33. Kolegij: Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa izabrana četiri kandidata

U uredu gradonačeknika, 17. ožujka 2014. godine, održan je 33. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem zamolbe Andriane Frleta kojoj je kao polaznici Srednje glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov, za sudjelovanje na Međunarodnom festivalu solo pjevanja Bruna Špiler u crnogorskom Herceg Novom, dodijeljeno 2.000,00 kn. Na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan prihvaćen je Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu. Budući da obije odgojno-obrazovne ustanove imaju status Eko-škole/vrtića, Grad će na ime zagrebačke Udruge Lijepa naša, zadužene za provedbu spomenutog programa, uplatiti godišnju članarinu u iznosu od 8.000,00 kn. Riječ je o danas najpriznatijem statusu kojim se potvrđuje model odgoja i obrazovanja osjetljiv na pitanja ekologije, odnosno zaštite okoliša i održivog razvoja. Za provedbu različitih programskih sadržaja povodom Međunarodnog dana žena, Forumu žena Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka odobreno je 1.500,00 kn. Sedmorici osnovnoškolaca s područja Grada Krka koji će sudjelovati u ovogodišnjem programu škole za kreativno stvaralaštvo Novigradsko proljeće dodijeljena je pojedinačna potpora u iznosu od 2.185,00 kn. Klubu informatičara otoka Krka (KIOK) odobreno je 2.000,00 kn pomoći za realizaciju Trke na prstenac, odnosno utrke robota u kojoj će se, 29. ožujka, ove godine, u gradu Krku, okušati mladi informatičari s područja Primorsko-goranske i Istarske županije. Kao i dosad, iznosom od 100,00 kn Grad će participirati u kupnji poklon paketa što će ih svojim članovima (starijim od 80 godina) povodom uskršnjih blagdana dijeliti Udruga umirovljenika Grada Krka, Udruga umirovljenika Poljica-Šotovento te Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka. Pored toga, donesena je odluka o početku postupka nabave male vrijednosti za nabavu prehrambenih i higijenskih artikala za korisnike Socijalnog programa Grada Krka.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom u postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje građevinsko-obrtničkih radova na izgradnji mrtvačnice na Mjesnom groblju Vrh, izabrana je ponuda Zidarske radnje Fuga iz Krka, u vlasništvu Mihovila Kosića. Pored toga, donesene su odluke o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti, i to: za ustupanje građevinskih radova na proširenju javne rasvjete na području Grada Krka, za nabavu i montažu opreme javne rasvjete na području grada Krka, zatim naselja Kornić, Pinezići i Brzac te županijske ceste Milohnići - Brzac, kao i za ustupanje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta, odnosno odvojka Ulice Lina Bolmarčića i odvojka Ulice Sv. Ivana u gradu Krku te Ulice Brajutovci u naselju Kornić. Prihvaćen je prijedlog HEP-a, Elektroprimorja Rijeka, za zaključenje ugovora o osnivanju prava služnosti bez naknade, na nekretninama u k.o. Poljica i Linardići, radi izgradnje kabelskog priključka TS 20/0,4 kV Milohnići - Brzac - Donji Brzca, odnosno Donji Brzac - Glavotok. Rudiju Kosiću iz Krka, vlasniku Ugostiteljskog obrta Rudi, dana je suglasnost za zaključenje ugovora o podzakupu s Tomislavom Kirinčićem iz Krka, i to za poslovni prostor Disko klub Jungle i caffe bar ispred kluba. Također, Grad je suglasan i s prenamjenom spomenutog poslovnosg prostora u akvarij, dok bi se u manjem dijelu zadržalo ugostiteljstvo, s time da dosadašnja cijena najma bez obzira na novu djelatnost ostane neizmijenjena. Riječkoj tvrtki Akson d.o.o. dana je suglasnost za adaptaciju vanjskog stubišta stambene zgrade locirane na adresi Antuna Mahnića 17, u gradu Krku. Predlagateljima Brunu i Mariji Dujmović iz Krka dana je u zakup gradska parcela, točnije dio k.č. 3440/1, k.o. grad Krk, površine 40 m2, s ciljem korištenja iste kao okućnice, i to po cijeni od 1,00 kn po m2. Temeljem inicijative Vere Kletuš iz Krka za kupnju gradske parcele, k.č. 2275/6, k.o. grad Krk, površine 36 m2, zauzete izgradnjom okućnice stambene građevine u vlasništvu predlagateljice, početna kupoprodajna cijena određena je u iznosu od 150,00 EUR po m2. Prihvaćen je prijedlog Ivana Mršića i Gorana Balenovića iz Žgaljića da se privremeni objekt za prodaju kokica (pop corn) dnevno ne izmješta, već ostaje na zakupljenoj lokaciji. Također, prihvaćen je i prijedlog Deana Karabaića iz Krka za postavljanje privremenog objekta na lokaciji ispod Trga Kamplin u gradu Krku (Šotobaterija). Uz to, odbijena je inicijativa tvrtke Berković Servis d.o.o. iz Pinezića za određivanje lokacija na području uvale Jert radi iznajmljivanja različitih uz vodu vezanih sadržaja, kao i prijedlog tvrtke MD - TIM j.d.o.o. iz Rijeke da se na području grada Krka odredi lokacija radi postavljanja bazena s aqua loptama. Zahtjevu Kola Berishe iz Kornića također nije udovoljeno, obzirom da lokacija za postavljanje kioska radi prodaje pekarskih proizvoda na području kupališta Portapisana nije predviđena važećim planom rasporeda privremenih objekata. Na inicijativu Srđana Germanovića iz Rijeke, iznaći će se lokacija za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja električnih bicikala za koju će biti raspisan javni natječaj. Vezano uz zahtjev tvrtke Krčki dvori d.o.o. iz Krka kojim se traži sprječavanje davanja u najam kućice na Šetalištu Sv. Bernardina radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti budući da je locirana na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta, Cese del padrone, isti će biti proslijeđen nadležnima: Županijskoj lučkoj upravi Krk i Komunalnom društvu Vecla d.o.o.