30. Kolegij: U realizaciju prošlogodišnjeg Socijalnog programa uloženo više od 400.000,00 kn

U uredu gradonačeknika, 18. veljače 2014. godine, održan je 30. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te  Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno u postupku nabave bagatelne vrijednosti odlučeno je kako će uslugu podrške i održavanja programskog sustava ILS, radi ovogodišnjih potreba Grada, pružati riječka tvrtka Infoprojekt d.o.o. Riječ je o poslu vrijednom 93.060,00 kn. Pored toga, donesena je odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na izgradnji potpornog ogradnog zida u Rapskoj ulici, točnije na dijelu k.č. 3771, k.o. grad Krk. Pored šest pristiglih ponuda koje su zadovoljile natječajne uvjete, najpovoljnijim ponuditeljem za zakup poslovnog prostora smještenog u prizemlju zgrade na adresi Josipa J. Strossmayera 4 u gradu Krku, izabran je Vilim Mandekić iz Krka, vlasnika Trgovačko-uslužnog obrta Reful, koji se izdvojio najviše ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 856,00 EUR. Vezano uz prijedlog Rudija Kosića iz Krka, zakupnika Disko kluba Jungle, za djelomičnom prenamjenom navedenog poslovnog prostora, zaključeno je kako će se, kao preduvjet za predloženo, krenuti u izmjene i dopune postojeće Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Krka. Prihvaćen je prijedlog Stjepana Žužića iz Pinezića za sklapanje kupoprodajnog ugovora za dio z.č. 762/1, k.o. Skrpčići, površine 95 m2, zauzete izgradnjom ulice u naselju Pinezići. S gradske strane predložena je naknada u iznosu od 37,50 EUR po m2.
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je raspravljeno, a potom i prihvaćeno Izvješće o broju i oblicima priznatih i isplaćenih socijalnih pomoći u 2013. godini. Tada je temeljem Odluke o socijalnoj skrbi realizirano 1.309 socijalnih pomoći za što je iz Gradskog proračuna izdvojeno ukupno 420.423,00 kn. Sukladno obrazloženju ravnateljice Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, Grad nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi grupe roditelja koji traže da im se roditeljska uplata sa sadašnjih 700,00 kn smanji na 600,00 kn, budući da su njihova djeca, iako vrtićkog uzrasta, zbog popunjenosti vrtićkih skupina, morala i nadalje ostati u onoj jasličkoj. Naime, standard je u jasličkoj veći nego li u vrtičkoj grupi, zato i roditeljska naknada, bez obzira na uzrast djeteta, ostaje onakva kakvom je definira Pravilnik ustanove. Radi specifične djelatnosti Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja odobrena je uplata sredstava, ostvarenih po Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima, sukladno traženju, dvaput godišnje. 
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, Poljoprivrednoj zadruzi otok Krk, nakon razmotrenog mišljenja savjetnika stručne publikacije TIM4PIN, a vezanog uz oporezivanje donacija, odobreno je 10.000,00 kn za pripremu i razvoj projekta izgradnje klaonice i sirane. Kako je zaključeno, na javni poziv Ministarstva branitelja za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, kandidirati će se inicijativa izgradnje dizala za kupače s invaliditetom (nosivosti do 120 kg) na jednoj od krčkih plaža.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije je raspravljena zamolba Ivanke Car Prendivoj iz Krka za postavljanje kamp odmorišta na čestici z.č. 778/10, k.o. Poljica te je zaključeno da to ne predviđa niti Prostorni plan Primorsko-goranske županije, ni Prostorni plan uređenja Grada Krka. Na zahtjev Zore Godec iz Zagreba za izgradnju ceste i infrastrukture do parcela u vlasništvu predlagateljice, a prema Detaljnom planu uređenja dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku, istaknuto je kako će se radi nedostatka proračunskih sredstava gradnja predmetne prometnice rješavati u fazama, i to sukladno mogućnostima Protračuna.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, razmotren je i prihvaćen prijedlog Izvješća Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od komunalnog doprinosa 7.160.417,71 kn; primitak od kredita 3.296.013,98 kn; prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 419.618,31 kn; prihod od koncesija 336.840,73 kn; prihod od donacija 836.532,26 kn. Ukupno 12.049.422,99 kn. Tako je tijekom prošle godine, kako stoji u Izvješću, na izgradnju i uređenje javnih površina utrošeno 3.687.582,35 kn, na izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta 7.065.321,75 kn, na izgradnju groblja 16.250,00 kn, na izgradnju javne rasvjete 400.000,00 kn te na pripremu prostorno-planske dokumentacije 981.850,00 kn. Vezano uz zamolbu Obrta za ugostiteljstvo Pirok, u vlasništvu Burima Idriza iz Novigrada, za postavljanje reklamnog panoa na javnoj površini, odobreno je njegovo postavljanje, i to uz fasadu zgrade u Križanićevoj ulici, ispod prozora samog ugostiteljskog objekta. Nastavno na dopis Atenskog servisa i trgovine Sat Ive, u vlasništvu Željka Grškovića iz Krk, kojim se nudi suradnja što podrazumjeva nadzor i konzultacije vezane uz rad i održavanje kabelske televizije, rečeno je kako Grad više nema potrebu za mjesečnim ugovaranjem takvih usluga.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o podzajmu i poddarovnici za projekt Krk, kojim su ugovorne strane - Hrvatske vode, Ponikve d.o.o. i Grad Krk - suglasne da Ponikve d.o.o. svoja prava i obveze iz predmetnog ugovora prenese na Ponikve voda d.o.o. Pored toga, prihvaćen je Prijedlog Ugovora o financiranju izvođenja radova - Izgradnje TK kanalizacije naselja Kornić. Ugovorne strane - Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Grad Krk - suglasne su da financijska sredstva za izvođenje navedenih radova, u iznosu od 19.500,00 kn, u cijelosti osigura Grad Krk.
Na kraju Kolegija, gradonačelnikov zamjenik obvezao se da će u dogledno vrijeme dostavi Izvješće o realizaciji Zaključka s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 22. listopada 2012. godine, a vezano uz zaštitu Puntarske drage. To će se Izvješće na razmatranje uputiti i gradskim vijećnicima.