46. Kolegij: Odobren popust na zakup javnih površina za zakupnike s trogodišnjim ugovorom

U uredu gradonačeknika, 07. srpnja 2014. godine, održan je 46. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Rješavajući prdmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, najprije je prihvaćen prijedlog Ugovora o ustupanju održavanja sustava oborinske odvodnje, što ga je Grad potpisao s Trgovačko-komunalnim društvom Ponikve vode d.o.o. Njime ugovorne strane uređuju međusobna prava i obveze koji proizlaze iz ustupanja poslova održavanja građevina iz sustava oborinske odvodnje (slivnika i propusta, oborinskih kanala, kanala s rešetkama, separatora, upojnih bunara i revizijskih okna) s javnih površina na području Grada Krka. Naime, TKD Ponikve voda d.o.o. nakon usklađivanja s odredbama novog Zakona o vodama te izvršenim statutarnim promjenama pravni je sljednik TKD Ponikve d.o.o. u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje, što zanči da se Ugovor o ustupanju održavanja sustava oborinske odvodnje, potpisan 2011. godine (s TKD Ponikve d.o.o.) stavlja van snage. Uz to, prihvaćen je i prijedlog Dodatka br. 1 Ugovora o ustupanju održavanja sustava oborinske odvodnje tijekom 2014., kojim su ugovorne strane definirale da obavljanje spomenute djelatnosti u ovoj godini vrijedi 36.560,00 kn (s PDV-om). Grad Krk će ovu obvezu prema TKD Ponikve voda d.o.o. podmiriti u sedam rata od kojih će prva iznositi 18.280,00 kn (s PDV-oma), a preostalih šest po 3.046,67 kn (s PDV-om). Sukladno Rješenju Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Samostalne službe za inspekcijske poslove, Područne jedinice Rijeka, Grad će pristupiti usklađenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša za područje Grada Krka s novim Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, kao i ažuriranju Plana zaštite i spašavanja s uskađenom Procjenom, odnosno Pravilnikom. U tu svrhu, zatražiti će se ponude tvrtki registriranih za izradu navedenih dokumenata, nakon čega će, na jednom od nadolazećih Kolegija, uslijediti njihova analiza. U nastavku razmotrena je i dijelom prihvaćena ponuda tvrtke Ri-ing.net d.o.o. iz Rijeke za implementaciju usluge korištenja (softversko-hardverskog) sustava namijenjenog prometnom redarstvu - Pazigrad. Za inicijalnu usposatvu ove platforme tako je izdvojeno 18.000,00 kn, za njezinu punu funkcionalnost 17.550,00 kn, a za uniformu budućeg prometnog redara 5.999,00 kn. Mjesnom odboru Kornić dana je suglasnost za održavanje pučke fešte Jakovlje, 25. srpnja 2014. godine u Korniću, te su, prema ponudi tvrtke Sokol Marić d.o.o. iz Zagreba, prihvaćeni troškovi osiguranja u iznosu od 3.000,00 kn.
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan, prema računu tvrtke Autotrans d.o.o. iz Rijeke, odobreno je 5.400,00 kn za pokriće troška prijevoza radi sudjelovanja članica Školske klape More na Dječjem festivalu klapa održanom u Zadru. Riječkoj Udruzi specjalne policije iz Domovinskog rata Ajkule, odbijena je zamolba za sufinanciranje ljetnog kampa mladih Ajkula 2014., budući da u ovoj godini za traženu namjenu nema planiranih sredstava. Odbijena je i zamolba Franje Krešića za financiranje boravka djeteta u puntarskom vrtiću. Naime, upisi u Dječji vrtić Katarina Frankopan za pedagošku godinu 2014./2015. već su realizirani, a Grad nije u mogućnosti preuzeti troškove sufinanciranja za drugu djecu, izuzev one upisane u krčku ustanovu. Športsko-ribolovnom društvu Lovrata odobreno je sufinanciranje 9. međunarodnog natjecanja u udičarenju - Kup Grada Krka - u dijelu koji se odnosi na troškove ručka i nabavu priznanja - pehara i medalja. 
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, prihvaćen je prijedlog zakupnika javnih površina da im se zbog novonastalih okolnosti, odnosno značajnog pada u poslovanju umanje zakupnine. Tako je u ovoj godini za one zakupnike s trogodišnjim ugovorom odobren popust od 20%, i to iskučivo na zakupnine koje su izlicitirane iznad početne.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Grad je podržao inicijativu Hrvatskih cesta d.o.o. za rekonstrukciju treće, odnosno četvrte trake državne ceste na potezu od Krka prema trajektnom pristaništu Valbiska, navodeći pritom kako se ondje planira izgradnja elektroničko-komunikacijske infrastrukture, kao i vodoopskrbe. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke Pečarić Consult d.o.o. iz Rijeke na iznos od 10.000,00 kn (bez PDV-a) za izradu dokumentacije potrebne radi legalizacije društvenog doma u naselju Pinezići.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, prihvaćena je žalba Suzane Mrakovčić iz Kornića vezana uz oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa za ozakonjenje postojeće završene manje zahtjevne zgrade stambene namjene od 227,41 m3, izgrađene na k.č. 1520/1, k.o. Kornić, dok je za jednostavnu zgradu stambene namjene od 144,34 m3, izgrađenu također na k.č. 1520/1, k.o. Kornić, komunalni doprinos potrebno platiti u punom iznosu. Nadalje, Grad nije u mogućnosti prihvatiti zamolbu Irene Simunović iz Žgaljića za oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa za ozakonjenje postojeće završene jednostavne stambene građevine, izgrađene na k.č. 2839 i zgr.č. 161/8, k.o. Poljica, zato što njezin suprug posjeduje stan čime se smatra da imaju riješeno stambeno pitanje, obzirom da se imovina supružnika smatra zajedničkom. U nastavku, prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne dezinsekcije i deratizacije u ovogodišnjoj proljetnoj akciji. U Zaključku Izvješća istaknuto je kako u odnosu na prethodnu akciju nema bitnih promjena po pitanju infestacije vektora za raznih bolesti. Međutim predloženo je kako bi trebalo otkloniti sva neuređena divlja odlagališta komunalnog otpada i spriječiti pojavu novih; osigurati dovoljan broj spremnika za otpad; educirati o važnosti odgovornog ponašanja pri odlaganju otpada; vodu namijenjenu polijevanju vrtova držati u zatvorenim spremnicima; u okoliš ne odlagati predmete u kojima može doći do zadržavanja vode; te redovito prazniti barke na vezu.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za certificiranje krčkog sira, i to na iznos od 33.380,00 kn. Pored toga, doznajemo kako će uskoro u promet biti puštena višejezična turistima namijenjena aplikacija Putevima grada povijesti i kulture kojoj će se besplatno pristupati putem mobilnih telefona s operativnim sustavom Android ili Appleovih iPhone uređaja.