70. Kolegij: Usvojen ovogodišnji Plan nabave

U uredu gradonačeknika, 26. siječnja 2015. godine, održan je 70. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Mladen Pavačić, viši stručni referent za financijsko i materijalno poslovanje te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno razmatranjem i usvajanjem Plana nabave za 2015. godinu. Tako se, pored izdvajanja za nabave ostalih roba, radova i usluga, za provedbu konzervatorskih, sanacijskih i rekonstrukcijskih radova na posljednjoj četvrtini istočnog gradskog bedema planiraju sredstva u iznosu od 750.000,00 kn, za nastavak projekta zamjene dotrajalih, energetski neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih svjetiljki sa znatno učinkovitijim LED svjetiljkama 2.062.500,00 kn, za rekonstrukciju kotlovnice upravne zgrade Grada 1.200.000,00 kn, za izgradnju fotonaponske elektrane na krovu upravne zgrade Grada 250.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 484.020,00 kn te za uređenje galerije u Frankopanskoj ulici 500.000,00 kn.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćen je prijedlog Zaključka u kojem Grad Krk Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske iskazuje svoj stav o Elaboratu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata rekonstrukcije Krčke luke na okoliš. Nadalje je zaključeno kako će Grad u otvorenom roku Općini Punat proslijediti svoje mišljenje o Nacrtu konačnog prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređanja Općine Punat. Nakon kraće rasprave, podržana je inicijativa Atletskog kluba Krk za izgradnju atletskih sportskih borilišta - višestruke tartan staze duge 110 m, zaletišta i jame s pijeskom za skok u dalj i terena za bacanje kugle - unutar kompleksa Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Prpi, s time da će se detalji vezani uz samo financiranje dogovoriti na skorašnjem zajedničkom sastanku s predstavnicima Hrvatskog atletskog saveza. Sukladno prijedlogu Aca Balorde iz Pinezića da se u dijelu Ulice Potok u Pinezićima riješi problem oborinske odvodnje te ista asfaltira, predloženo je da u ovu investiciju Grad uđe sufinancirajući 60% njezine procijenjene vrijednosti te da vlasnici tamošnjih objekata preuzmu financiranje ostatka.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, sukladno Odluci o komunalnom doprinosu krčko Trgovačko-komunalno društvo Ponikve voda d.o.o. u cijelosti je oslobađeno plaćanja komunalnog doprinosa (375.498,00 kn) za I. fazu gradnje uređaja za pročiščavanje otpadnih voda Krk. Na inicijativu prometnog redara, a nakon terenskog izvida i uočenih nedostataka u nekim krčkim ulicama, prihvaćena je ponuda tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana, u vrijednosti od 12.521,19 kn (s PDV-om), za premještanje i poravnavanje postojećih prometnih znakova te dobavu i postavu nove vertikalne prometne signalizacije. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica, na iznos od 7.396,56 kn (s PDV-om), za dobavu i ugradnju novog stupa javne rasvjete s LED svjetiljkom u dijelu Ulice Krčkih iseljenika u gradu Krku, kao i potrebni građevinski radovi okvirno vrijedni 1.000,00 kn (s PDV-om). Na prijedlog Trgovine Krk d.d. iz Malinske, Komunalno društvo Vecla d.o.o. zadužuje se da na zelenoj površini iznad potpornog zida krčkog trgovačko-poslovnog centra, u dijelu Ulice Braće Juras, provede sanitarno čiščenje i uredi postojeće zelenilo.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Ugovora o suradnji, čiji su potpisnici Grad Krk i Sveučilište u Rijeci, kojim je utvrđena načelna suradnja u području znanosti i visokog obrazovanja u okviru zajedničkih interesa, poput ostvarivanja znanstvenih, stručnih i istraživačkih projekata, razmjene znanja, praktične primjene znanja stečene visokim obrazovanjem ili ostvarivanja suradnje u području visokog obrazovanja, s posebnim naglaskom na ono cjeloživotno. Svečanost potpisivanja ovog Ugovora, uz predstavljanje projekta Pitaj ne skitaj!, planira se održati 30. siječnja, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 12.00 sati. Nadalje, razmotrena je i usvojena Odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o njegovu neposrednom sudjelovanju u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, izgradnje i projektantskog nadzora te stručnog nadzora nad izvođenjem radova s ciljem rekonstrukcije sortirnice korisnog otpada na reciklažnom dvorištu Treskavac. Gradu će tako, nakon potpisivanja ugoovora, biti odobrena sredstva najviše u iznosu do 1.979.040,000 kn (bez PDV-a) iliti 60% opravdanih troškova investicije ukupno vrijedne 3.298.400,00 kn (bez PDV-a). Na prijedlog Općine Omišalj za sufinanciranje ugradnje sustava za navodnjavanje, kao i radova redovnog održavanja zelenih površina u sklopu spomen obilježja papi Ivanu Pavlu II. u Omišlju, Grad je istaknuo svoju spremnost da u tome sudjeluje, i to prema modelu koji će se naknadno dogovoriti.