47. Kolegij: Gradu potpora za energetski pregled javne rasvjete

U uredu gradonačeknika, 14. srpnja 2014. godine, održan je 47. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, i to davanjem suglasnosti krčkoj Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan za financiranje izbornog programa informatike iznad Državnog pedagoškog standarda u školskoj godini 2014./2015. Radi se o ukupno šest sati tjedno namijenjenih polaznicima četvrtih razreda Matične škole Krk i Područne škole Vrh. Osnovnoj školi Fran krsto Frankopan također je odobren iznos od 543,20 kn za pokriće troška prijevoza krčkih školaraca vezanog uz organizaciju Sata povijesti ove godine priređenog na tri lokacije. Razmotrivši prijedlog predstavnika Hrvatske skijaške reprezentacije da se početkom kolovoza za dvoje skijaša kondicijske pripreme realiziraju u prostoru osnovnoškolske sportske dvorane, zaključeno je kako na isti nije moguće pozitivno odgovoriti budući da je dvorana ljeti zatvorena, a njezino stavljanje u pogun (za manje od dva sata dnevno) preskupo. Odbijena je i molba Hrvatskog časničkog zbora Primorsko-goranske županije da se financijski podrži organizacija 6. Sniper kupa obzirom da u Proračunu za traženo nisu planirana sredstava. Gradu Slavonskom Brodu odobreno je 1.000,00 kn za izgradnju spomenika u čast djeci poginuloj u Domovinskom ratu. Nakon kratke rasprave o poklonima kojima Grad svake godine dariva prvašiće, zaključeno je kako će se o predloženoj didaktičkoj slikovnici najprije očitovati učitelji kojima će biti poklonjen korisan stručni priručnik. Nakon što je Gradsko vijeće prihvatilo prijedlog Dječjeg vrtića Katarina Frankopan za otvaranje posebne skupine za djecu s teškoćama u razvoju, odobrena je ponuda zagrebačke Opreme Radman d.o.o. za namješatj u iznosu od 31.550,00 kn, odnosno ponuda zagrebačke tvrtke Astreja plus d.o.o. za prilagođenu didaktičku opremu u iznosu od 16.749,88 kn. 
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, Turističkoj zajednici Grada Krka na korištenje je, tijekom trajanja Krčkog sajma, dan gradski poslovni prostor - bivša knjižara Pontes, radi organiziranja garderobe sudionika navedene manifestacije. Miljeniki Katunar Zrinski iz Krka za potrebe javno-bilježničkog ureda ustupljeno je jedno parkirno mjesto, i to uz godišnji zakup od 1.500,00 kn. Udovoljiti nije bilo moguće prijedlogu Lee Malatestinić iz Krka da joj se smanjenji zakupnina javne površine na prostoru bivše tržnice za koji je zaključen jednogodišnji ugovor. 
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, sukladno Odluci o komunalnom doprinosu i uvidom u dostavljenu dokumentaciju, prihvaćena je žalba Mata Brusića iz Kapovaca vezana uz oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa za ozakonjenje postojeće dovršene slobodnostojeće manje zahtjevne stambene zgrade. Kako se prema izvedenom stanju radi o objektu čiji je obujam 674,82 m3, a prema građevinskoj dozvoli 361,28 m3, razlika iznosi 313,54 m3. Budući da se popust od 70% ostvaruje do 500 m3, zaključeno je da podnositelj žalbe ima pravo na popust za 138,72 m3, dok će preostalih 174,82 m3 biti obračunato po punoj cijeni. Tvrtki Niteo d.o.o. iz Zagreba ispred konobe u vlasništvu Iva Karabaića na Trgu Kamplin, a koja služi kao poslovni prostor, odobren je zakup javne površine za prodaju suvenira. Hernanu P. C. Cerezeu iz Vuke dana je suglasnost da jednom tjedno, na dijelu Šetališta Sv. Bernardina, svojim glazbenim nastupom predstavi tradiciju Bolivije i drugih srednje i južnoameričkih naroda. Razmotrivši prijavu KDS-a Dimnjačar - ZAGI u vl. Mensura i Hajdera Bajrektarevića iz Zagreba, vezanu uz nemogućnost obavljanja dimnjačarskih poslova sukladno Odluci o dimnjačarskoj službi, zaključeno je kako je Grad spreman provesti nadzor nakon što, kao koncesionari, dostave kompletno godišnje Izvješće o radu. Prema Odluci o komunalnom doprinosu, Javna vatrogasna postrojba Grada Krka oslobađena je plaćanja komunalnog doprinosa, u iznosu od 11.480,22 kn, za ozakonjenje dogradnje završene, poluugrađene zgrade javne namjene te parkirnog prostora omeđenog potpornim zidovima. Nakon što je uz nazočnost komunalnog redara analizirana situacija duž starogradske jezgre proizašla iz držanja artikala/robe na fasadama poslovnih prostora zaključeno je kako se za sve postojeće ostakljene vitrine i reklamne panoe (koji se s fasade moraju skidati, odnosno na nju stavljati u skladu s radnim vremenom objekta), daje privremeno odobrenje, i to do 31. prosinca, ove godine.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je inicijativa Građevinskog poduzeća Krk iz Krka da preuzme rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i dozvola za prometnicu U-5.2 u dijelu poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, kao i prijedlog da se tamošnja čestica K 1-35 izuzme iz DPU-a, s time da će potrebne izmjene DPU-a te izmjene i dopune UPU-a samostalno financirati. Razmotrivši prijedlog Geza Szarka iz Krka za uvrštenje čestice 1678/4, k.o. Linardići, u građevinsko područje naselja Brzac, rečeno je da će se nakon stručne analize i dovršenja orto-foto podloga odlučiti može li se spomenuto građevinsko područje povećati. Sukladno važećoj Odluci o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka, odbijena je molba tvrtke Marvel Corp d.o.o. iz Omišlja za produženje roka izvođenja konstruktivnog dijela građevine te radova uređenja fasade i okoliša stambenog objekta u naselju Linardići.
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, doznajemo kako će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost energetski pregled javne rasvjete Grada Krka, prema ponudi tvrtke Elis inžinjering d.o.o. iz Rijeke ukupno vrijedan 61.250,00 kn, sufinancirati iznosom od 36.750,00 kn.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Turističkoj zajednici Grada Krka radi održavanja Krčkog sajma, kao i prethodnih godina, dane su suglasnosti za korištenje javnih površina, produžetak radnog vremena, zatvaranje prometnice na potezu od benzinske stanice INA-e do Malog parka između 18.00 i 03.30 sata, postavljanje pozornice, ispaljivanje vatrometa te ishodovanje kartica za besplatno parkiranje namijenjenih izlagačima i izvođačima. Na inicijativu Mjesnog odbora Vrh, a prema ponudi Zanatsko-prijevozničkog obrta Žužić iz Vrha, odobren je iznos od 15.625,00 kn za popravak lokalne ceste na dionici  Vrh - Dvori sv. Jurja.