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, vezano uz zamolbu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan za dostavu izvedbene projektne dokumentacije unutarnje hidrantske mreže zgrade vrtića, rečeno je kako u zapisniku Povjerenstva za tehnički pregled izvedenih radova na predmetnoj građevini, sastavljenom u kolovozu 2009. godine, stoji da tijekom tehničkog pregleda nije bio dostavljen projekt izvedenog stanja unutarnje hidrantske mreže. Tom je Povjerenstvu prisustvovao i predstavnik Protupožarne inspekcije Krk koji po tom pitanju nije imao primjedbe, a za zgradu vrtića, tijekom rujna izdana je Uporabna dozvola. Nadalje, raspravljalo se o primjedbi grupe građana podnesenoj za vrijeme javne rasprave o Prijedlogu III. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, a vezanoj uz mogućnost prenamjena obiteljskih kuća u turističke građevine, s ciljem zadovoljavanja normi što ih nameće IPARD program (Mjera 302).
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nakon što je analizirano i na znanje primljeno izvješće komunalnog redara o tipovima postavljenih reklama i natpisa duž krčke starogradske jezgre, Odsjek je zadužen da predloži kriterije i mjere kojima će se regulirati njihovo buduće postavljanje, odnosno zadržavanje ili uklanjanje postojećih. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, radi zaštite same građevine, odobrena je sanacija krovišta Društvenog doma Poljica (stare škole). Sukladno troškovniku nadzornog inžinjera riječ je o radovima vrijednim 47.720,00 kn (bez PDV-a) za koje će uskoro krenuti prikupljanje ponuda. Na prijedlog Nikice i Biserke Jurine iz Krka odobreno je preseljenje postojeće linijske cestovne rešetke na višu kotu Bašćanske ulice, što bi trebalo umanjiti probleme s oborinskim vodama. Prema troškovniku nadzornog inžinjera u pitanju su radovi vrijedni 8.862,50 kn (s PDV-om). Josipu i Mariji Repec iz Kornića dana je suglasnost za obavljanje usluga fotografiranja turista s domaćom životinjom, magarcem. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val iz Njivica na iznos od 24.081,31 kn, za dobavu, odnosno ugradnju jednog brončanog stupa (model PORT 1P) i ferala (tip BUD) s unutarnje strane ogradnog zida eksterijera crkve krčkih benediktinki. 
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na inicijativu Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske žuapnije, prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju za potrebe djelatnosti hitne medicine u nadolazećoj turističkoj sezoni. Radi se o ugovoru kojeg supotpisuju predstavnici svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka s ciljem pravovremene organizacije djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske pomoći radi obveze pružanja odgovarajuće zdravstvene zaštite povećanom broju korisnika tijekom ljetnih mjeseci. Izdvajanje Grada Krka, kao i prošle godine, sukladno predmetnom ugovoru, iznosi 37.226,00 kn. Osim toga, na inicijativu Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, prihvaćen je prijedlog Ugovora o radu i sufinanciranju Turističke ambulante Krk u ovoj godini. Izdvajanje Grada Krka, sukladno predmetnom ugovoru, iznosi 198.000,00 kn. Na inicijativu Radija OK, prihvaćen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji kojim se Grad Krk obvezao da će u ovoj godini za financiranje njegove redovite djelatnosti, odnosno emitiranja emisija i praćenja događaja s područja Grada Krka, izdvojiti 60.000,00 kn. Sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka za ovu godinu, na stručno osposobljavanje izabrani su sljedeći kandidati: Danira Zec (Odsjek za proračun i financije), Toni Justić (Odsjek za komunalno gospodarstvo), Elena Didović (Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove) i Vanda Dunato. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, u Tim za EU fondove kojeg pored djelatnika tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o. čine i predstavnici otočnih jedinica lokalne samouprave, kao predstavnik Grada Krka imenovan je Igor Hrast. Na javni poziv Ministarstva turizma za podnošenje zahtjeva radi dodjele bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama (Hotspot Croatia), kandidirati će se šest novih lokacija - četiri na području grada Krka, te po jedna u naselju Pinezići, odnosno Kornić.