09. Kolegij: Usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Krka

U uredu gradonačeknika, 29. srpnja 2013. godine, održan je 09. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno usvajanjem Polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja, ove godine. Kako je istaknuto, Proračun Grada za navedeno razdoblje ostavrio je prihode u iznosu od 25.010.928,91 kn, što predstavlja 38,7% od planiranog godišnjeg Proračuna. Budući da se do 30. lipnja uglavnom realizira od 30% do 40% Proračuna, radi se o ostvarenju u planiranim okvirima. Za usporedbu, u istom razdoblju prošle godine ostvareno je ukupno 22.376.328,29 kn prihoda i primitaka, što znači da je ove godine ostvareno 2.634.600,62 kn više. Povećanje prihoda ostvareno je od poreza na dohodak, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada (uključujući komunalni doprinos), prihoda od donacija i primitka od zaduživanja. Smanjenje prihoda ostvareno je od poreza na imovinu (uključujući porez na promet nekretninama), pomoći te prihoda od imovine (zakupa javnih površina, koncesija i prodaje imovine građevinskog zemljišta). Prihodi su povećani zahvaljujući komunalnom doprinosu i donacijama za izgradnju trgovačkog centra Plodine i komunalnom doprinosu vezanom uz legalizaciju bespravno sagrađenih građevina. Kako se ovdje radi o namjenskom prihodu, isti će biti utrošen uglavnom za otkup građevinskog zemljišta, izvlaštenja povezana s gradnjom cesta i parkirališta te prostorno-plansku dokumentaciju. Unatoč nepovoljnim gospodarskim kretanjima i prognozama u prvoj polovici, ove godine, uspješno je dovršen projekt izgradnje školske sportske dvorane i Školskog trga, uz korištenje kredita ugovorenog u iznosu od 8.000.000,00 kn. Obzirom da je za izgradnju dvorane krajem prošle godine ostvarena pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske u većem iznosu nego li je to bilo poznato u trenutku usvajanja Proračuna za ovu godinu, nije bilo potrebno iskoristiti čitav kredit. Naime, do 30. lipnja, ove godine, kredit je iskorišten i zaključen u iznosu od 6.352.006,94 kn. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 33.047.590,37 kn, što je 42,65% od planiranih izdataka za ovu godinu koji ukupno iznose 77.717.346,00 kn. Negativna razlika između realiziranih prihoda i rashoda ostvarena je radi uobičajeno usporenog priliva sredstava u prvom dijelu godine, ali i pojačanih rashoda pred samu turističku sezonu.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, prihvaćen je prijedlog za sporazumni raskid ugovora s Foto klubom Krk za korištenje poslovne prostorije u prizemlju zgrade smještene na adresi Kvarnerska 15 u gradu Krku te raspisivanje natječaja za davanje u zakup iste radi djelatnosti poučavanja stranih jezika. Prihvaćen je i prijedlog za priznavanje vlasništva Josipu Žužiću iz Vrha na z.č. 1452/65 k.o. Vrh. Riječ je o parceli na kojoj predlagatelj ima izgrađenu građevinu iz 1948. godine, a pozitivno očitovanje na ovu temu dao je Mjesni odbor Vrh. Grad nije u mogućnosti prihvatit prijedlog grupe građana, iz ulice Ivana Meštrovića u gradu Krku, za zakup dijelova k.č. 3320/1, k.o. Krk, u vlasništvu Grada Krka, u dijelu u kojem parcela graniči sa stambenim građevinama predlagatelja, kako bi se uredile okućnice, obzirom da se radi o površini koja ulazi u sastav Sportskog centra Josip Uravić Pepi za koji je Grad naručio idejni projekt. Stoga, ovaj zahtjev biti će moguće razmotriti tek po primitku spomenutog idejnog projekta. Prihvaćen je prijedlog Sindičić Klaudije iz Kornića za davanje u zakup dijela k.č. 1478/1 k.o. Kornić, površine 169 m2, radi formiranja okućnice stambene građevine u vlasništvu predlagateljice.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha za izradu vertikalnog i vodoravnog žljeba te zidarski popravak iznad postojeće puc lajsne na upravnoj zgradi Grada Krka. Vrijednost navedenih radova iznosi 5.541,88 kn (s PDV-om). Također, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za tri nezavisna priključna ormarića za struju od kojih svaki ima po šest utičnica, i to na iznos od 15.315,35 kn (bez PDV-a). Radi se o novim priključnim ormarićima namijenjenim štandovima na potezu Sunčani sat - Krušija, koji će biti razmješteni sukladno pozicijama samih štandova. 
U raspravi o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, doznajemo kako je od Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske, u okviru Otvorenog javnog poziva za Mjeru državne potpore za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, za projekt rekonstrukcije kotlovnice, odobreno 128.173,25 kn. Uz to, prihvaćena je ponuda Vodoinstalaterskog obrta Milohnić iz Nenadića za zamjenu starih ventila na radijatorima u upravnoj zgradi Grada Krka novim - termostatskim. Radi se o investiciji vrijednoj 57.787,50 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, zaprimljena je i razmotrena obavijest Građevinskog poduzeća Krk o sanaciji i zatvaranju deponije građevinskog materijala Lizer o čemu će se uskoro obavijestiti Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, Sektor inspekcijskog nadzora. Vezano uz nadzor tog područja, Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve d.o.o. biti će proslijeđen upit o mogućnosti postavljanja kamera. Krčkoj ekipi Jadranskih igara Daj Mare, odobreno je 4.040,00 kn za sudjelovanje na četvrt-finalnom natjecanju koje će se 08. kolovoza, ove godine, održati na otoku Rabu.
Sljedeći Kolegij na redu je 02. rujna.