61. Kolegij: Predstavljena inicijativa za izgrdnju pozornice na gradskoj rivi

U uredu gradonačeknika, 18. studenog 2014. godine, održan je 61. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a nakon razmatranja zamolbe Tomislava Murgića iz Zagreba s ciljem asfaltiranja dijela Dobrinjske ulice (od kč. br. 11 do 13) u gradu Krku, Imovinsko-pravna služba krenuti će u analizu i utvrđivanje tamošnjeg imovinsko-pravnog stanja. Sukladno sugestijama iz očitovanja Županijske uprave za ceste vezanim uz ograđivanje površine namijenjene igranju u naselju Pinezići, krenuti će se u izradu projektne dokumantacije za buduće igralište, što ujedno predstavlja podlogu za parceliranje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Međutim, prethodno se očekuje i mišljenje krčkog komunalnog društva Ponikve. Razmotrivši zamolbu Mire Šamanić iz Krka, Grad nije u mogućnosti sudjelovati u troškovima sanacije vanjskog stubišta u Ulici Ribarska 1 izuzev dijela koji obzirom na loše riješenu izolaciju ugrožava gradski poslovni prostor u njihovom prizemlju, točnije depozit galerije Decumanus. Prihvaćena je inicijativa Aca Balorde iz Pinezića da se dio Ulice Potok u Pinezićima asfaltira, ali i riješi tamošnji problem oborinske odvodnje, radi čega će se krenuti u izradu tehničkog rješenja i troškovnika, a sami radovi planirati u narednom razdoblju. Zamolba Dragice i Ivana Žgaljića iz Krka, za postavljanje javne rasvjete u dijelu Zadarske ulice u gradu Krku, obuhvaćena je Prijedlogom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, koji će uskoro, s ciljem usvajanja, biti prezentiran i gradskim vijećnicima. Naime, ove je godine u dijelu spomenute ulice postavljen kabel, a izvedena su i dva temelja javne rasvjete. Na inicijativu Mjesnog odbora Vrh prihvaćen je trošak postavljanja javne rasvjete u Ulici Bok od Brozića u naselju Vrh. Riječ je o četiri svjetiljke koje će biti montirane na postojeće betonske stupove za što je izdvojeno 3.375,00 kn (s PDV-om). Razmotrivši prijedlog tvrtke Degrad d.o.o. iz Krka, zaključeno je kako će se Grad priključiti sudjelovanju u izgradnji javne infrastrukture, ugradnjom kabela i izgradnjom temelja za stupove javne rasvjete u dijelu Ulice Vršak u naselju Pinezići, i to paralelno s proširenjem vodovodne mreže. Naposlijetku, Kolegij je upoznat s arhitektonskim rješenjem šesterokutne pozornice čija se eventualna izgradnja planira uz rub Velikog parka, a što ga je na zahtjev krčkog komunalnog društva Vecla izradio arhitekt Nenad Kocijan. Radi se o pozornici (od oko 40 m2) uzdignutoj nad stepenište koja u tlocrtu ponavlja oblik susjedne kule, a koja bi služila kao mjesto održavanja mnogih gradskih manifestacija. S ciljem uključivanja javnosti u raspravu o ovom projektu, uskoro će na gradskim Internet stranicama biti objavljena cjelovitija informacija.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, produžen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s tvrtkom Tisak d.d. iz Zagreba, i to za paviljon, površine 6,37 m2, smješten u Malenom parku. Na prijedlog krčkog komunalnog društva Ponikve voda d.o.o., raspravljen je i prihvaćen prijedlog da im se u vlasništvo ustupi polovica z.č. 1683/4, k.o. Krk, ukupne površine 1.590 m2, koja čini sastavni dio pristupne ceste u investiciji - Gravitacijski kolektor s pristupnom cestom do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Krk (Projekt Jadran). O ovom će predmetu uskoro raspravljati i gradski vijećnici. Prihvaćen je prijedlog Petra Žužića iz Vrha da za svoju z.č. 371/11, k.o. Vrh, površine 438 m2, s Gradom zaključi kupoprodajni ugovor obzirom da je predmetna parcela namijenjena izgradnji puta u dijelu naselja Salatići. Prihvaćen je i prijedlog Ugovora o zakupu javne površine za ovu godinu, sa zakupnikom Jozefom Oroshijem iz Krka za privremeni objekt - vitrinu za sladoled, i to na iznos od 2.880,00 kn. 
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije su predstavljeni zaključci s prve sjednice Socijalnog vijeća Grada Krka, održane 13. studenog. Pored ostalih riješenih zahtjeva za razne oblike socijalne pomoći, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, posebno je istaknuto 17 odobrenih pomoći za ogrijev koje će u pojedinačnom iznosu od 1.100,00 kn biti dodijeljene potrebitim kućanstvima. Osim toga, prihvaćen je prijedlog da se tijekom božićno-novodišnjih blagdana posjeti sedamdesetak obitelji s područja Grada Krka kojima će tom prigodom biti uručeni poklon paketi vrijedni 400,00 kn. Krčkoj Karnevalskoj udruzi Povero Keko odobreno je 3.000,00 kn za nabavu igračaka namijenjenih dječjim maskiranim zabavama koje će biti dijelom programa nadolazećeg Karnevala. Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Rijeka dodijeljeno je 6.770,00 kn za realizaciju programa Škola mi pomaže da se pravilno hranim, a koji će se provoditi u Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk. Njegova je zadaća usvajanje pravilnih prehrambenih navika i očuvanje zdravlja kroz edukaciju djece i njihovih nastavnika. Nakon što je zaključen natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu, a potom i razmotreni zahtjevi, od ukupno 83 pristigla, predloženo je sufinanciranje 78 programa koju su prema djelatnostima razvrstani u šest sljedećih skupina: 21 udrugu u sportu, 17 udruga u kulturi, 23 socijalno-humanitarne udruge, devet udruga u tehničkoj kulturi, pet udruga u poljoprivredi te tri građanske inicijative. I na ovu temu rasprava čeka gradske vijećnike.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Zeljka Dminića iz Krka, najmoprimca poslovnog prostora u vlasništvu Grada smještenog na adresi J. J. Strossmayera 24/A u gradu Krku, odobrena je izrada troškovnika za uređenje dijela pročelja zgrada na potezu od kapele sv. Josipa do poslovnog prostora na adresi J. J. Strossmayera 24/B. Nakon što je analizirano tehničko rješenje za izgradnju triju potporno obložnih zidova u cilju sanacije odrona pokosa ispod Hotela Koralj na kupalištu Dražica, prihvaćen je prijedlog da se spomenuti radovi, ukupno vrijedni 232.200,00 kn (s PDV-om) uvrste u Program održavanja komunalne infrastrukture za narednu godinu.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, sa zadaćom usvajanja na skorašnjem Gradskom vijeću, razmotreni su i prihvaćeni: Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015., Prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. te Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2015. godinu. Radi uređenja Mjesnog doma Kornić, na prijedlog tamošnjeg mjesnog odbora, odobreno je pokriće troška nabave deset kompleta stolova i klupa (4.749,05 kn s PDV-om), deset stolica (2.052,00 kn s PDV-om) i nosača za LCD projektor (567,00 kn s PDV-om).