo na besplatan boravak u vrtiću. Uz to, dodijeljene su četiri jednokratne novčane pomoći , a jednoj obitelji podmireni su troškovi stanovanja. Na kraju, krčkoj podružnici Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke odobrena je potpora vrijedna 43.208,11 kn, za kupnju devet gitara, šest klarineta i jednako toliko truba.