38. Kolegij: Sportašima u Krku uskoro na raspolaganju liječnik sportske medicine

U uredu gradonačeknika, 29. travnja 2014. godine, održan je 38. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem molbe Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, kojoj će se po osnovi kapitalnih ulaganja doznačiti četvrtina na godišnjoj razini osiguranih sredstava, iliti 36.250,00 kn, što će biti iskorišteno za sanaciju jugozapadnog dijela fasade školske zgrade (spoja betonske konstrukcije i prozora gdje dolazi do prodora vode). Također, krčkoj srednjoj školi doznačiti će se i četvrtina na godišnjoj razini osiguranih sredstava za osnovnu djelatnost, odnosno 13.500,00 kn, kojima će se podmiriti troškovi prijevoza učenika pri odlasku na različita školska natjecanja, kao i troškovi organizacije Dana otvorenih vrata, koji se ove godine organizira 07. svibnja. U nastavku, podržana je  inicijativa Jedriličarskog kluba Plav, da se posreduje oko angažmana ovlaštenog liječnika sportske medicine, i to za sve sportaše s područja Grada, što će se sufinancirati s 50%. Naime, kako Krk nema navedenog specjalistu, svi su krčki sportaši bili prinuđeni dvaput godišnje liječnički pregled odrađivati u Rijeci. Udruzi umirovljenika Grada Krka odobreno je 4.000,00 kn za pokriće dijela troška organizacije redovne godišnje škupštine. Za krčko izdanje festivalske večeri vezane uz projekt Uhvati film, riječkoj Udruzi Spirit dodijeljeno je 1.000,00 kn. Riječ je o festivalu koji promovira teme vezane uz invaliditet i osobe s invaliditetom.
Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, razmotren je Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu, o kojem će na prvoj sljedećoj sjednici imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Naime, Proračun Grada Krka za 2013. usvojen je 21. prosinca 2012. godine u iznosu od 76.717.346,00 kn, s planiranim viškom prihoda od 1.000.000,00 kn. Prva izmjena Proračuna usvojena je 20. prosinca 2013. godine u iznosu od 68.879.562,00 kn, s viškom prihoda od 16.423,45 kn. Proračun je naposlijetku ostvaren u iznosu od 65.584.705,17 kn, što je 95,2% u odnosu na plan. Uspoređujući taj podatak s 2012. godinom, kada je ostvareno 52.361.586,00 kn, prihodi i primici povećani su za 31%. Od prihoda poslovanja tako je ostvareno 57.934.656,98 kn, od prihoda prodaje nefinancijske kapitalne imovine 1.298.041,25 kn te od prihoda financijske imovine i zaduživanja 6.352.006,94 kn. Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 64.588.425,94 kn, što u odnosu na planiranih 68.895.985,45 kn čini 93,75%. U odnosu na 2012. godinu, kada je ostvareno 58.276.883,15 kn, rashodi su povećani za 10,1%. Za rashode poslovanja tako je utrošeno 45.486.469,12 kn, za nabavu nefinancijske imovine 14.007.929,16 kn, dok je za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga po kreditima utrošeno 5.094.027,66 kn. U nastavku razmotrena je i Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2013. godine, kaja će se također naći pred gradskim vijećnicima. Godišnjim obračunom Proračuna Grada Krka za 2013. godinu, ukupan višak prihoda utvrđen je u iznosu od 1.012.702,68 kn, što će, pored ostalog, biti utrošeno na uređenje kotlovnice upravne zgrade Grada te izgradnju vodnih građevina - mjesne vodovodne mreže.
Razmatrajući predmete Osjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog da se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kandidira nabava komunalnog vozila za potrebe krčkog Komunalnog društva Vecla. Također, Grad će sukladno inicijativi sufinanciranja energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih stambenih zgrada u vlasništvu fizičkih osoba, isplatiti šest potpora u ukupnom iznosu od 12.400,00 kn, što čini 50% sveukupnog troška kandidiranih energetskih pregleda ili certificiranja.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotrena je odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o povećanju njegovog učešća u sufinanciranju realizacije programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Treskavac, i to sa 60% na 75% preostalog neisplaćenog dijela procijenjene vrijednosti investicije. Nadalje, prihvaćen je prijedlog ugovor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovistost o neposrednom sufinanciranju nabave specjalnog vozila za sakupljanje odvojivog biootpada iz kućanstava na području Grada Krka. Nabavu vozila čija vrijednost iznosi 918.656,00 kn, Fond će pomoći iznosom od 510.000,00 kn, što čini 55,52% opravdanih troškova njegove ukupne nabavne vrijednosti.
Razmatrajući predmete Imovinsko pravne službe, Josipu Žužiću iz Krka dana je suglasnost da djelatnost prodaje karata u kiosku na području Valbiske proširi i na trgovinu.