Održan 144. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika, 14. siječnja 2013. godine, održan je 144. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotren je i prihvaćen prijedlog ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Krka o kojima će uskoro (krajem siječnja) imati prilike raspravljati i gradski vijećnici, kao i o prijedlogu ciljanih izmjenama Urbanističkog plana uređenja naselja Krk za koje je prethodno ishodovana suglasnost župana Primorsko-goranske županije. U nastavku, pomno su razmotreni prijedlozi odgovora na primjedbe (Županijske uprave za ceste PGŽ, Hrvatskih cesta d.o.o., HEP-a, Petra Žica, Ministarstva obrane, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, Glavotoka d.o.o., Savjeta za prostorno uređenje Grada Krka i Ministarstva poljoprivrede) podnesene tijekom trajanja javne rasprave, a vezane uz prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok. Rješavajući prdmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju udruga, klubova, društava i ustanova Grada Krka koji u odnosu na prošlogodišnji ne donosi bitnije promjene. Grad će u ovoj godini tako financirati 77 udruga, što je u usporedbi s prošlom 6 udruga manje, a za realizaciju njihovih programskih aktivnosti izdvojeno je ukupno 1.920.000,00 kn (socio-humanitarne udruge -  280.000,00 kn, sportska udruženja - 1.000.000,00 kn, udruge u kulturi - 340.000,00 kn, udruge u tehničkoj kulturi - 150.000,00 kn i udruge u poljoprivredi - 150.000,00 kn). Nadalje, Povijesnoj udruzi otoka Krka za pokriće troška najma poslovnog prostora u 2012. godini odobreno je 5.835,00 kn. Udruzi liječenih ovisnika Gromača troškovi proizašli iz uređenja prostorija u iznosu od 21.000,00 kn biti će podmireni prema sljedećem modelu: 10.000,00 kn izdvojiti će se iz sredstava namijenjenih kapitalnim potporama neprofitnim organizacijama, a preostalih 11.000,00 kn iz iznosa odobrenog za redovno financiranje programa kluba. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo prihvaćeni su prijedlozi ugovora Trgovačko komunalnog društva Ponikve d.o.o. o sufinanciranju izvođenja radova na izgradnji vodovodnih mreža. Ukupna obveza Grada sukladno istima iznosi 1.902.105,18 kn, što obuhvaća izgradnju vodovodnih mreža naselja Pinezići, Skrpčići, Lakmartin, Brzac, Vrh, Kosići, Salatići, Linardići, Bajčići, Nenadići, Brusići, Žgaljići i Milohnići. Kako je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio natječaj za korištenjem sredstava, prihvaćen je prijedlog kandidiranja idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije gradske kotlovnice radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije. Uz to, načelno je podržana inicijativa Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu vezana uz ovogodišnji program nabave sadnog materijala. Naime, Grad će se kao i prethodne godine uključiti u predmetno sufinanciranje, ali uz ograničena sredstva ili sam sadni materijal. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog ugovora kojim Grad Krk i Radio OK reguliraju poslovnu suradnju, odnosno praćenje događaja s područja grada Krka te emitirinje priloga. U ovoj godini za navedene aktivnosti Grad je osigurao 60.000,00 kn. Sukladno Nalogu Državne uprave za zaštitu i spašavanje zaključeno je kako će u narednih šest mjeseci Grad dopuniti i izmijeniti Plan zaštite i spašavanja za područje grada Krka, kao i formirati postrojbu civilne zaštite opće namjene. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo usvojen je prijedlog Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krka u 2013. godini. Razmatrajući prdmete Imovinsko-pravne službe donesena je odluka o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora s HDZ-om kao zakupnikom, za poslovni prostor, od 14,52 m2, smješten u zgradi na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku. Mjesečna zakupnina utvrđena je u iznosu od 80,00 EUR mjesečno. U nastavku, na prijedlog Rudi Kosić dana je suglasnost za davanje u podzakup poslovnog prostora - Disco cluba Jungle, smještenog na adresi Stjepana Radića bb u gradu Krku, podzakupniku Tomislavu Kirinčiću iz Krka. Štefici Srići Žic iz Rijeke daje se suglasnost za postavljanje škrinje za sladoled tijekom nadolazeće turističke sezone na prostoru ugostiteljske terase (Trg Kamplin), ali bez obveze osiguranja priključka na vodu i struju. Prihvaćen je i prijedlog  Luke i Barbare Makek iz Zagreba za prodaju k.č. 2998/4 (z.č. 1775/4), površine 25 m2, u vlasništvu Grada Krka. S prethodno navedenim ciljem uskoro će biti raspisan natječaj, a početna cijena određena je u iznosu od 150 EUR po m2.