Odrzan 145. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika, 21. siječnja 2013. godine, održan je 145. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih su nazočili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta odsjeka za proračun i financije, odnosno razmatranjem zahtjeva Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Područne škole Vrh za financiranje sanacije prozora na zgradi škole. Obzirom na osnivačku ulogu Primorsko-goranske županije, predloženo je da se najprije pričeka i sagleda njezino očitovanje. Kako je sredinom siječnja istekla polica osiguranja opreme Wireles mreže Grada Krka, načelno je prihvaćen prijedlog Helios osiguranja da se ista prenese i u tekuću godinu uz naknadu od 4.300,00 kn, ali i nužnu dopunu predmeta osiguranja (šteta od posljedica udara groma). Nogometnom klubu Krk i u ovoj godini odobrena je financijska potpora za održavanje Sportskog centra Josip Pepi Uravić u mjesečnom iznosu od 10.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je predstavljeno izvješće o broju djece rođene na području Grada Krka tijekom prošle godine. Tako, sukladno statistici, doznajemo da je ukupno rođeno 66 djece, od čega 37 djevojčica i 29 dječaka, a u odnosu na 2011. rođena su dva djeteta manje. Prema naseljima podaci su sljedeći. U gradu Krku rođeno ih je 42, Vrhu devetero, Korniću osmero, Skrpčićima dvoje te Žgaljićima, Brzcu, Nenadićima, Pinezićima i Linardićima po jedno. U odnosu na 2011. porast broja novorođenčadi bilježe Vrh i Kornić, dok grad Krk bilježi smanjenje. U nastavku, prihvaćen je prijedlog izmjene Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, a kako bi se ovo pravo i ostavrilo, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana djetetovog rođenja, uz obvezu podnošenja pisanog zahtjeva koji će se moći preuzeti na Internet stranicama Grada biti će potrebno priložiti: presliku uvjerenja o prebivalištu roditelja i novorođenog djeteta, te presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili presliku domovnice za novorođeno dijete, kao i za ostalu djecu ako se ne radi o prvorođenom djetetu. Nadalje, polovično je udovoljeno zahtjevu Udruge Krčka beseda iz Krka za što skoriju isplatu po Programu sredstava ostvarenih, a s ciljem realizacije dvaju projekata - literarnih večeri i natječaja za najbolju priču o maškarama. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćen je prijedlog za kupnju z.č. 2099, površine 406 m2, k.o. grad Krk, u vlasništvu Janka Tršinskog i drugih, radi izgradnje parkirališta za potrebe starogradske jezgre i osnovne škole, s time da predložena cijena iznosi 75,00 EUR po m2. Također, definirane su lokacije za postav privremenih objekata (štandova) koje će biti dijelom skorašnjeg prvog po redu natječaja. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša primljena je suglasnost Župana na Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku, a o istima uskoro će imati priliku raspravljati i gradski vijećnici. Rješavajući prdmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo razmotren je i prihvaćen izvještaj tvrtke Studio perivoj d.o.o. iz Malinske o izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina u gradu Krku za period jesen/zima 2012. te iskazom troškova cjelogodišnjih radova. Upravo u skladu s financijskim iskazom ugovoreni radovi s tvrtkom Vecla d.o.o. za 2012. iznose 653.291,72 kn (bez PDV-a), a izvedeni su u iznosu od 653.074,03 kn (bez PDV-a). Također, razmotren je i prihvaćen Dodatak br. 1 Ugovora o ustupanju sustava oborinske odvodnje - održavanja tijekom 2013., zaprimljen od strane TKD Ponikve d.o.o., i to na iznos od 50.903,75 kn (s PDV-om). Rješavajući prdmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove razmotrene su odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju nabave komunalne opreme, odnosno dvaju komunalnih vozila za skupljanje komunalnog otpada, i to u visini od 60% ukupno procijenjene vrijednosti svakog pojedinog vozila.