148. Kolegij: Uskoro kreće kreditni program namijenjen iznajmljivačima

U uredu gradonačeknika, 18. veljače 2013. godine, održan je 148. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Mladen Pavačić, viši stručni referent za financijsko i materijalno poslovanje te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na ovotjednom sastanku najprije se rješavalo predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, a isprva je na znanje primljena obavijest nadzornog inžinjera Franje Magaša o šteti nastaloj uslijed krađe materijala na kabelskoj mreži javne rasvjete, i to s parkirališta u neposrednoj blizini krčkog Doma zdravlja. Međutim, zaključeno je da će se naručiti ponovna ugradnja otuđenog elektro materijala, tako da se pješačka staza koja spaja Dom zdravlja i eksterijer Robne kuće osvjetli prije početka turističke sezone. Prihvaćen je zahtjev Mjesnog odbora Kornić za uređenje puta prema lokvi Kapulovo u naselju Kornić - dužine 380 m i prosječne širine 3 m. Sukladno ponudi obrta Gromača iz Kornića, vrijednost ove investicije, inače predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, iznosi 53.700,00 kn. Također, prihvaćena je i ponuda tvrtke Megamont d.o.o. iz Matulja za nabavu i ugradnju hidrauličnog podiznog stupa (s ugrađenim SMS modulom) na ulazu u prostor Školskog trga (Trga Krčkih glagoljaša), na iznos od 40.766,96 kn (s PDV-om) te nabavu fiksnog stupa koji će biti postavljen na istome mjestu predstavljajući dodatnu barijeru, na iznos od 6.639,66 kn. Obzirom da su prihvaćeni tehničko rješenje i troškovnik radova vezani za sanaciju oborinske kanalizacije na parkirališnim prostorima isperd i iza zgrade Gradske uprave, Odsjeku je naloženo da krene u sakupljanje ponuda. Na inicijativu Mjesnog odbora Vrh odobrena je financijska pomoć za popravak dvaju poljskih puteva, od kojih jedan vodi prema Kaštelu, a drugi u smjeru uvale Sv. Juraj.
Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije prihvaćen je Plan nabave za 2013. godinu, čime je određena nabava robe, radova i usluga za što se sredstva planiraju u tekućem gradskom Proračunu.
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćen je model po kojem će se nabava pomaga za dijete sa smetnjama u psihofizičkom razvoju realizirati sredstvima Gradskog društva Crvenog križa Krk (4.000,00 kn), Caritasa Biskupije Krk (4.500,00) i Grada Krka (9.750,00 kn). Nastavno na raspravu s prethodnog Kolegija, odlučeno je da se ove godine tradicionalno sufinanciranje stručnih ekskurzija polaznika 4. i 8. razreda osnovne škole provede na način da Grad u cijelosti pokrije troškove onim školarcima čiji su roditelji korisnici gradskog socijalnog programa. U nastavku, na znanje je primljena Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o sufinanciranju javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za tekuću godinu, i to za rad s djecom s teškoćama u razvoju, darovitom djecom, predškolarcima pripadnicima nacionalnih manjina i djecom pred polazak u školu. Obzirom na zamolbu Udruge umirovljenika Grada Krka prihvaćen je nastakavak sufinanciranja naknade voditelju Klape Nono, Josipu Blaževiću, i u ovoj godini. Na inicijativu predsjednika Udruge Mađara otoka Krka Ljudevita Hajdu Lajoša, za proslavu obilježavanja 165. obljetnice Mađarske revolucije, predložen je prostor Velike vijećnice. Ova svečana manifestacija planira se održati 16. ožujka, a program bi, pored ostalog, obuhvatio izložbu slika pod nazivom Vernisaž Ungaricum, čitanje poezije mađarskog pjesnika Šandora Petefija, izložbu ručnih radova te predstavljanje prvog broja Žurnala Mađara otoka Krka. 
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo prihvaćen je prijedlog Erste & Steiermärkische banke d.d. za uključivanje fizičkih osoba - privatnih iznajmljivača s područja Grada u program kreditiranja, i to prema sljedećim uvjetima: iznos kredita do 150.000,00 kn, jedinstvena kamatna stopa od 6,70%, naknada za obradu kreditnog zahtjeva od 2% te rok odobrenja kredita do sedam godina. Ovaj kreditni program namijenjen je za adaptacije i rekonstrukcije smještajnih kapaciteta (podizanje kategorizacije) postojećih iznajmljivača temeljem Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Također, odlučeno je kako će Grad subvencionirati kamatnu stopu s 2,2%, nakon čega ona za iznajmljivače iznosi povoljnih 4,5 %. Kreditni fond ograničen je na 2 milijuna kn. Nadalje je zaključeno kako će Grad na natječaj Primorsko-goranske županije za sufinanciranje Programa razvoja malih poslovnih zona u 2013., prijaviti izradu glavnog i izvedbenog prijekta za komunalnu infrastrukturu, odnosno prometnice U-3.2 i U-3.3 u sklopu Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Rješavajući predmete Odsjeka opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je Prijedlog Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Grada Krka za 2013., Prijedlog Posebnog popisa arhivskoga i registraturnog gradiva Grada krka s rokovima čuvanja te Prijedlog Plana izobrazbe za 2013. godinu. Također, prihvaćen je i Prijedlog Ugovora o sufinanciranju hladnog pogona (36.511,55 kn) i programa (55.951,28 kn) Turističke zajednice otoka Krka za ovu godinu.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćen je Nacrt Prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 5 - Vrh, kako bi tijekom ožujka bila organizirana javna rasprava.