18. Kolegij: Grad Krk iznova u projektu Zelena energija u mom domu

U uredu gradonačeknika, 28. listopada 2013. godine, održan je 18. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti Kolegij je obaviješten o odazivu vezanom uz natječaj za dodjelu stipendija za narednu školsku/akademsku godinu. Kako doznajemo Odsjek je zaprimio ukupno 54 zamolbe, od čega 16 učeničkih, 34 studentske te četiri polaznika poslijediplomskih studija. U odnosu na prošlu, ove su se godine brojem zamolbi, ali i dobrim prosjecima, istaknuli srednjoškolci, polaznici proizvodnih zanimanja. U nastavku, prihvaćen je prijedlog Plesne udruge Uhvati ritam za dodjelu novih termina u satnici korištenja prostornih kapaciteta Društvenog centra Krk obzirom da se članstvo spomenutog udruženja znatno povećalo. Mladi plesači tako će, osim u prethodno dodijeljeno vrijeme, svoje koreografije uvježbavati utorkom, srijedom i petkom od 18.00 do 20.00 sati. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir odobreno je 1.000,00 kn pomoći za organizaciju predavanja na temu Kockanje/klađenje - od zabave do ovisnosti, što ga je 25. listopada, ove godine, održao psihijatar dr. Robert Torre.
Razmatrajući predmete Imovinsko pravne službe prihvaćen je prijedlog Dalibora i Patricije Stašić iz Krka, za kupnju parcela u vlasništvu Grada Krka, i to k.č. 2026/8 (z.č. 1331/18) površine 34 m2 te 1/6 dijela k.č. 2021/6 (z.č. 1332/9), površine 10 m2, radi formiranja jedinstvene građevinske parcele, zajedno s k.č. 2025/7 (z.č. 1327/7) površine 658 m2 u vlasništvu predlagatelja. Cijena po m2 za tražene parcele određena je iznosom od 109,00 EUR. Prihvaćen je prijedlog HEP-a, Elektroprimorja Rijeka za zaključenje ugovora o osnivanju prava služnosti na k.č. 2012/4 (z.č. 1340/2) i k.č. 2013/4 (z.č. 1340/6), obje k.o. grad Krk te z.č. 1267/2, k.o. Krk, radi rješavanja dokumentacije i izgradnje kabelskog priključka TS 20/0,4 kV, Turči 2, ali uz obvezu da se na predmetnoj dionici, za potrebe Grada, ugrade dvije alkaten cijevi. Odbijen je prijedlog Marijana Bartolčića iz Njemačke za kupnju dijela z.č. 2048, k.o. Vrh, površine 30 m2, u vlasništvu Grada Krka, s ciljem formiranja parkirališta.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a vezano uz projekt rekonstrukcije dijela Ulice Stjepana Radića u gradu Krku i prijedlog Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, definirana je dužnost projektanta da krčkim vatrogascima prilagoditi izlazak na projektom predviđen kružni tok. Obzirom na prijedlog Roberta Rista iz Krka da se izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Krka utvrde uvjeti za gradnju podruma s vanjskim ulazom na čestiči namijenjenoj za javni trg u vlasništvu predlagatelja, zaključeno je kako traženo nije tema za izmjene i dopune PPU-a Grada Krka. Naime, zahtjev će se iznova razmatrati kada se krene u izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obveznici plaćanja komunalnog doprinosa Ireni Hrušak iz Krka, temeljem Uvjerenja o prebivalištu kojim je dokazala da u gradu Krku ima prebivalište više od deset godina, odobren je popust pri plaćanju komunalnog doprinosa radi ozakonjenja postojeće zgrade stambene namjene izgrađene na k.č. 3924/2, k.o. grad Krk. Na znanje je primljeno tehničko rješenje s aproksimativnim troškovnikom građevinskih i monterskih radova za izgradnju vodovoda i kanalizacije u dijelu Bodulske ulice u gradu Krku. Kako je riječ o radovima procijenjenim na 336.266,88 kn o njihovom će se financiranju u narednoj godini pregovarati s Komanulanim društvom Ponikve d.o.o. Na inicijativu Odsjeka za komunalno gospodarstvo, krenuti će se u prikupljanje ponuda za čiščenje i odvoz građevinskog materijala i zelenog otpada iz ruševine u Ulici Jurja Križanića, locirane na z.č. 2770, k.o. grad Krk.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, odlučeno je kako će se na natječaj Ministarstva turizma Republike Hrvatske za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fonda za razvoj turizma u 2013. godini kandidirati projektne dokumentacije za multifunkcionalnu dvoranu na kružnom toku, hangar Jedriličarskog kluba Plav te uređenje šetališta ispod krčkih zidina. Prihvaćen je prijedlog Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. za sudjelovanje Grada Krka u projektu Zelena energija u mom domu za 2014. godinu. Uključivši se u ovu inicijativu Grad će svojim građanima sufinancirati ugradnju solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode te sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na biomasu u iznosu od 40%, odnosno maksimalno do 8.000,00 kn po kućanstvu. Raspisivanje natječaja planirano je početkom naredne godine.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o upisima u Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk. Televizijskoj kući NovaTV odobreno je, krajem listopada, snimanje dramskog serijala Zora Dubrovačka na području grada Krka. Uz to, prihvaćeno je izvješće tvrtke Crtorad d.o.o. o sredstvima uprihodovanim na parkiralištima ispod Ulice Stjepana Radića te ispod Ulice Slavka Nikolića.