19. Kolegij: 52 zamolbe za stipendiju zadovoljile kriterije natječaja

U uredu gradonačeknika, 04. studenog 2013. godine, održan je 19. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Nakon rasprve, na početku ovotjednog sastanka, prihvaćen je prijedlog za dodjelu stipendija učenicima, studentima i poslijediplomantima za školsku/akademsku godinu 2013./2014. Na natjčaj raspisan početkom listopada, kako doznajemo, pristigle su ukupno 54 zamolbe, a natječajne kriterije zadovoljile su 52. U tekućoj školskoj godini pravo na učeničku stipendiju ostvarilo je 15 srednjoškolaca, od čega čak osmero polaznika proizvodnih zanimanja. Pravo na studentsku stipendiju, svojom izvrsnošću, ostvarilo je petero studenata prve godine studija te 28 polaznika druge i viših godina, dok će stipendiju namijenjenu poslijediplomantima primati četiri poslijediplomanta. Razmotrivši zamolbu Udruge invalida kvarnerskih otoka, njezinim se članovima na zajedničko korištenje dodijeljuje prostor krčkog Kluba podvodnih aktivnosti Bios s ciljem realizacije rekreacijskih i edukacijskih sadržaja, i to u suradnji s asocijacijom koja za navedene aktivnosti ima licencirane osobe. Analiziravši inicijativu krčke Udruge Vjera i svjetlo vezanu za izgradnju objekta gdje bi se pokrenula briga o osobama s poteškoćama u razvoju, Grad Krk iskazao je svoju zainteresiranost za suradnju, ali pod uvjetom da inicijativu pokrene ustanova nadležna za brigu o osobama s poteškoćama u razvoju, a čiji bi osnivači mogli biti Republika Hrvatska ili Primorsko-goranska županija. 
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom za ustupanje građevinsko-obrtničkih radova na uređenju prostorije smještene u prizemlju zgrade negdašnje škole u naselju Milohnići utvrđena je ona Keramičarskog obrta Pipić u iznosu od 67.750,00 kn. Uz prethodnu ovjeru skice, prihvaćen je prijedlog za zaključenje sporazuma o naknadi između Grada Krka i Antona Mrakovčića iz Kornića, a vezano uz predlagateljevo zemljište zauzeto izgradnjom puta u dijelu naselja Kornić, ukupne površine od 53 m2. Osim toga, iznova se raspravljalo o prijedlogu Mira Volarića iz Krka za izmještanje rampe Javne vatrogasne postrojbe Krk, kao i o nadzoru nad uređenjem prizemlja negdašnje škole u naselju Skrbčići sa zadaćom uređenja trgovine na malo. 
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, nakon razmatranja prijedloga Spomenke Českić iz Viškova za proširenje građevinskog područja naselja Pinezić (na z.č. 806/1, k.o. Skrbčići), uzimajući u obzir Odluku o Ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Krka te činjenicu da izmjena granica građevinskih područja nije predmet nadevene Odluke, zaključeno je da se za sada granice građevinskih područja neće mijenjati. Nadalje, prihvaćene su dvije ponude opatijske tvrtke Geoprojekt d.d., i to najprije za izradu priloga planu za čestice k.o. Linardići u iznosu od 23.000,00 kn (što uključuje posebnu geodetsku podlogu), a potom i za izradu idejnog projekta pristupnog puta u naselju Brzac u iznosu od 17.000,00 kn.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, uvažena je žalba Vedrana Kosića iz Vrha za odobrenje popusta pri plaćanju komunalnog doprinosa za ozakonjenje postojeće jednostavne zgrade izgrađene u naselju Vrh. Temeljem predstavke, Franciski Ognjan Rukavina iz Krka odobreno je plaćanje komunalnog doprinosa za legalizaciju postojeće manje zahtjevne zgrade stambeno-poslovne namjene u 24 mjesečna obroka uz pripadajuću kamatu. Također, podnositeljici predstavke priznat je uplaćen komunalni doprinos temeljem negdašnjeg obračuna za nikad realiziran postupak prostornog uklapanja izgrađene građevine, dok se plaćeno učešće u troškovima asfaltiranja (Ulice Miroslava Krleže u gradu Krku) ne može priznati kod umanjenja komunalnog doprinosa budući da se radi o obvezi građana u participaciji troška kod spomenutih radova. Temeljem prigovora, a sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, Kristini Mrakovčić iz Kornića odobrena je povlastica koju stanovnici otoka Krka koriste pri plaćanju komunalnog doprinosa za gradnju stambene građevine (obiteljske kuće).
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove razmotrene su odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezane uz neposredno sufinanciranje nabave specjalnog vozila za sakupljanje odvojenog biootpada iz kućanstava na području Grada Krka i nabave komunalne opreme, odnosno kanti za biootpad. Gradu Krku, odnosno Komunalnom društvu Ponikve d.o.o., tako je odobreno 60% procijenjene vrijednosti predmetnog vozila (čiji troškovi iznose 1.062.500,00 kn), a najviše do 637.500,00 kn, kao i 60% procijenjene vrijednosti predmetne komunalne opreme (čiji troškovi iznose 987.500,00 kn), a najviše do 592.500,00 kn.