103. Kolegij: Razmotren prijedlog Proračuna Grada Krka za 2016. godinu

U uredu gradonačeknika, 12. studenog 2015. godine, održan je 103. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, razmotren je prijedlog Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, koji se, kako je istaknuto, suštinski i organizacijski razlikuje od proračuna koji su donašani ranijih godina. Naime, njime su odsad obuhvaćeni svi prihodi proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Centra za kulturu Grada Krka i Gradske knjižnice Krk), uključujući i njihove vlastite prihode, donacije i pomoći, koji se ne evidentiraju putem računa gradskog proračuna, iako se uključuju u konsolidirani proračun i proračunska izvješća. Druga važna promjena odnosi se na posebni dio proračuna u kojem su rashodi iskazani u novoj organizacijskoj shemi, što znači da razdjeli više neće biti raspoređeni prema odsjecima unutar Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, a rashodi proračunskih korisnika kao sadržaj Odsjeka za proračun i financije, već se rashodi dijele u sljedeće razdjele: Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Dječji vrtić Katarina Frankopan, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka, Centar za kulturu Grada Krka i Gradsku knjižnicu Krk. Prijedlogom Proračuna u 2016. na raspolaganju je ukupno 82.070.000,00 kn, dok Projekcija za 2017. predviđa 75.300.000,00 kn, a za 2018. godinu 71.600.000,00 kn. Postupno smanjenje tako govori u prilog činjenici što u godinama obuhvaćenim projekcijama nije planirano zaduživanje, s time da se u 2017. očekuje pomoć vrijedna 6.080.000,00 kn za uređenje Multimedijskog kulturnog centra Kamplin. Obzirom na novouvedene stavke za vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskih korisnika, u odnosu na ovu, prijedlog Proračuna za 2016. godinu u ukupnom je iznosu povećan za 3.641.377,43 kn, iliti 4,6%. Za naredno razdoblje, pored Multimedijskog kulturnog centra Kamplin, naposlijetku je najavljeno (su)financiranje razvojnih projekata poput nastavka rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Krka ili rekonstrukcije kotlovnice te energetske obnove upravne zgrade Grada Krka. 
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo zaključeno je kako će se, temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 07 iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske (za razdoblje od 2014. do 2020. godine), na skorašnji natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, radi dodjele bespovratnih sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, prijaviti projekt Multimedijskog kulturnog centra Kamplin. Ako se sredstva, planirana u visini od 6.080.000,00 kn, odobre, izvođenje radova projicira se za period od rujna 2016., pa sve do svibnja 2017. godine.
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Centra za kulturu Grada Krka da se osnovnoškolska sportska dvorana, s narednom godinom, tijekom zime i ranog proljeća (između siječnja i svibnja) ustupi za održavanje različitih kulturnih programa. Kazališne predstave, manji koncerti, predavanja, tribine, radionice i ostali sadržaji planiraju se organizirati jednom mjesečno, s time da će večernji programi petkom biti namijenjeni odraslima, a oni jutarnji, subotom, djeci. Karnevalskoj udruzi Povero Keko dodijeljeno je 3.000,00 kn kojima će se pribaviti igračke za potrebe dječjih karnevalskih matineja nadolazećeg Krčkog karnevala. Mjesnom odboru Kornić odobrena je financijska pomoć vrijedna 10.000,00 kn za organizaciju proslave 20. godišnjice djelovanja Kulturnog društva Kornić. Gradskom društvu Crvenog križa Krk dana je suglasnost da raspiše natječaj kojim će zaposliti jedna gerontodomaćica, čime, početkom 2016. godine, za tridesetak dosad evidentiranih korisnika na području Grada Krka kreće program Pomoć u kući.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, nakon provedenog natječaja za podnošenje zahtjeva radi kupnje stana sukladno Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (POS), i 109 zaprimljenih prijava, analizirana je i usvojena lista reda prvenstva čija se objava uskoro očekuje na Internet stranicama Grada Krka.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojen je prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, ukupno težak 13.793.000,00 kn. Nakon što je tijekom prošlog Kolegija na temu Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka (SN PGŽ 23/15), inicirane sa zadaćom stvaranja preduvjeta za izgradnju Aqua i land parka Krk, razmotreno mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, ali i zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, svoje (pozitivno) očitovanje o načinu formiranja predmetne zone dostavilo je i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske. Sada slijede pripreme za postupak nabave vezan uz izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka te pokretanje postupka ocjene o potrebi strateške procjene. Nakon dostavljene prethodno zatražene detaljne specifikacije, prihvaćena je ponuda tvrtke Geoprojekt d.o.o. iz Opatije, vrijedna 15.000,00 kn, bez PDV-a, za dodatne radove na izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kornić.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, tvrtki Fina hrana d.o.o. iz Krk dana je suglasnost da za ugostiteljski objekt Baccus na pročelju krčkog Turističko-informativnog centra postavi reklamu (putokaz), ali isključivo u suradnji s krčkim Komunalnim društvom Vecla. Na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, prihvaćena je ponuda Zanatsko-prijevozničkog obrta Žužić iz Vrha, u iznosu od 5.687,50 kn, s PDV-om, za popravak lokalne makadamske ceste. Nakon razmatranja, usvojen je prijedlog Plana održavanja javne rasvjete na području Grada Krka za 2016. godinu, ukupno vrijedan 300.000,00 kn. Tvrtki Hoteli Krk d.o.o. odobreno je postavljanje reklamne ploče (putokaza) na parceli u gradskom vlasništvu.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojeni su prijedlozi Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2016. (900.000,00 kn), Programa korištenja ekološke pristojbe za 2016. (750.000,00 kn) te Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu (180.000,00 kn).