Održan 140. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 140. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe,  Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno razmatranjem Izvješća s 11. sjednice Odbora za društvene djelatnosti, održanog 30. studenog. Tema netom organiziranog sastanka bili su programi javnih potreba u društvenim djelatnostima za narednu godinu koji su razmatrani, a potom i prihvaćeni, po tematskim cjelinama: socio-humanitarne udruge, klubovi, društva i ustanove, zatim sport, poljoprivreda, tehnička kultura i kultura. I dok se najmanje raspravljalo o programima tehničke kulture i kulture, članovi Odbora svojim su se pimjedbama i prijedlozima uglavnom referirali na programe triju preostalih grupacija. Tijekom rasprave o socio-humanitarnim udruženjima postavilo se pitanje financiranja onih udruga koje nemaju sjedište na području Grada Krka. Problem vezan uz sport i ove se godine očitovao u činjenici da mnogi mladi krčki nogometaši, obzirom na profesionalizam, ne uspijevaju ući u seniorsku ekipu Nogometnog kluba Krk, i tako, unatoč željama, održati kontinuitet u bavljenju ovim sportom. Problem vezan uz financiranje udruga u poljoprivredi uglavnom je sveden na komentiranje sredstava dodijeljenih Drobnici, koja bi obzirom na svoje brojno članstvo značajan dio prihoda mogla ostvarivati putem članarina. U nastavku Kolegija, razmotreno je izvješće o dodijeljenim pomoćima temeljem Odluke o socijelnoj skrbi Grada Krka, što je definirano na također nedavno održanog sjednici Socijelog vijeća Grada Krka. Tako je pravo na jednokratnu novčanu pomoć za troškove ogrijeva ostavrilo petnaest korisnika što će se podmiriti sredstvima iz gradskog Proračuna, dok njih petero ima pravo na naknadu za ogrijev koja će biti isplaćena iz Proračuna Primorsko-goranske županije. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za subvenciju učeničkih putovanja ostavrio je jedan korisnik, jednako kao i pravo na mjesečnu novčanu pomoć, zatim podmirenje troška dopunskog zdravstvenog osiguranja, te pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje putnih troškova. Pravo na besplatan učenički ili studentski prijevoz ostvarilo je dvoje korisnika, kao i pravo na pomoć pri školovanju učenika ili studenta. Jednokratnu novčanu pomoć ostvarila su i četiri korisnika smještena u domovima i (udomiteljskim) obiteljima. Također, sredinom ovog mjeseca, uslijediti će i tradicionalna podijela (400,00 kn vrijednih) poklon paketa. Grad Krk će tako svojim najpotrebitijim sumještanima podijeliti ukupno 103 pomoći, a iz Socijalnog programa za navedene je aktivnosti izdvojeno 50.000,00 kn. Kako bi pred nadolazeće blagdane mogli darivati svoje najstarije i bolesne članove Udruzi umirovljenika Grada Krka, Udruzi umirovljenika Poljica - Šotovento te Udruzi antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, kao i u prethodnoj godini, odobrena je financijska pomoć za kupnju ukupno stotinu poklon paketa, pojedinačno vrijednih 120,00 kn. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Centra za kulturu Grada Krka vezan uz pretplaćivanje na specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora - TIM4PIN. Godišnja pretplata na ovu stručnu publikaciju, koja donosi niz vrijednih savjeta ponajviše vezanih uz primjenu Zakona o fiskalnoj odgovornosti, iznosi 1.100,00 kn. Gradskoj glazbi Krk odobreno je 5.000,00 kn za kupnju pet rabljenih, ali dobrih klarineta, za potrebe realizacije programa škole sviranja puhačkih instrumenata za djecu školskog uzrasta s područja Grada Krka. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesene su tri odluke o početku postupka nabave, i to za: potrebe lož ulja u 2013., knjigovodstveno-računovodstvene usluge za udruge s područja Grada Krka u 2013., te tehničko-poslovne usluge koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji za 2013. godinu.  Također, donesena je odluka o prodaji z.č. 2251, površine 705 m2, k.o. Linardići, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Brzac, inače vlasništvo Grada Krka. Obzirom da na predmetnoj parceli postoji opterećenje (nelegalan prolaz) njezina početna cijena definirana je u iznosu od 80,00 EUR po m2. Vezano uz ponovljen prijedlog Marie Elene Spasić Stanić i Gorana Stanića za proširenje ugostiteljske terase Koktel bara Volsonos, zaključeno je kako će se do sljedeće sjednice Gradskog vijeća utvrditi mogućnost premiještanja štandova smještenih uz gradske zidine na alternativne lokacije, a prihvaćena je i inicijativa da se naruči idejno rješenje terase s pripadajućim troškovnikom. Što se razmještaja štandova tiče, jedan od prijedloga išao je usmjeru da se lokalnim izrađivačima i proizvođačima gradskih suvenira označenih markicom Dar iz Krka dodjeli lokacija preko puta terase uz zid Velikog parka. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotreno je (pozitivno) mišljenje Konzervatorskog odjela u Rijeci o Konzervatorskoj podlozi Zone A za potrebe UPU1 - Krk. Također, usvojen je Konačni prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk, a HEP-u ODS d.o.o. dana je suglasnost na izdavanje nove lokacijske dozvole za gradnju TS Skrbčići. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćeni su: prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013., prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. te prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu. O istima uskoro će raspravu otvoriti i gradski vijećnici. Prihvaćena je zamolba tvrtke Plodine d.d. iz Rijeke za plaćanje komunalnog doprinosa u dvanaest jednakih mjesečnih obroka, za izgradnju supermarketa s uredskim i ugostiteljskim prostorijama na k.č. 1277/5, 1274/1, te dijelovima k.č. 1276 i 1278, sve k.o. Krk, grad Krk. Raspravljajući o troškovniku vezanom za popravak sunčališta ispod Hotela Dražica, kao i na plaži Dražica, koja su oštećena tijekom posljednjeg velikog nevremena, zaključeno je kako se direktor TD Vecla d.o.o. Nedeljko Dunato zadužuje da od  projektanata zatraži tehničko rješenje potrebne sanacije kako bi se sa sigurnošću otklonila mogućnost ponavljanja iste situacije. Nadalje, prihvaćena je nadopuna ponude Zidarskog obrta Zidar Ivo, u vlasništvu Vlada Kosića, za građevinske radove na proširenju pješačke staze od parkirališta Robne kuće do stepenica Doma zdravlja. Predmetna nadopuna vrijedi 12.232,50 kn, a odnosi se na ugradnju alkaten cijevi za buduću optičku mrežu grada Krka, te izgradnju javne rasvjete. Također, prihvaćen je i predračun (u ukupnom iznosu od 135.133,71 kn) za izgradnju kabelske mreže javne rasvjete u naseljima Pinezići (87.468,81 kn), Vrh (18.982,50 kn), Brzac (24.521,68 kn) i Linardići (7.161,43 kn) u kojima nije ugrađena instalacija javne rasvjete, a u kojima se gradi mjesna vodovodna mreža. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotren je prijedlog imenovanja suca porotnika za mladež, kao i inspekcijski nadzor provedbe Zakona o zaštiti i spašavanju.