102. Kolegij: U pripremi izgradnja triju dječjih igrališta

U uredu gradonačeknika, 30. listopada 2015. godine, održan je 102. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotreni su troškovnici s procjenama tvrtke Cenoza promet d.o.o. iz Kastva, za izgradnju i opremanje triju novih dječjih igrališta, i to dva u naseljima Milohnići i Skrbčići te jedno u gradu Krku, nedaleko kupališta Ježevac. Kako je, obzirom na vrstu podloge (pijesak, nasuprot gumenih ploča u kombinaciji s pijeskom, odnosno lijevane gume) bilo riječi o trima ponudama (od kojih su svakom obuhvaćena sva tri igrališta), zaključeno je da se, radi što veće sigurnosti djece, krene u smjeru uređenja igrališnih zona čija je podloga kombinirana od gumenih ploča i pijeska. No, kako se radi o investiciji, s PDV-om, vrijednoj više od 400.000,00 kn, ista se planira realizirati u dvije proračunske godine, tekućoj i narednoj, s time da će za ovogodišnji dio uskoro biti pokrenut postupak nabave. Uz to, prihvaćen je prijedlog Mjesnog odbora Milohnići, da se uz tamošnje igralište uredi parkiralište te jedan njegov dio ogradi kamenim zidom. Nakon što je, na inicijativu tvrtke GP Krk d.d. iz Krka s ciljem stvaranja preduvjeta za izgradnju velikog Aqua i land parka Krk (sa sjeverne strane kružnog toka lociranog na samom ulazu u grad Krk), donesena Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka (SN PGŽ 23/15), razmotreni su, najprije mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o nužnosti provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene, a potom i zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, kojim se radi očuvanja ekološke mreže, zahtjeva premještanje tog sportsko-rekreacijskog i zabavnog kompleksa na neku drugu lokaciju, po mogućnosti vezanu uz već djelomično izgrađeno područje, opremljeno komunalnom infrastrukturom. Budući da takav zahtjev bitno mijenja postavke plana, isti će se proslijediti predlagatelju zone Aqua i land parka Krk. Nadalje, uz sitnu korekciju, prihvaćen je Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste, točnije Vinogradske ulice, s pripadajućim Odvojkom. U nastavku izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 25 Kornić, u koji su unesene izmjene sukladno usvojenom Izvješću s javne rasprave, odnosno one što se odnose na III. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka, usvojen je Nacrt prijedloga, i kao takav upućen na ponovljenu javnu raspravu u čijem je fokusu isključivo sadržaj kojim su rezultirale prethodno spomenute izmjene. Nakon nedavno održane Skupštine krčkog Komunalnog društva Vecla d.o.o., Kolegiju je s ciljem rasprave proslijeđena niska različitih inicijativa. Tako je najprije prihvaćen prijedlog da se za pod osnovnoškolske sportske dvorane nabavi zaštitni pokrivač, što prema izabranoj ponudi tvrtke KL sport oprema d.o.o. iz Karlovca čini investiciju vrijednu 20.553,00 kn, bez PDV-a. Time dvorana postaje multifunkcionalna, jer će osim za provođenje spotskih sadržaja, poslužiti i za organizaciju ostalih programa. Potom je odobrena dobava, doprema i ugradnja sanitarnog bloka za invalide na kupalištu Dražica, ali i prihvaćen prijedlog da se stepenište neposredno uz Dom zdravlja opremi rukohvatom. Međutim, odgođeno je donošenje konačne odluke vezane uz prijedlog uređenja dijela parkirališta iza krčke Robne kuće (čime se planira osigurati nova parkirna mjesta), dok je prihvaćena inicijativa izgradnje pješačkog nogostupa u Ulici Kralja Tomislava u gradu Krku, za što će se (obzirom na problematičnu denivelaciju kod prijelaza u Odvojak) uskoro zatražiti izrada tehničkog rješenja. Naposljetku, podržana je namjera da se plažni kapaciteti prošire uređenjem novog kupališta Črnike, što se najprije ima vizualizirati idejnim rješenjem.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojen je Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, kao usklađenja s I. Izmjenom  Proračuna Grada Krka, o kojem će svoje mišljenje imati prilike dati i gradski vijećnici. Nakon što su tijekom proljeća ove godine otpočeli sanacijski radovi na odronu pokosa ispod Hotela Koralj (iznad kupališta Dražica) te je saniran najkritičniji dio, odlučeno je kako će se Programom održavanja komunalne infrastrukture za narednu godinu planirati nastavak radova, u smislu izgradnje triju novih potpornih kameno-betonskih zidova, što sukladno troškovničkom prikazu nadzornog inženjera Eda Hera, predstavlja investiciju ukupno vrijednu 190.862,50,00 kn, s PDV-om. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići odobrena je obnova i čišćenje kamenog guvna (procijenjeni na 12.000,00 kn, s PDV-om), odnosno sanacija i uređenje mjesne cisterne (procijenjeni na 10.225,00 kn, s PDV-om) u naselju Milohnići. Ankici Antolić iz Punta dozvoljeno je korištenje javne površine u gradu Krku (prostor negdašnje Zelene tržnice) za prodaju božićnih drvaca, i to u vremenu od 18. do 25. prosinca, ove godine. Kako bi se na dijelu pješačke staze uz Gradsko groblje Krk postavila zaštitna pješačka ograda, prihvaćena je ponuda Bravarsko-građevinskog obrta Colići iz Bajčića, vrijedna 2.125,00 kn, s PDV-om.
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, doznajemo kako dr. sc. Anton Bozanić, trenutno radi na rukopisu, svojevrsnoj monografiji, pod nazivom Grad Krk - upravno, crkveno, kulturno (i gospodarsko) središte otoka, o čijem će se (su)financiranju odlučivati prilikom usvajanja Proračuna za narednu godinu. Foto klubu Krk, izuzev 06. studenog (radi pripreme nadolazećih izbora), odobreno je korištenje Velike vijećnice Grada Krka, kako bi, tijekom studenog i prosinca, proveo početni tečaj fotografije.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, nakon provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, pored dvije zaprimljene ponude - tvrtke GP Krk d.d. iz Krka (470.187,00 kn, s PDV-om) i tvrtke Mariška d.o.o. iz Vrbnika (331.812,00 kn, s PDV-om) - povoljnijom je izabrana ona tvrtke Mariška d.o.o.