32. Kolegij: Prihvaćen prijedlog ugovora o sufinanciranju Turističke zajednice otoka Krka

U uredu gradonačeknika, 03. ožujka 2014. godine, održan je 32. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, odobrena je zamolba voditelja osnovnoškoleske sportske dvorane da se rukometnom timu veteranki omogući njezino korištenje s ciljem realizacije programa rekreacije, i to subotom od 19.00 do 20.00 sati. Budući da u ovogodišnjem Proračunu nema za to planiranih sredstva, zamolbama Počasnog Bleiburškog voda i splitskog Dječjeg kluba Dalmatino za sufinanciranje programskih aktivnosti, nije udovoljeno. Nastavno na prijedlog nekolicine roditelja za pomoć u financiranju boravka djece u vrtićima izvan mjesta prebivališta zaključeno je kako za traženo u Proračunu nema predviđenih sredstva. Naime, sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Katarina Frankopan, oni roditelji koji imaju interes svoje dijete upisati u spomenutu ustanovu dužni su, uglavnom, početkom svibnja pristupiti upisnom roku za nadolazeću pedašku godinu koja u pravilu započinje s prvim danima rujna. 
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeni su Prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu i Prijedlog Izvješća godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu, s ciljem da ih se na raspravu i usvajanje proslijedi gradskim vijećnicima. Nadalje, podržana je inicijativa nekolicine vlasnika ribarskih brodova da se na operativnoj obali Sv. Bernardina u gradu Krku omogući priključivanje brodova na struju i vodu (ustupanjem javne površine). No, kako vezarine predstavljaju prihod Županijske lučke uprave Krk, koja gospodari i upravlja lukom, ovaj će zahtjev biti proslijeđen na njezinu adresu. Hrvatskoj radio televiziji odobreno je nesmetano prometovanje i parkiranje na Trgu Kamplin, 08. i 09. ožujka, ove godine, radi prijenosa mise iz Krčke katedrale. Vezano uz to, Komunalno društvo Vecla zadužuje se da dan ranije na Kamplinu postavi oznake zabrane parkiranja, za sva vozila izuzev onih HRT-a. Na inicijativu Dejana Ilijića, GSM operateru VIPnet-u d.o.o. odobreno je postavljanje stalka za bicikle uz poslovni prostor VIP centra, smještenog u Ulici J. J. Strissmayera 1, u gradu Krku. Također, prihvaćena je i VIPnet-ov prijedlog da se Gradu na korištenje ustupe dva ili tri stalaka za bicikle, i to ako Grad pritom neće snositi odgovornost ukoliko dođe do njihovog oštećenja ili otuđenja. Nakon kraće rasprave, prihvaćena je zamolba Zajedničkog odvjetničkog ureda Želimira Brozovića, Jasne Trinajstić Krause i Marina Trinajstića za sanacijom urušenog potpornog zida koji graniči s njihovom parcelom.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, pored imovinsko-pravne problematike, analizirani su građevinski radovi na cestama Grada Krka, predviđeni Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, kao i pripadajući troškovnici. Riječ je o radovima na odvojku Ulice Ivana Meštrovića u gradu Krku, odvojku Crikveničke ulice u gradu Krku, Odvojku Ulice Lina Bolmarčića u gradu Krku, odvojku Ulice Sv. Ivana u gradu Krku, Ulici Brajutovci u naselju Kornić, čemu su naknadno pridodani i radovi na cesti koja vodi od naselja Brzac do Glavotoka (tamošnjeg samostana) te odvojku ulice u naselju Nenadići na potezu od Place do objekta Bajčić. Kako troškovnici vezani uz radove na dvije potonje ceste nisu bili definirani, donošenje odluke kojom će se omogućiti kretanje u postupak nabave za ustupanje navedenih građevinskih radova prolongirano je za sljedeći Kolegij. Sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka zamolbi Milke Stupan iz Muraja za organiziranje farme za uzgoj svinja na z.č. 1997, k.o. Kornić, nije udovoljeno.
Rješavajući predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik, zaključeno je kako su voditelji svih odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, u roku od 30 dana dužni dostaviti ovogodišnje ciljeve svojih odsjeka. Pored toga, definirano je kako će se obuka Postrojbe civilne zaštite opće namjene (za Grad Krk te općine Malinska - Dubašnica i Omišalj) održati 29. ožujka, ove godine, u prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka. U pripremi je također i obuka članova Stožera žaštite i spašavanja koja se, u dogledno vrijeme, planira organizirati u Velikoj vijećnici Grada Krka. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Monitor Inžinjering d.o.o. iz Matulja za uvođenje sustava mjerenja električne energije, u iznosu od 15.925,00 kn, kao i ponuda ovlaštenog inžinjera elektrotehnike Damira Šiljega iz Viškova za stručni nadzor na rekonstrukciji dijela javne rasvjete u gradu Krku, u iznosu od 17.000,00 kn.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je Prijedlog Ugovora o financiranju rada hladnog pogona Turističke zajednice otoka Krka, kao i zajedničkih programa. Planirani udio Grada u financiranju ureda otočne Turističke zajednice za ovu godinu tako iznosi 37.291,65 kn, dok će se za zajedničke programe od interesa za sve jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice na području otoka izdvojiti 57.146,72 kn.